Innehållspublicerare

Kanta-tjänsterna väcker intresse utomlands

Blogg Skrivet 26.9.2019 Alla bloggar

FPA:s Kanta-tjänster är unika globalt sett och väcker intresse också utanför Finland. Internationellt samarbete ger nya möjligheter att utveckla de digitala hälsotjänsterna.

I sommar har Kanta-tjänsterna presenterats vid flera internationella evenemang, bland annat konferensen för digital hälso- och sjukvård HIMSS & Health 2.0 samt Silver Economy Forum som fokuserar på samhälleliga förändringar som åldrandet medför. Kanta-tjänsterna kommer också att vara synliga i höst under Finlands EU-ordförandeskap.

"Kanta-tjänsterna utvecklas i internationell riktning under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Under den senaste tiden har vi satsat på internationell synlighet genom att delta i stora branschkonferenser. Också de närmaste åren kommer vi att delta i bland annat HIMSS & Health", berättar Tiia Lundqvist på Kanta-tjänsternas kommunikationsenhet.

Ovanligt med system på riksnivå

Kanta-tjänsterna har redan länge väckt intresse utomlands, och Finland har haft besök av många personer som vill veta hur de digitala hälso- och socialvårdstjänsterna är ordnade hos oss. Finska sakkunniga reser också utomlands för att berätta om Kanta-tjänsterna, särskilt vid större branschevenemang. Det finns ett intresse för Kanta, eftersom det är fråga om en riksomfattande, lagstadgad och centraliserad lösning som är rätt sällsynt ute i världen.

"Vi är ett av de få länder där systemet fungerar på riksnivå. Både den offentliga och privata sektorn och både hälso- och sjukvården och socialvården är med i det nationella arrangemanget. Ett särdrag för Finland är också personbeteckningen, som ser till att alla handlingar garanterat identifieras till en och samma person", beskriver Lundqvist.

Också tjänsten Mina Kanta-sidor är ganska unik globalt sett. I andra länder är motsvarande tjänster ofta lokala och inte riksomfattande. Dessutom innehåller Mina Kanta-sidor patientuppgifter och receptuppgifter från både den privata och offentliga sektorn. Mina Kanta-sidor används också väldigt flitigt i Finland, och användningen ökar hela tiden. I juli 2019 överskred antalet unika användare av Mina Kanta-sidor tremiljonersstrecket.

Internationellt samarbete utvecklar de digitala tjänsterna

Kanta-tjänsternas lösningar baserar sig på internationella standarder, vars utveckling Finland också deltar i och aktivt följer. Finland är bland annat med i den internationella organisationen Integrating Healthcare Enterprise (IHE) samt i IHTSDO som främjar informationshantering inom hälsosektorn.

När man använder sig av gemensamma standarder i Kanta-tjänsterna kan också andra länder ta vara på lärdomarna från Finland.

"Med Kanta-tjänsterna är Finland föregångare inom digitaliseringen av hälso- och socialvårdstjänster. Andra länder kan få bra benchmarking från oss i fråga om vad vi har lyckats med, vad som har varit svårast och hur samarbetet mellan olika sektorer har förbättrats och förtätats i och med Kanta-tjänsterna", säger Lundqvist.

Betydelsen av internationellt samarbete ökar när också andra länder börjar införa motsvarande system. Estland och Portugal är exempel på länder där man redan kommit väldigt långt på väg med att införa digitala lösningar. Det här ger möjlighet att utnyttja elektroniska hälsotjänster över gränserna. Finland har varit med och utvecklat det gränsöverskridande receptet, som började fungera mellan Finland och Estland i början av 2019, som första ställe i Europa.

Mera information