Certifikat och certifikatkort

Certifikat och certifikatkort

Social- och hälsovårdens certifikat möjliggör bland annat en tillförlitlig autentisering av personer som är verksamma på området samt elektroniskt undertecknande av handlingar och recept.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) producerar och utfärdar de certifikat och servicecertifikat som behövs vid användning av Kanta-tjänsterna.

Certifikatkort

De som arbetar inom social- och hälsovården eller på apotek har certifikatkort med vilka de identifierar sig i systemen och undertecknar handlingar elektroniskt. Användning av Kanta-tjänsterna kräver stark elektronisk autentisering.

Tjänstetillhandahållare och apotek som förbereder anslutning till Kanta-tjänsterna ska se till att personalen och vid behov andra personer har de certifikatkort som behövs.

En arbetstagare ska ha något av följande certifikatkort för hälso- och sjukvården för att kunna använda Kanta-tjänsterna:

  • yrkeskort
  • personalkort
  • aktörskort.

Yrkeskortet är avsett för social- och hälsovårdens och apotekens yrkesutbildade personal med gällande yrkesrätt.

Personalkortet är avsett för social- och hälsovårdsorganisationernas personalrepresentanter som saknar yrkesrätt. Sådana är exempelvis kanslipersonal och anställda vid informationstjänsten.

Aktörskortet är avsett för aktörer utanför social- och hälsovårdsorganisationerna, till exempel representanter för informationssystemleverantören.

Servicecertifikat

Servicecertifikaten är programcertifikat som MDB producerar för de tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården och de apotek som använder Kanta-tjänsterna.

Beställningar av servicecertifikat samt uppdateringar av certifikaten sköts av de aktörer som ansvarar för tjänstetillhandahållarens eller apotekets datatekniska lösningar.

De servicecertifikat som behövs för anslutning till Kanta-tjänsterna är

  • servercertifikat
  • systemsignaturcertifikat.

Systemsignaturcertifikat behövs för elektroniskt undertecknande av handlingar som inte undertecknas med personliga certifikatkort.

Sidan har uppdaterats 12.3.2024