Vem ser mina uppgifter?

Vem ser mina uppgifter?

Dina recept och dina hälso- och sjukvårdsuppgifter får användas endast i kund- eller vårdsituationer, till exempel på en läkarmottagning eller på ett apotek då du hämtar ut läkemedel. På Mina Kanta-sidor kan se var dina uppgifter har behandlats.

De uppgifter som har lagrats i Kanta-tjänsterna får behandlas endast av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. För att de ska få läsa uppgifterna förutsätts åtkomsträttigheter i enlighet med arbetsuppgifterna. Åtkomst till uppgifterna förutsätter alltid också en vård- eller kundrelation samt samtycke från patienten.

Vem får behandla mina receptuppgifter?

Hantering av receptuppgifter förutsätter att personen i fråga har ett yrkeskort för hälso- och sjukvården samt den behörighet att använda Receptcentret som arbetsuppgifterna kräver. Åtkomst till uppgifterna förutsätter en vård- eller klientrelation samt samtycke från patienten.

De som inom hälso- och sjukvården har åtkomst till Receptcentret är sjukskötare, läkare och tandläkare samt medicine och odontologie studerande som har genomfört de studier som krävs. 

På apoteken får uppgifterna i Receptcentret läsas av dem som har rätt att expediera läkemedel, såsom t.ex. provisorer och farmaceuter samt farmacie studerande. 

Dina recept får läsas i följande situationer:

  • Läkare får se recept som han eller hon själv har skrivit ut.
  • De som expedierar recept på apoteken får läsa recept när läkemedel hämtas ut.
  • Din behandlande läkare eller sjukskötare får ta del av dina recept om du ger ditt muntliga samtycke till det.

Utan ditt samtycke kan en läkare ta del av dina uppgifter endast i nödsituationer. Undantag: En läkare som ordinerar HCI- läkemedel eller narkotiska läkemedel kan se alla recept som gäller sådana läkemedel. I tjänsten Mina Kanta-sidor kan du förbjuda andra läkare och apotek att läsa dina receptuppgifter. Gör du det ska du komma i håg att du i så fall kan hämta ut dina läkemedel på apotek endast om du visar upp patientanvisningen eller en utskrift av ett sammandrag av dina recept.

Vem får behandla mina hälso- och sjukvårdsuppgifter?

Åtkomst till Patientdataarkivet har endast de personer inom hälso- och sjukvården som har ett yrkeskort beviljat av certifikattjänsterna för hälsovården samt behörighet att använda uppgifterna i enlighet med sina arbetsuppgifter. 

Utlämnande av uppgifter mellan verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården förutsätter en alltid vårdrelation samt patientens samtycke.

Principerna för hur patientuppgifter behandlas:

  • De patientuppgifter som finns i Patientdataarkivet kan användas av den aktör inom hälso- och sjukvården som har lagrat uppgifterna.
  • För att uppgifter ska kunna lämnas ut till andra aktörer inom hälso- och sjukvården krävs ditt samtycke.
  • Ett samtycke gäller tills vidare och omfattar alla de patientuppgifter som finns i systemet och de som lagras där. Du kan dock begränsa användningen av dina uppgifter genom förbud. 
  • Du kan återkalla samtycken och förbud vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller på Mina Kanta-sidor.

Hur kan jag kontrollera vem som har behandlat mina uppgifter?

På Mina Kanta-sidor ser du vilka hälso- och sjukvårdsenheter eller apotek som har behandlat dina recept- eller hälsouppgifter via Kanta-tjänsterna. 

Så här kan du via Mina Kanta-sidor kontrollera var dina uppgifter har behandlats: 

  1. Logga in på Mina Kanta-sidor
  2. Se receptuppgifter: Du får fram uppgifterna om receptet genom att klicka på förskrivningsdatum. Nere på sedan, vid punkten Utlämnande av uppgifter, ser du var dina receptuppgifter har behandlats.
  3. Se hälso- och sjukvårdsuppgifter: I menyn till vänster finns punkten Utlämnande av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Här ser du de aktörer till vilka dina hälso- och sjukvårdsuppgifter har lämnats ut.

Hälso- och sjukvårdsuppgifter behandlas i allmänhet av till exempel hälsovårdscentraler, företagshälsovården eller laboratorier vid privata läkarcentraler. I fråga om recept behandlas uppgifterna av den som skriver ut läkemedlet, och på apoteket av den farmaceut som har expedierat läkemedel på din begäran. Namnet på dem som läst uppgifterna anges inte på Mina Kanta-sidor på grund av skyddet för den personliga integriteten i fråga om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Begränsningen baserar sig på lagen om elektroniska recept och på lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården.

Användningsloggen för de uppgifter som finns i Patientdatasystemet varken sparas eller visas på Mina Kanta-sidor, utan vid enheterna inom hälso- och sjukvården. Dessa uppgifter kan man begära från den organisation där uppgifterna i fråga har behandlats.

 

På Mina Kanta-sidor ser du var dina uppgifter har behandlats

Dina hälso- och sjukvårdsuppgifter och dina recept hittar du i tjänsten Mina Kanta-sidor. Här ser du också vilka hälso- och sjukvårdsenheter eller apotek som har behandlat dina uppgifter via Kanta-tjänsterna och vid vilken tidpunkt.

Om du misstänker missbruk vid behandlingen av dina uppgifter

För det mesta räcker det med att det på Mina Kanta-sidor visas den enhet som har behandlat dina uppgifter, om du vet vilken hälso- och sjukvårdsenhet eller vilket apotek du har besökt vid en viss tidpunkt. Om du misstänker att dina uppgifter har missbrukats kan du be att den som är personuppgiftsansvarig ger information om vem som har behandlat och läst uppgifter som gäller dig. Gör så här: 

Patientuppgifter

Kontakta dataskyddsombudet för den hälso- och sjukvårdsenhet där dina patientuppgifter har behandlats. Du kan begära en utredning om grunderna för behandlingen av dina uppgifter och vid behov logguppgifterna om de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har tittat på och behandlat dina hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Logguppgifter ska alltid begäras av den som är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig i fråga om hälso- och sjukvårdsuppgifter är den hälso- och sjukvårdsenhet (t.ex. en hälsovårdscentral) där du har fått vård och där journalhandlingarna har upprättats eller den hälso- och sjukvårdsenhet till vilken patientuppgifter har lämnats ut. 

Receptuppgifter

Kontakta dataskyddsombudet för den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek där dina patientuppgifter har behandlats. Om ditt ärende gäller ett apotek i ett annat europeiskt land ska begäran om utredning lämnas in till FPA. 

Vid behov kan du be att FPA ger ut logguppgifter om de yrkesutbildade personer som har behandlat dina receptuppgifter. En begäran om logguppgifter ska lämnas in på en blankett som fås på hälso- och sjukvårdsenheterna, på apoteken och på FPA:s serviceställen.

Logguppgifter ska alltid begäras av den som är personuppgiftsansvarig. När det gäller receptuppgifter (Receptcentret och Informationshanteringstjänsten) är det FPA som är personuppgiftsansvarig. 

Alla hälso- och sjukvårdsorganisationer och apotek har ett dataskyddsombud

Dataskyddsombudet är organisationens interna expert som kollar upp hur personuppgifterna behandlas och ser till att dataskyddsbestämmelserna följs. Hälso- och sjukvårdsorganisationerna och apoteken måste ha ett utsett dataskyddsombud, vars uppdrag är att sköta uppföljnings- och övervakningsuppgifter i fråga om lagenligheten vid hanteringen av uppgifter. 

Dataskyddsombudet ser till att dataskyddsbestämmelserna följs i hela organisationen, för fram brister som han eller hon har upptäckt samt upplyser och vägleder ledningen och personalen som hanterar personuppgifter om de skyldigheter man har enligt dataskyddsbestämmelserna. Organisationsledningen svarar i sista hand för att dataskyddet i organisationen tillgodoses i överensstämmelse med lagen.

Du kan kontakta dataskyddsombudet om du misstänker missbruk vid behandlingen av dina uppgifter. Ta kontakt med den organisation som du har besökt och där dina uppgifter har hanterats.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 26.06.2020