Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

4.1.2024, Meddelande - Vårdpersonal

Över en miljon medborgare har redan kvitterat användningen av uppgifter i MittKanta

Efter slutet av november har varje användare av MittKanta fått ett meddelande om användningen av uppgifter inom social- och hälsovården. Meddelandet skickades eftersom tillståndet för utlämnande förnyas. I fortsättningen möjliggör tillståndet för utlämnande att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan utöver MittKanta-uppgifter även överlämna patientuppgifter i pappersform till en annan aktör inom hälso- och sjukvården.

21.12.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Ny förbudsblankett för patientdatasystem 2.1.2024 – hur gå till väga inom hälso- och sjukvården om ibruktagandet fördröjs?

Kunden kan i fortsättningen begränsa utlämnandet av sina patientuppgifter mångsidigare än tidigare. Ändringen är genomförd med en förnyad förbudsblankett. Tjänstetillhandahållarna ska börja använda förbudsblanketten i sina system efter årsskiftet, så att det vid utlämnandet av uppgifter går att beakta de nya förbud som kunden utfärdat.

19.12.2023, Meddelande - Medborgare

En person som står under intressebevakning kan nu ge sin förtroendeperson rätt att uträtta ärenden i MittKanta

En myndig person som förordnats till intressebevakning kan nu ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden i MittKanta. Ändringen är en del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas projekt som främjar intressebevakarnas och intressebevakningsfullmäktiges uträttande av ärenden för någon annans räkning i webbtjänsterna.

12.12.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Vi utvecklar utnyttjandet av uppgifter i Kanta inom kunskapsbaserad ledning – FPA kan i fortsättningen sammanställa sammandrag av Kanta-uppgifter för tjänstetillhandahållarna

Tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster, såsom välfärdsområdena, kan avgiftsfritt begära sammanfattade statistikuppgifter av FPA om uppgifter som sparats i Kanta som stöd för uppföljningen och planeringen av den egna serviceproduktionen. Tjänstetillhandahållarna kan begära uppgifter från och med början av 2024. Vi kartlägger tjänstetillhandahållarnas informationsbehov.

8.12.2023, Meddelande - Utvecklare

Kunduppgiftslagen träder i kraft i början av året och medför ändringar i datainnehåll och informationssystem – ta del av presentationerna under samarbetsmötet för systemleverantörer

I inläggen under samarbetsmötet för systemleverantörer i november behandlades den nya kunduppgiftslagen, som träder i kraft vid ingången av 2024, och de förändringar som den medför ur flera perspektiv. Reformen av lagstiftningen om produktion och övervakning av social- och hälsovårdstjänster, som träder i kraft samtidigt, kommer att medföra nya krav på registrering, datainnehåll, informationshantering och informationssystem.

7.12.2023, Artikel - Vårdpersonal

Elektronisk journal över prehospital akutsjukvård kan rädda liv

Med hjälp av den elektroniska journalen över prehospital akutsjukvård rör sig informationen mellan den prehospitala akutsjukvården och sjukhuset. Enligt en akutläkare som deltog i pilotprojektet har det gjort den prehospitala akutsjukvården smidigare.