Upptaget för expedition, reservering och dosdispensering

Upptaget för expedition, reservering och dosdispensering

Ett recept kan vara upptaget för expedition, reserverat eller reserverat för dosdispensering på ett visst apotek. Ett annat apotek kan då inte expediera receptet.

Upptaget för expedition

När ett apotek hämtar ett recept för expedition från Receptcentret registreras receptet som upptaget för expedition. Registreringen försvinner när apoteket sparar expedieringen i Receptcentret. Om expedieringen av någon orsak avbryts, upphäver apotekssystemet registreringen. För säkerhets skull avlägsnar Receptcentret varje natt klockan fyra samtliga registreringar av detta slag som finns kvar från föregående dag.

Reservering

Ett apotek kan reservera ett recept åt sig. Vanligtvis blir det aktuellt vid beställning av läkemedel eller när patienten blivit ordinerad en apotekstillverkad läkemedelsblandning. Reserveringen försvinner automatiskt när apoteket expedierar läkemedlet eller tar bort reserveringen. En reservering gäller högst 14 dygn, varefter Receptcentret avlägsnar den.

Dosdispensering

Apotek som erbjuder dosdispensering måste reservera ett recept för dosdispensering så, att inget annat apotek ska kunna expediera läkemedel med det. När apoteket kommer överens med kunden om att dosdispensering ska påbörjas, reserverar apoteket receptet för dosdispensering genom att skicka en reservering för dosdispensering till Receptcentret. Reserveringen för dosdispensering gäller tills apoteket annullerar den.

De dosdispenserade läkemedlen lämnas ut till kunden i satser som motsvarar två veckors behandling. Innan läkemedlet lämnas ut måste apoteket kontrollera i Receptcentret huruvida recept som omfattas av dosdispensering rättats eller makulerats. Expedieringsuppgifterna sparas i Receptcentret alltid när en läkemedelssats som hänför sig till dosdispensering lämnas ut.

Sidan har uppdaterats 23.6.2020