Chatbot-upotus

Vanliga frågor från ungdomar

Äiti ja tytär tutkivat Kanta-palvelujen hyvinvointitietoja

Vanliga frågor från ungdomar

Läs ungdomars frågor och svar om MittKanta.

Nedan hittar du svar om MittKanta. Det planeras ändringar till MittKanta, efter vilka också din vårdnadshavare har möjlighet att se dina uppgifter i MittKanta. Detta blir emellertid möjligt först när den hälsovårdsenhet som du besöker har tagit detta i bruk. 

Du kan fråga din hälso- och sjukvårdsenhet om ändringen redan är i kraft där.

MittKanta är en nättjänst, där du kan granska dina egna hälsouppgifter och recept. Hälsouppgifter är till exempel anteckningar om läkarbesök, vaccinationer och laboratorieresultat.

Ytterligare information:

Kanta-tjänsterna är en helhet av digitala tjänster som används över hela Finland.

Socialvården och hälso- och sjukvården kan ge dig god vård, när den yrkesutbildade personalen har heltäckande uppgifter om dig. Därför registreras dina recept samt patient- och klientuppgifter i Kanta-tjänsterna.

Kanta-tjänsterna gör det möjligt att tryggt förmedla uppgifter mellan de yrkesutbildade personer som vårdar dig. Du kan själv se dina uppgifter i MittKanta.

Du kan logga in i MittKanta om du har ett finskt personnummer och ett medel för stark autentisering. Dessa är till exempel:

 • nätbankskoder
 • mobilcertifikat
 • elektroniskt ID-kort.

För att skaffa medel för autentisering kan du be om hjälp av din vårdnadshavare. Kontrollera hos din egen bank i vilken ålder du kan få nätbankskoder.

I MittKanta kan du se

 • dina recept
 • registreringar som gäller din vård
 • dina vaccinationer
 • dina resultat från laboratorie- och röntgenundersökningar
 • vilka enheter inom hälso- och sjukvården eller apotek som har behandlat dina recept- eller hälsouppgifter via Kanta-tjänsterna.

Om du är under 18 år och vårdnadshavare till ett barn, har du samma rättigheter att sköta ditt minderåriga barns ärenden som en myndig vårdnadshavare.

Varje tjänstetillhandahållare som vårdar dig, till exempel välfärdsområdet, har sina egna register. Där finns uppgifter som gäller dig registrerade. Social- och hälsovårdspersonalen ser uppgifterna i sitt eget register i klient- eller patientdatasystemet. De kan inte läsa dina uppgifter via MittKanta.

Den yrkesutbildade personalen kan bara läsa dina uppgifter i anslutning till vården av dig. Personalen får bara se de uppgifter som vården av dig förutsätter.

Om du eller din vårdnadshavare har gett tillstånd för utlämnande av uppgifter kan en yrkesutbildad person också se uppgifter om dig som registrerats någon annanstans. En sådan situation kan det vara fråga om till exempel om du på grund av studier flyttar till ett annat välfärdsområde eller om du använder både offentliga och privata tjänster.

Tillstånd för utlämnande ges separat inom hälso- och sjukvården och inom socialvården.

Läs mer om hur uppgifter används inom socialvården och inom hälso- och sjukvården.

Som minderårig kan du inte själv

 • kvittera information
 • ge samtycken
 • ställa förbud
 • meddela donationsvilja eller livstestamente.

Beslutskapaciteten bedöms ansikte mot ansikte under varje vårdbesök, varför du inte kan använda en del av funktionerna i MittKanta.

Ytterligare information:

Som minderårig kan du själv

 • granska recept och hälsouppgifter som har lagrats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016
 • be om förnyande av recept.

För att kunna logga in i MittKanta, behöver du en finsk personbeteckning och autentiseringsmedel, till exempel nätbankskoder.

Dina uppgifter i MittKanta kan ses av dig själv. Även vårdnadshavaren kan se dina uppgifter, om

 • du inte har bedömts vara beslutskapabel
 • du har bedömts vara kapabel att besluta om din vård och du ger dina vårdnadshavare tillstånd att se dina uppgifter.

I de flesta fall kan vårdnadshavaren se uppgifter om barn som är under 10 år. Du kan läsa mer om visning av uppgifterna om barn på över 10 år i exemplen.

Till exempel din lärare eller tränare kan inte se dina uppgifter.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, till exempel en läkare eller sjukskötare, registrerar uppgifterna om ditt besök i patientdatasystemet varifrån de överförs till MittKanta. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan inte läsa dina uppgifter via MittKanta, utan endast via patientdatasystemet som används i hans eller hennes arbete.

Du kan inte själv dölja dina uppgifter i MittKanta.

Beslutet om att lämna ut uppgifter till vårdnadshavaren görs vid vårdbesöket. Hälso- och sjukvården registrerar det i patientdatasystemet.

Du kan kontrollera på den hälso- och sjukvårdsenhet som du besökte huruvida uppgifterna om vårdbesöket har lämnats ut till vårdnadshavarna. I MittKanta kommer senare att införas en funktion där du kan kontrollera i besöksuppgifterna om uppgifterna har lämnats ut till vårdnadshavaren.

Gamla uppgifter som har överförts till MittKanta före den aktuella förändringen, och efter att du fyllde 10 år, kan inte ses av dina föräldrar. Av de gamla uppgifterna visas för din vårdnadshavare i MittKanta endast de uppgifter som har registrerats om dig innan du fyllde 10 år (från och med 1.8.2016).

Om dina uppgifter visas på din vårdnadshavares MittKanta, har hälsovårdaren eller läkaren bedömt vid hälsoundersökningen att du inte är tillräckligt mogen för att bestämma om din vård.

På bedömningen av beslutsförmågan inverkar till exempel

 • orsaken till ditt vårdbesök
 • din ålder och utvecklingsnivå.

Om båda föräldrarna är dina vårdnadshavare, kan du inte dölja uppgifter enbart för en av dem.

Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att du är beslutskapabel, kan du själv bestämma om dina uppgifter visas för dina vårdnadshavare. Då kan du, om du vill, förbjuda att uppgifterna visas för båda.

Vårdnadshavaren ser inga som helst uppgifter om dig efter att du har fyllt 18 år.

När du fyllt 18 år kan du ge en annan vuxen, till exempel en förälder eller någon annan nära anhörig, fullmakt att sköta ärenden för dig i MittKanta. Det här kan vara praktiskt till exempel om du blir sjuk eller annars inte kan sköta ärenden i MittKanta.

Om du ger en annan vuxen fullmakt, kan han eller hon se alla dina hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det här gäller också de uppgifter som du tidigare förbjudit för vårdnadshavarna medan du var en beslutsförmögen minderårig. Däremot kan en annan vuxen inte se din donationsvilja eller ditt livstestamente och inte heller uppgifter om välbefinnande som sparats i MittKanta.

Du kan läsa mer om saken på sidan som handlar om att sköta ärenden för en vuxen person.

Vårdnadshavaren kan förnya ditt recept i MittKanta, om receptuppgifterna visas för din vårdnadshavare och

 • man har redan tagit ut läkemedel på receptet
 • receptet inte är för gammalt
 • receptet inte har förnyelseförbud.

Hälsovårdaren är förpliktad att upprätta en journalhandling om ditt vårdbesök. Anteckningen visas för dig på dina MittKanta.

Om hälsovårdaren bedömer att du är tillräckligt mogen för att besluta om och förstå den sak som ni pratar om, visas anteckningen inte på din vårdnadshavares MittKanta.

Beakta att du inte själv kan bearbeta eller radera dina uppgifter i MittKanta.

Ytterligare information:

Sidan har uppdaterats 10.11.2023