Expediering av recept

Expediering av recept

När patienten kommer till apoteket för att hämta ut sin medicin loggar farmaceuten eller provisorn in sig i apotekssystemet med ett certifikatkort för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. Apotekssystemet hämtar därefter de recept som ska expedieras i Receptcentret, i vilket det sparats av en läkare.

Om någon annan än patienten hämtar ut medicinen måste denna person på ett tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att ta emot patientens medicin. Personen ska visa upp patientanvisningen eller patientens FPA-kort eller på något annat sätt påvisa sin rätt att handla på patientens vägnar.

Sökning av recept med hjälp av streckkod

På patientanvisningen och receptsammanställningen finns en streckkod med vars hjälp apotekssystemet klarar av att hämta ett recept ur Receptcentret utan att farmaceuten eller provisorn behöver mata in andra data om patienten eller receptet.

Sökning av recept utan patientanvisning

Om patienten hämtar ut sin medicin utan patientanvisning eller receptsammanställning, hämtar farmaceuten eller provisorn de uppgifter som behövs för att kunna identifiera recept på basis av patientens personbeteckning. Sökningen kan begränsas genom att söka uppgifter för alla recept för vilka det finns läkemedel kvar att hämta ut eller genom att begränsa den till att gälla recept som föreskrivits och expedierats eller delvis expedierats under en viss period. Av de recept som hittats väljer farmaceuten eller provisorn ut de recept med vilka patienten önskar ta ut sin medicin.

Expediering

Recepten expedieras ett åt gången. Då apoteket väljer ut ett recept för expediering visar apotekssystemet ett i enlighet med receptuppgifterna förhandsifyllt expeditionsformulär för farmaceuten, provisorn eller farmaciestuderanden. Farmaceuten eller provisorn kontrollerar uppgifterna i formuläret och fyller i uppgifter som saknas. Apotekssystemet kontrollerar att de obligatoriska uppgifterna fyllts i och att läkemedlet finns i Läkemedelsdatabasen, om det inte handlar om ett apotekstillverkat läkemedel eller ett annat läkemedel som inte finns i Läkemedelsdatabasen.

Om expedieringen sköts av en farmacistuderande, sparas expedieringen så att den farmaceut eller provisor som övervakar den studerande granskar och skickar i väg den. 

På receptet finns ett fält där läkaren kan ha skrivit ett meddelande till apoteket. Läkaren kan där informera apoteket t.ex. om när receptet kan expedieras eller att patienten borde boka tid för ett kontrollbesök.

Expedieringsuppgifterna på ett recept som expedierats på ett apotek i ett annat europeiskt land kan vara bristfälliga. Om man upptäcker ett fel i en expediering som gjorts på ett apotek i ett annat europeiskt land ska apoteket kontakta Kanta-tjänsterna.

Expedieringen undertecknas elektroniskt

När samtliga recept som ska expedieras på en och samma gång är klara signerar farmaceuten eller provisorn expedieringarna elektroniskt och skickar dem till Receptcentret. Certifikatkortet för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården gör det möjligt förutom att identifiera personen även att göra en elektronisk signatur.

Med hjälp av den elektroniska signaturen kan det senare bevisas vem som expedierat läkemedlen och vid vilken tidpunkt. Den elektroniska signaturen är säkrare än en traditionell underskrift; den kan inte förfalskas och garanterar att det som skrivits under förblir oförändrat.

Läkemedlet lämnas ut till patienten

När ett läkemedel lämnas ut till patienten ges även en kort utredning om det expedierade läkemedlet. Uppgifterna skrivs ut på en etikett som klistras på förpackningen.

På begäran får patienten även en sammanställning av sina recept. Av sammanställningen framgår hur mycket som finns kvar att hämta ut för varje läkemedel.

Sidan har uppdaterats 27.7.2020