Patientuppgifter som uppkommer inom socialvården kan inte sparas i Kanta

Patientuppgifter som uppkommer inom socialvården kan inte sparas i Kanta

Inom socialvårdstjänster kan det uppkomma patientuppgifter, men dessa kan ännu inte sparas i Klientdataarkivet för socialvården eller i Patientdataarkivet. Offentliga tjänsteproducenter inom socialvården kan tills vidare inte heller ansluta sig som användare av Patientdataarkivet.

Inom socialvårdstjänster kan det också uppkomma patientuppgifter. Inom socialvården uppkommer patientuppgifter vanligen inom följande tjänster:

  • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
  • en del av missbrukarservicen
  • institutionsvård på åldringshem.

Socialvårdstjänster genomförs på grundval av lagstiftningen om socialvård, och de patientuppgifter som uppkommer inom dem hör därför till registret för socialvårdstjänster och inte till registret för hälso- och sjukvården. Patientuppgifter som uppkommer inom socialvården bildar ett särskilt delregister i registret för socialvårdstjänster.

Arkiveringen av patientuppgifter som uppkommit hos en offentlig tjänsteproducent inom socialvården baserar sig på THL:s anvisning om behandlingen av patientuppgifter som uppkommer inom socialvården (pdf, thl.fi).

Patientuppgifter som uppkommer inom socialvården sparas inte i Kanta

Även om patientuppgifter som uppkommer inom socialvården hör till registret för socialvårdstjänster, sparas uppgifterna ändå inte i Klientdataarkivet för socialvården. Tills vidare kan uppgifterna inte heller sparas i Patientdataarkivet. Nuvarande lagstiftning medger inte lagring av patientuppgifter inom socialvården i någondera Kanta-tjänsten. I sina system ska tjänstetillhandahållaren se till att patientuppgifter som uppkommer vid serviceenheter inom socialvården inte sparas i någotdera av dessa.

Målet är att patientuppgifter som uppkommer inom socialvården i framtiden ska kunna sparas i Patientdataarkivet. Detta kräver emellertid ändringar i lagstiftningen, till exempel i bestämmelserna om sekretess och utlämnande.

Bestämmelserna om utlämnande påverkar också hämtningen av uppgifter från Patientdataarkivet. Uppgifter som sparats i tjänsten kan för närvarande endast lämnas ut till tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Socialvårdsenheter kan tills vidare inte hämta uppgifter från Patientdataarkivet.

Privata tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården kan använda båda arkiven

Ett privat företag kan ha tillstånd att verka som tjänstetillhandahållare inom såväl socialvården som hälso- och sjukvården. Då kan företaget börja använda både Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården. Vardera tjänsten införs separat.

Företaget arkiverar patientuppgifter som uppkommit inom hälso- och sjukvårdsverksamheten i Patientdataarkivet, och arkiverar klientuppgifter inom socialvården i Klientdataarkivet för socialvården. Patientuppgifterna samt klientuppgifterna inom socialvården dokumenteras och förvaras i olika register. En förutsättning för att införa båda arkiven är att det system som företaget använder är kompatibelt med båda Kanta-tjänsterna eller att företaget har både ett patientdatasystem och ett klientdatasystem.

 

Sidan har uppdaterats 13.1.2023