Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet

Kanta-palvelujen toiminta perustuu Kelan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Toiminnassa huomioidaan kansalaisen lainsäädäntöön perustuvat sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvat oikeudet.

Kanta-palvelujen toiminta perustuu Kelan lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen. Kanta-palvelujen avulla tietoja käsitellään luotettavasti ja turvallisesti.

Kanta-palvelujen toiminnassa huomioidaan myös sekä kansallisessa lainsäädännössä että EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyt kansalaisen oikeudet. 

Kansalaisella on seuraavat oikeudet Kanta-palveluihin liittyen:

  • oikeus tulla informoiduksi
  • oikeus päättää tietojensa luovutuksesta
  • oikeus saada pääsy omiin tietoihin
  • oikeus saada lokitiedot
  • oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Alla on kerrottu tarkemmin kansalaisen oikeuksista.

Informointi Potilastiedon arkistosta, Tiedonhallintapalvelusta ja yhteisrekisteristä

Potilaalle tulee kertoa Potilastiedon arkistosta ensimmäisen hoitotapahtuman yhteydessä, kun toimintayksikkö on liittynyt Potilastiedon arkiston käyttäjäksi. Potilaalle tulee kertoa Potilastiedon arkistoon tallennettujen tietojen luovuttamisen edellytyksistä ja siitä, miten potilas voi vaikuttaa tietojensa käsittelyyn sekä muista potilaan kannalta merkityksellisistä seikoista. 

Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon palvelunantajien yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus. Yhteisrekisterissä olevia eri toimintayksiköiden potilastietoja saa luovuttaa ilman potilaan antamaa suostumusta sen jälkeen, kun hän on saanut yhteisrekisteriä koskevan informoinnin ja kun hänellä on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan toimintayksikköön.

Informaation yhteydessä potilaalle tulee myös kertoa siitä, että potilaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus rekisterinpitäjien ja rekisterien välillä. Informaatio voidaan antaa joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisen asiointipalvelun välityksellä. Toimintatavat vaihtelevat palvelunantajittain. Potilas voi itse kuitata informaation Omakanta-palvelussa.

Potilastiedon arkistoon tallennettujen tietojen käsittely 

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat sen terveydenhuollon toimintayksikön käytössä, joka on tallentanut tiedot. Potilastiedon arkistossa olevia potilastietoja voivat käyttää vain ne terveydenhuollon työntekijät, joilla on käyttöoikeudet Potilastiedon arkiston tietoihin. Hoitosuhde varmennetaan tietoteknisesti.

Jos potilastietoja haetaan Potilastiedon arkistosta toisen toimintayksikön potilasrekisteristä, kyseessä on potilastiedon luovutus, johon tarvitaan potilaan suostumus. Kun potilas on saanut yhteisrekisteriä koskevan informoinnin voi potilaan tietoja luovuttaa ilman erillistä suostumusta, kun hänellä on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan toimintayksikköön.

Potilastiedon suostumus ja luovutuskielto

Potilaan antama suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki Potilastiedon arkistossa jo olevat ja myös siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Ennen suostumuksen antamista potilasta tulee informoida Potilastiedon arkistoon tallennetuista tiedoista ja niiden käytöstä sekä siitä, että potilas voi rajoittaa tietojen luovutusta. 

Potilas voi rajata potilastiedon luovutusta tekemällä kiellon. Potilas voi kieltää yksittäisen hoitokäynnin tai kieltää myös julkisen sektorin osalta tiettyyn terveydenhuollon toimintayksikköön liittyvien potilastietojen luovutukset. 

Suostumus ja kielto tehdään terveydenhuollossa paikan päällä tai Omakanta-palvelussa. Terveydenhuollossa tehdyt potilastiedon luovutukseen liittyvät suostumukset ja kiellot tulee antaa kirjallisina ja ne tulee aina allekirjoittaa. Virallisia lomakkeita saa terveydenhuollosta. 

Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi, ja ne voi perua milloin tahansa.

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin sekä oikeus saada lokitiedot

Kansalaisella on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada pääsy omiin tietoihin. Hänellä on siis oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin, jotta hän voi varmistua, että hänestä kerätyt tiedot ovat oikeita.

Kansalaisella on siis myös oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Kanta-palveluihin.

Lisäksi kansalaisella on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain mukaan oikeus saada tietää, ketkä hänen Kanta-palveluihin tallennettuja tietojaan ovat käsitelleet tai keille hänen tietojaan on luovutettu.

Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja tai näiden tietojen käsittelyä koskevia lokitietoja voi pyytää kulloinkin kyseessä olevien tietojen rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjyys kunkin Kanta-palvelun ja tähän palveluun tallennettujen tietojen osalta on määritelty lainsäädännössä.

Kela toimii Reseptikeskuksen sekä Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjänä. Reseptikeskukseen tallennetaan tiedot lääkemääräyksistä ja Tiedonhallintapalveluun puolestaan tiedot informoinneista, suostumuksesta, kielloista sekä tahdonilmauksista.

Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon tallennetaan kootusti eri terveydenhuollon palvelunantajien kirjaamat potilastiedot. Potilastietojen rekisterinpitäjäksi laki määrittää terveydenhuollon palvelunantajan.

Potilastietoja tai potilastietojen käsittelyä koskevia lokitietoja voi siis pyytää siltä terveydenhuollon palvelunantajalta, jonka kirjaamista tiedoista on kyse tai jonka tekemää tietojen käsittelyä haluaa selvittää. Kelan Kanta-palveluilla ei ole oikeutta luovuttaa potilastietoja.

Lue lisää täältä: Kanta-palvelujen tietopyynnöt

Oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Jos kansalainen havaitsee resepti-, potilas- tai asiakastiedoissaan virheitä tai puutteita, hänellä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajat sekä apteekit vastaavat aina kirjaamiensa lääkemääräys-, potilas- tai asiakastietojen sisällöistä ja niiden oikeellisuudesta.

Kansalainen voi siten esittää perustellun pyyntönsä virheellisen tiedon korjaamisesta sille sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajalle tai apteekille, joka on virheellisen kirjauksen tehnyt.

Kanta-palveluissa ei ole mahdollista korjata tietoja. Omakanta voi ainoastaan näyttää tiedot siten, miten ne on sosiaali- tai terveydenhuollosta tai apteekista Kanta-palveluihin tallennettu. Potilas ei voi myöskään itse korjata tietojaan Omakanta-palvelussa.

Rekisteröidyn oikeudet (GDPR)

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), eli uutta henkilötietojen käsittelyä sääntelevää lakia, alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. Asetuksen yhtenä tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja tietosuojaoikeuksia.

Tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisteröidyn eli henkilötietojen käsittelyn kohteena olevan henkilön oikeuksista. Rekisteröidyn asetuksessa säädettyjä oikeuksia ovat mm. pääsy omiin tietoihin, oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus saada tiedot poistetuksi.

On huomattava, että EU:n jäsenvaltion oma, kansallinen lainsäädäntö voi tietyillä aloilla ja joiltain osin ohittaa sen, mitä tietosuoja-asetuksessa säädetään. Esimerkiksi viranomaisten tekemä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Suomen valtion kansallisiin säännöksiin.

Myös Kelan Kanta-palvelujen toiminta perustuu kansalliseen erityislainsäädäntöön. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikloissa esitetyt rekisteröidyn oikeudet eivät kaikki ole sellaisinaan sovellettavissa Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen eli Kanta-palvelujen ylläpitäminen on Kelan lakisääteinen tehtävä.

Kanta-palvelujen Reseptikeskukseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat ja apteekit tallentavat lain mukaisesti lääkemääräyksiä koskevat tiedot. Terveydenhuollon palvelunantajat ovat puolestaan lain mukaan velvollisia tallentamaan asiakkaidensa potilastiedot omien potilastietojärjestelmiensä ohella Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon. 

Lisäksi Potilastiedon arkistoon kuuluvaan Tiedonhallintapalveluun tulee lain mukaan tallentaa tiedot potilaan informoinneista, suostumuksesta ja luovutuskielloista. Tiedonhallintapalveluun tallennetaan myös potilaan mahdolliset tahdonilmaukset, eli hoitotahto ja kanta elinluovutukseen.

Kansallinen lainsäädäntö määrittelee myös sen, miten pitkään tietoja tulee säilyttää. Lainsäädäntöön perustuen tietoja ei ole mahdollista poistaa asiakkaan pyynnöstä (ellei kyseessä ole virheellinen tieto) tai tietosuoja-asetukseen vedoten, vaan tiedot hävitetään niille laissa määriteltyjen säilytysaikojen päätyttyä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 01.08.2019