Patientuppgifter som uppkommer inom socialvården kan inte sparas i Kanta

Patientuppgifter som uppkommer inom socialvården kan inte sparas i Kanta

Inom socialvårdstjänster kan det uppkomma patientuppgifter, men dessa kan ännu inte sparas i Klientdataarkivet för socialvården eller i Patientdataarkivet. Offentliga tjänsteproducenter inom socialvården kan tills vidare inte heller ansluta sig som användare av Patientdataarkivet.

Inom socialvårdstjänster kan det också uppkomma patientuppgifter. Inom socialvården uppkommer patientuppgifter vanligen inom följande tjänster:

  • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
  • en del av missbrukarservicen
  • institutionsvård på åldringshem
  • en del av servicen inom specialomsorger för utvecklingsstörda.

Socialvårdstjänster genomförs på grundval av lagstiftningen om socialvård, och de patientuppgifter som uppkommer inom dem hör därför till registret för socialvårdstjänster och inte till registret för hälso- och sjukvården. Patientuppgifter som uppkommer inom socialvården bildar ett särskilt delregister i registret för socialvårdstjänster.

Patientuppgifter som uppkommer inom socialvården sparas inte i Kanta

Även om patientuppgifter som uppkommer inom socialvården hör till registret för socialvårdstjänster, sparas uppgifterna ändå inte i Klientdataarkivet för socialvården. Tills vidare kan uppgifterna inte heller sparas i Patientdataarkivet. Nuvarande lagstiftning medger inte lagring av patientuppgifter inom socialvården i någondera Kanta-tjänsten.

Målet är att patientuppgifter som uppkommer inom socialvården i framtiden ska kunna sparas i Patientdataarkivet. Detta kräver emellertid ändringar i lagstiftningen, till exempel i bestämmelserna om sekretess och utlämnande.

Bestämmelserna om utlämnande påverkar också hämtningen av uppgifter från Patientdataarkivet. Uppgifter som sparats i tjänsten kan för närvarande endast lämnas ut till tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Socialvårdsenheter kan tills vidare inte hämta uppgifter från Patientdataarkivet.

Offentliga tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården ska förhindra att patientuppgifter inom socialvården sparas

Offentliga tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården, till exempel en kommuns social- och hälsovårdscentral, kan i en och samma organisation tillhandahålla såväl socialvårds- som hälso- och sjukvårdstjänster för kommuninvånarna.

En sådan tjänstetillhandahållare kan använda både Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården. I sina system ska tjänstetillhandahållaren se till att patientuppgifter som uppkommer vid serviceenheter inom socialvården inte sparas i någotdera av dessa.

Arkiveringen av patientuppgifter som uppkommit hos en offentlig tjänsteproducent inom socialvården baserar sig på THL:s anvisning om behandlingen av patientuppgifter som uppkommer inom socialvården (pdf, thl.fi).

Offentliga tjänstetillhandahållare inom socialvården kan inte ansluta sig till Patientdataarkivet

På den offentliga sidan finns också tjänstetillhandahållare som producerar service enbart på grundval av socialvårdslagstiftningen.

För närvarande kan Patientdataarkivet endast användas av tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Det innebär att en offentlig tjänstetillhandahållare som producerar tjänster på grundval av socialvårdslagstiftningen, till exempel ett specialomsorgsdistrikt inom servicen för utvecklingsstörda, inte kan börja använda Patientdataarkivet.

Om en tjänstetillhandahållare använder Klientdataarkivet för socialvården, ska den se till att patientuppgifter som uppkommer inom tjänstetillhandahållarens tjänster inte sparas i arkivet.

Privata tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården kan använda båda arkiven

Ett privat företag kan ha tillstånd att verka som tjänstetillhandahållare inom såväl socialvården som hälso- och sjukvården. Då kan företaget börja använda både Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården. Vardera tjänsten införs separat.

Företaget arkiverar patientuppgifter som uppkommit inom hälso- och sjukvårdsverksamheten i Patientdataarkivet, och arkiverar klientuppgifter inom socialvården i Klientdataarkivet för socialvården. Patientuppgifterna samt klientuppgifterna inom socialvården dokumenteras och förvaras i olika register. En förutsättning för att införa båda arkiven är att det system som företaget använder är kompatibelt med båda Kanta-tjänsterna eller att företaget har både ett patientdatasystem och ett klientdatasystem.

 

Sidan har uppdaterats 28.06.2021