Ytterligare information

Ytterligare information

Mina Kanta-sidor är en e-tjänst där du kan se dina recept och dina hälso- och sjukvårdsuppgifter. De här uppgifterna visas i e-tjänsten när du har blivit ordinerad läkemedel eller då dina uppgifter har lagrats i Kanta-tjänsternas Patientdataarkivet.

Vanliga frågor

Under Vanliga frågor har vi samlat frågor om Mina Kanta-sidor.  Ta del av de vanligaste frågorna.

Vid tekniska problem får du närmare upplysningar per e-post av kundsupporten för Kanta-tjänsterna tekninentuki@kanta.fi.

Recept och förnyelsebegäran 

Under rubriken Recept ser du dina recept. Ett recept är en läkemedelsordination som görs upp elektroniskt och sparas i en centraliserad databas, d.v.s. i Receptcentret. 

I tjänsten kan du begära att hälso- och sjukvården ska förnya recept (anvisningar om begäran om receptförnyelse). I samband med recepten anges också vilka apotek eller social- och hälsovårdsenheter som har läst eller behandlat dina uppgifter. 

Hälso- och sjukvårdsuppgifter

Under Hälso- och sjukvårdsuppgifter ser du dina patientuppgifter som lagrats i Patientdataarkivet:

  • patientjournaler och diagnoser
  • kritisk riskuppgifter
  • laboratorie- och röntgenundersökningar
  • mun- och tandvårdsuppgifter.

Under Utlämnande av hälso- och sjukvårdsuppgifter kan du se till vilka enheter inom hälso- och sjukvården uppgifter om dig har lämnats ut.

Tillstånd för utlämnande och förbud

I avsnittet Hantering av användningen av uppgifter kan du bekanta dig med information som gäller användning och hantering av dina hälsouppgifter. I tjänsten kan du ge tillstånd för utlämnande av dina hälsouppgifter. Tillståndet för utlämnande innebär att olika enheter inom hälso- och sjukvården kan se dina hälsouppgifter som registrerats någon annanstans, ifall det är nödvändigt med tanke på din vård. Tillståndet för utlämnande kan alltid upphävas. Du kan också separat förbjuda att de hälso- eller receptuppgifter du önskar utlämnas för användning av andra enheter.

Donationsvilja och livstestamente

Du kan spara din donationsvilja och ditt livstestamente på Mina Kanta-sidor. Viljeyttringarna sparas i Patientdataarkivet, där de är tillgängliga för enheter inom hälso- och sjukvården.

Riktigheten av uppgifterna

Uppgifterna visas alltid på det språk som de skrevs på. Om du upptäcker fel eller brister i de hälsouppgifter om dig som visas på Mina Kanta-sidor ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som antecknat uppgifterna.

Det är hälso- och sjukvården som ansvarar för att patientuppgifterna antecknas och för att de korrigeras vid behov. När det gäller korrigering av felaktiga uppgifter har varje hälso- och sjukvårdsenhet sin egen praxis, som i allmänhet beskrivs på enhetens webbplats. Man kan också kontakta till exempel den dataskyddsansvariga eller patientombudsmannen vid enheten i fråga och be om råd.

Juridiskt förbehåll

Det kan förekomma avbrott i åtkomsten till Mina Kanta-sidor som inte anmälts i förväg. FPA ansvarar inte för dataförbindelserna vad gäller åtkomst, prestanda eller funktion eller förbindelsernas inverkan på e-tjänsten.

Minderårigas möjlighet att sköta sina ärenden och möjligheten för vårdnadshavare att sköta ärenden för sitt barns räkning

Det är möjligt för minderåriga personer att sköta sina ärenden på Mina Kanta-sidor, med vissa begränsningar. Läs mer om minderårigas rättigheter.

Det är också möjligt för en vårdnadshavare att sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning. Läs mer om möjligheten att sköta ärenden för ett barns räkning.