Receptförnyelse

Receptförnyelse

Patienten kan be att få sina recept förnyade via apoteket, socialvården, hälso- och sjukvården eller MittKanta.

Apoteket skickar en begäran om förnyelse till Receptcentret som vidarebefordrar begäran till den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som patienten uppgett (t.ex. en hälsovårdscentral, en privat läkarstation). Det kan handla om den enhet där receptet skrivits eller en annan enhet dit patienten flyttats. Alla hälso- och sjukvårdsenheter tar inte emot begäranden om förnyelse. Apoteken kan kontrollera status för de begäranden om förnyelse som de skickat i Receptcentret.

Innan en begäran om förnyelse görs ska patienten informeras om hur han eller hon får information om huruvida receptet kunde förnyas. Patienten kan höra sig för på ett apotek eller en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller, om han eller hon så önskar, så går det att få informationen sms. Patienten måste särskilt informeras om datasekretessen i samband med sms, eftersom namnet på läkemedelspreparatet visas i meddelandet. Om patienten önskar få information i form av ett sms, ska mobiltelefonnumrets riktighet alltid säkerställas, så att meddelandet inte skickas till fel nummer. Receptcentret skickar ett sms till patienten när begäran om förnyelse har behandlats.

Begäran om förnyelse gäller i 8 dygn

Begäran om receptförnyelse gäller i 8 dygn. Läkaren kan under den tiden antingen godkänna eller avslå begäran. I fråga om recept där begäran om förnyelse avslagits en gång kan man inte lämna in en ny begäran. Om begäran skickats till fel hälso- och sjukvårdsenhet, kan läkaren returnera den till Receptcentret. Om en begäran om receptförnyelse returnerats från en verksamhetsenhet, kan en ny begäran skickas till en annan verksamhetsenhet.

Receptcentret registrerar begäranden om förnyelse såsom föråldrade, om en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård inte har behandlat den inom åtta dygn räknat från det att patientdatasystemet tagit emot begäran. Om begäran om förnyelse av receptet har föråldrats, kan man lämna in en ny begäran om förnyelse. Om vidarebefordran till en hälso- och sjukvårdsenhet misslyckas, kan en ny begäran göras.

Meddelande till patienten om hur begäran avgjorts

Patienten måste få veta huruvida hans eller hennes recept har förnyats eller om begäran om förnyelse har avslagits eller blivit föråldrad. Patienten kan, om han eller hon så önskar, få information per sms från Receptcentret eller kontakta ett apotek eller en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård. Om patientens recept inte förnyas av terapeutiska skäl och patienten inte velat bli informerad per sms, är hälso- och sjukvårdsenheten skyldig att informera patienten på något annat sätt om att begäran avslagits, t.ex. per telefon eller brev.

Patienten kan följa med behandlingen av förnyelsebegäran i MittKanta.

Sidan har uppdaterats 6.9.2023