Mängden data som lagrats i Kanta-tjänsterna

Mängden data som lagrats i Kanta-tjänsterna

Kanta-tjänsterna sammanför klient- och receptuppgifter inom social- och hälsovården. Uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna behandlas tillförlitligt och säkert.

Uppgifter som registrerats inom hälso- och sjukvården lagras i Patientdataarkivet, läkemedelsuppgifter i Recepttjänsten och socialvårdsuppgifter i Klientdataarkivet för socialvården. När patient- och klientuppgifter samlas på ett ställe, det vill säga Kanta-tjänsterna, kan uppgifterna utnyttjas vid planeringen, styrningen och uppföljningen av tjänsterna.

Hälso- och sjukvården

Patientuppgifter har registrerats i Kanta-tjänsterna sedan 2014. Antalet patientuppgifter ökar stadigt varje år. I slutet av 2022 hade sammanlagt mer än 3 miljarder journalhandlingar om 6,5 miljoner olika personer lagrats i Kanta-tjänsterna.

Figur 1 visar antalet patientuppgifter inom hälso- och sjukvården som registrerats i Kanta-tjänsterna under de senaste 5 åren. Figur 2 visar hur antalet patientuppgifter har utvecklats under de senaste 12 månaderna.

Figur 1: Antalet journalhandlingar inom hälso- och sjukvården har ökat stadigt mellan 2018 och 2022. Ökningen har varit 131 procent. År 2022 fanns det 3,2 milliard handlingar i Kanta-tjänsterna.
Figur 2: Under de föregående 12 månaderna har antalet journalhandlingar inom hälso- och sjukvården ökat stadigt. I februari 2022 var antalet 2,9 miljarder och i januari 2023 var det 3,3 miljarder.
​​​​​​Socialvården

Klientuppgifter inom socialvården har registrerats i Kanta-tjänsterna sedan 2018. Klientdataarkivet för socialvården är ännu inte i bruk hos alla tillhandahållare av offentlig och privat socialvård, men antalet klientuppgifter som registreras i tjänsten ökar kraftigt. I slutet av 2022 hade sammanlagt 74 miljoner handlingar om 1,4 miljoner olika personer lagrats i Kanta-tjänsterna.

Figur 3 visar antalet klientuppgifter inom socialvården som registrerats i Kanta-tjänsterna under de senaste 5 åren. Figur 4 visar hur antalet klientuppgifter har utvecklats under de senaste 12 månaderna.

Figur 3: Antalet socialvårdshandlingar i Kanta-tjänsterna har ökat mycket kraftigt, särskilt åren 2021 och 2022. Åren 2018 och 2019 var ökningen mycket liten. År 2022 fanns det 72 miljoner handlingar i Kanta-tjänsterna.
Figur 4: Under de senaste tolv månaderna har antalet socialvårdshandlingar ökat från 27 miljoner till 90 miljoner. Särskilt mellan oktober och januari var tillväxten mycket stark.
​​​​​Recept

Recepttjänsten har varit i bruk sedan 2010. Alla recept har förskrivits som elektroniska recept sedan 2017. Antalet recept som förskrivits av läkare har varit stabilt under de senaste åren. I slutet av 2022 hade 28 miljoner recept förskrivits genom Kanta-tjänsterna. År 2022 förskrevs 28 miljoner recept via Kanta-tjänsterna.

Figur 5 visar antalet förskrivna recept och uttagningar av receptbelagda läkemedel under de senaste 5 åren. Figur 6 visar hur antalet recept har utvecklats under de senaste 12 månaderna. Recepten användes 19 % procent oftare än året innan. År 2022 förskrevs nästan lika många recept som föregående år. Receptanvändningen ökade med 19 procent jämfört med året innan.

Antalet uttagningar av receptbelagda läkemedel är större än antalet förskrivna recept, eftersom apoteken kan expediera ett läkemedel flera gånger utifrån ett och samma recept. Antalet recept som används är årligen trefaldigt jämfört med antalet förskrivningar av recept.

Figur 5: Ökningen av antalet förskrivna recept och antalet användningar av recepten har varit jämn, men 2019 och 2020 minskade antalet förskrivna recept något.
Figur 6: Antalet förskrivna och använda recept varierar från månad till månad. Apoteken sålde mest receptbelagda läkemedel i mars och december och minst i april och juli.
​​​​​​

Sidan har uppdaterats 10.11.2023