Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet

Kanta-palvelujen toiminta perustuu Kelan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Toiminnassa huomioidaan kansalaisen lainsäädäntöön perustuvat sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvat oikeudet.

Kanta-palvelujen avulla tietoja käsitellään luotettavasti ja turvallisesti.

Sinulla on seuraavat oikeudet Kanta-palveluihin liittyen

Alla on kerrottu tarkemmin näistä oikeuksistasi.

Oikeus tulla informoiduksi

Potilaan informoinnit voidaan antaa

 • suullisesti
 • kirjallisesti
 • sähköisen asiointipalvelun välityksellä. 

Toimintatavat vaihtelevat palvelunantajittain. Voit itse kuitata informoinnit saaduksi Omakanta-palvelussa.

Informointi Potilastiedon arkistosta

Potilaalle tulee kertoa Potilastiedon arkistosta ensimmäisen hoitotapahtuman yhteydessä. Potilaalle tulee kertoa

 • millä perusteella Potilastiedon arkistoon tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa
 • miten potilas voi vaikuttaa tietojensa käsittelyyn
 • muista potilaan kannalta merkityksellisistä seikoista.

Informointi yhteisrekisteristä

Potilaalla on oikeus tulla informoiduksi yhteisrekisteristä. Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon palvelunantajien potilastietorekisterien kokonaisuus. 

Yhteisrekisterissä olevia eri toimintayksiköiden potilastietoja saa luovuttaa ilman potilaan antamaa suostumusta sen jälkeen, kun 

 • hän on saanut yhteisrekisteriä koskevan informoinnin, 
 • ja kun hänellä on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan terveydenhuollon yksikköön.

Informoinnin yhteydessä potilaalle tulee myös kertoa siitä, että hänellä on oikeus kieltää tietojen luovutus yhteisrekisterin sisällä. 

Oikeus päättää tietojensa luovutuksesta

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat sen terveydenhuollon toimintayksikön käytössä, joka on tiedot tallentanut. Potilastiedon arkistossa olevia potilastietoja voivat käyttää vain ne terveydenhuollon työntekijät, joilla on käyttöoikeudet Potilastiedon arkiston tietoihin. 

Potilaan suostumus tarvitaan, kun potilastietoja haetaan Potilastiedon arkistosta toisen toimintayksikön potilasrekisteristä.

Ilman erillistä suostumusta potilaan tietoja voidaan luovuttaa, kun potilas on saanut yhteisrekisteriä koskevan informoinnin (ks. yllä), ja kun hänellä on hoitosuhde tietoja tarvitsevaan toimintayksikköön.

Suostumus ja luovutuskiellot

Antamasi suostumus on voimassa toistaiseksi ja se käsittää 

 • kaikki Potilastiedon arkistossa jo olevat potilastietosi
 • myös siihen myöhemmin tallennettavat potilastietosi. 

Ennen suostumuksen antamista potilasta tulee informoida

 • Potilastiedon arkistoon tallennetuista tiedoista ja niiden käytöstä
 • lisäksi siitä, että potilas voi rajoittaa tietojen luovutusta.


Voit rajoittaa suostumuksesi laajuutta luovutuskielloilla. Voit asettaa kieltoja myös, vaikka et olisikaan antanut suostumusta. 

Luovutuskielloilla määrität, mitä hoitotietoja ei saa luovuttaa muille terveydenhuollon palvelunantajille. Kieltojen alaiset tiedot ovat ainoastaan tiedot tallentaneen palvelunantajan käytettävissä. 

Julkisessa terveydenhuollossa voit asettaa potilastietojen luovutuskiellot koskemaan joko 

 • yksittäisiä hoitokäyntejä tai
 • kerralla kaikkia tietyn terveydenhuollon palvelunantajan luona syntyneitä potilastietoja.

Yksityisen terveydenhuollon puolella kiellot voi kohdistaa vain yksittäisiin hoitokäynteihin.

Kieltoja asettaessasi voit erikseen määrittää, saako kiellonalaisia tietoja kuitenkin katsoa hätätilanteessa.

Palvelunantajan tallentamat tiedot ovat aina käytettävissä saman palvelunantajan sisällä, esimerkiksi saman kaupungin eri terveysasemilla tai saman sairaalan eri poliklinikoilla.

Suostumusten ja kieltojen tekeminen

Suostumukset ja kiellot voit tehdä

 • helpoiten Omakanta-palvelussa kohdassa ”Suostumus ja kiellot”
 • tai terveydenhuollossa paikan päällä. 

Terveydenhuollossa tehdyt potilastiedon luovutukseen liittyvät suostumukset ja kiellot tulee antaa kirjallisina ja ne tulee aina allekirjoittaa. Virallisia lomakkeita saa terveydenhuollosta. 

Annetut suostumukset ja kiellot voi perua milloin tahansa.

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin ja oikeus saada lokitiedot

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (eur-lex.europa.eu) nojalla oikeus saada

 • pääsy omiin tietoihisi 
 • tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin, jotta voit varmistua, että sinusta kerätyt tiedot ovat oikeita.

Sinulla on myös oikeus saada lokitiedot, eli tietää,

 • mitä tietoja sinusta on tallennettu Kanta-palveluihin
 • ketkä tietojasi ovat käsitelleet
 • keille tietojasi on luovutettu.

Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja tai näiden tietojen käsittelyä koskevia lokitietoja voit pyytää tietojen rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjyys kunkin Kanta-palvelun ja tähän palveluun tallennettujen tietojen osalta on määritelty laissa.

Oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista

Jos havaitset resepti-, potilas- tai asiakastiedoissasi virheitä tai puutteita, on sinulla oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Virheellinen tieto korjataan siinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan yksikössä tai apteekissa, jossa kirjaus on tehty. Palvelunantajat ja apteekit vastaavat aina kirjaamiensa lääkemääräys-, potilas- tai asiakastietojen sisällöistä ja niiden oikeellisuudesta.

Kanta-palveluilla ei ole mahdollisuutta korjata tietoja. Omakanta voi ainoastaan näyttää tiedot siten, miten ne on sosiaali- tai terveydenhuollosta tai apteekista Kanta-palveluihin tallennettu. Et myöskään itse korjata tietojasi Omakanta-palvelussa.

Tietojen poisto ja siirto 

Kelan lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi rekisteröidyllä ei ole oikeutta

 • poistaa Reseptikeskukseen tallennettuja tietojaan 
 • poistaa Tiedonhallintapalveluun tallennettuja tietojaan
 • siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Sähköisen lääkemääräyksen tietoja säilytetään 22,5 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Kansallinen lainsäädäntö määrittelee myös sen, miten pitkään tietoja tulee säilyttää. Tietoja ei ole mahdollista poistaa asiakkaan pyynnöstä (ellei kyseessä ole virheellinen tieto) tai tietosuoja-asetukseen vedoten, vaan tiedot hävitetään niille laissa määriteltyjen säilytysaikojen päätyttyä. 

Lue lisää

Sivua päivitetty 28.01.2021