Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

21/02/2020, Meddelande - Utvecklare

Ändrad nationell ansvarsfördelning för Kanta-tjänsterna – så här syns förändringen för social- och hälsovårdsorganisationerna

Fördelningen av det nationella ansvaret för Kanta-tjänsterna uppdaterades i början av 2020. Den synligaste förändringen för kundorganisationerna är att FPA nu ansvarar för stödet vid införandet av Kanta-tjänsterna och under användningen av dem. Genom förändringarna vill man bättre svara på kundernas behov.

20/02/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Snart kan ärenden skötas för barn över 10 år på Mina Kanta-sidor – förändringar också för apoteken

Vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för sina minderåriga barn på Mina Kanta-sidor utvidgas snart också till barn över 10 år. Detta kräver förändringar i apoteks- och patientdatasystemen samt i den professionella hälso- och sjukvårdspersonalens dokumentationsrutiner. Det kommer också att göras ändringar i behandlingen av recept.

19/02/2020, Meddelande - Utvecklare

Överensstämmelseintyg som går ut och samtestning i samband med dem

Syftet med detta meddelande är att ge systemleverantörerna anvisningar om hur de ska förfara när giltighetstiden för deras överensstämmelseintyg håller på att gå ut. Pressmeddelandet har utarbetats i samarbete mellan FPA, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Traficom och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

13/01/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Begäran om utredning angående Recepttjänsten har publicerats

I samarbete med Dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd utarbetar FPA en begäran om utredning angående Recepttjänsten. Den riktar sig till social- och hälsovårdsorganisationernas dataskyddsansvariga och till självständiga yrkesutövare.

30/12/2019, Meddelande - Vårdpersonal

Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna år 2020

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut hos tjänstetillhandahållare samt apotek som anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Avgifterna faktureras två gånger per år.

13/12/2019, Meddelande - Vårdpersonal

Vårdnadshavares möjligheter att hantera ärenden på sitt minderåriga barns vägnar utvidgas – förutsätter ändringar i social- och hälsovårdsorganisationer

Att utvidga möjligheten att uträtta ärenden på en annan persons vägnar via Mina Kanta-sidorna, från tidigare gräns under 10-åringar till att omfatta alla minderåriga, förutsätter att yrkespersonerna i patientdatasystemen registrerar ifall en minderårigs uppgifter kan utlämnas till vårdnadshavarna.