Rättelse, spärrning och makulering av recept och expediering

Rättelse, spärrning och makulering av recept och expediering

Rättelse- och makuleringsuppgifter om recept sparas i Receptcentret. I en felsituation är det möjligt att spärra receptet, vilket även förbättrar patientens säkerhet.

En patients receptuppgifter i Receptcentret ska vara korrekta och motsvara patientens aktuella medicinering. Av denna orsak ska receptet alltid rättas, när det innehåller felaktigheter eller när ordinationsuppgifterna inte motsvarar förverkligandet av patientens läkemedelsbehandling.

Rättelse och spärrning av recept

På apoteket kan en farmaceut eller provisor i samband med expedieringen av ett läkemedel rätta receptet, om man upptäcker brister eller felaktigheter i det. För att rätta receptet krävs ett muntligt medgivande från den som ordinerat medicinen och behandlar patienten.

Ifall läkaren inte kan nås, kan apoteket spärra receptet för att invänta rättelse av felet. Spärren försvinner automatiskt, när receptet rättas.

Apoteket kan i samband med expedieringen också självständigt göra nödvändiga tekniska rättelser. Med tekniska rättelser avses situationer, där till exempel data som den som ordinerat läkemedlet registrerat överförs till rätt datafält eller en doseringsanvisning skrivs ut. Apoteket kan inte med en teknisk rättelse ändra uppgifter om läkemedlet, patienten eller den som ordinerat läkemedlet. För tekniska rättelser som apoteket gör behövs inget medgivande av den som ordinerat läkemedlet.

Makulering av recept

På apoteket kan en farmaceut eller provisor makulera ett recept i samförstånd med patienten. I samband med makuleringen ges information om samtycke och orsaken till makulering, som kan vara antingen av terapeutisk eller av teknisk natur.

En terapeutisk makulering kan göras för ett icke-expedierat eller delvis expedierat recept till exempel när patientens medicinering har avslutats.

En teknisk makulering kan göras för ett icke-expedierat recept till exempel i en situation där recepten har ordinerats åt fel person. Makulering av recept av tekniska skäl kan inte göras, om man redan hunnit köpa läkemedel på receptet. I detta fall kan en makulering av receptet göras av terapeutiska skäl, då att läkemedlet inte längre kan expedieras.

Rättelse och makulering av expediering

På apoteket kan man rätta eller makulera expedieringen av recept. Åtgärden kan endast utföras på det apotek som expedierat läkemedlet, och den förutsätter inget samtycke av kunden.

Apotekssystemet kontrollerar att receptet vilket expedieringen som ska makuleras eller rättas avser, inte är upptaget för expedition, reservering, reservering för särskilt tillstånd, dosdispensering på ett annat apotek eller spärrat.

Då apoteket rättar eller makulerar en läkemedelsexpedition, ska det kontrollera, ifall det är fråga om ett preparat som omfattas av ersättningssystemet eller ett preparat som kunden har betalningsförbindelse till via minimiutkomststöd. Ifall rättelse eller makulering av expediering som gjorts efter expedieringsdatum gäller ett dylikt preparat, ska man så snart som möjligt meddela om detta till FPAs telefontjänst så att de kan korrigera uppgifterna.

Receptcentret och FPAs apoteksredovisningssystem är separata system, varför rättelser eller makuleringar av läkemedelsexpedieringar i Receptcentret inte automatiskt förmedlas till redovisningsdata eller kundens självriskandel. Mera information om detta finns i Apotekens sjukförsäkringsanvisningar.

Sidan har uppdaterats 14.11.2023