Innehållspresentatör

Bilddiagnostiska undersökningar i riksomfattande bruk

Blogg Skrivet 19.10.2018 Alla bloggar

Nu kan aktörer inom hälso- och sjukvården börja använda Arkivet över bildmaterial, där bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit vid patientens vård arkiveras. Vad krävs för att börja använda tjänsten?

Arkivet över bildmaterial är en ny Kanta-tjänst, där bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit vid patientens vård samt uppgifter om de förfrågningar, anteckningar och utlåtanden som hänför sig till undersökningarna sparas. Uppgifter om bilddiagnostik kan på samma sätt som Patientdataarkivet utnyttjas över organisationsgränserna. Tjänsten används av många professionella inom hälso- och sjukvården, såsom kliniker, radiologer, isotopläkare, patologer, sjukhusfysiker och vårdpersonal.  

De första som anslutit sig till tjänsten – Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen (Siun sote) och HNS – börjar använda den i höst. 

”I den första fasen lagras radiologiska undersökningar, såsom röntgen- och magnetbilder, i Arkivet över bildmaterial. I den andra fasen, som inletts i höst, preciseras de särskilda egenskaper som gäller för lagring av munhälsovårdens bilder, hjärtfilmer och bilder tagna i synligt ljus. Vi funderar också på möjligheterna till en nationell lösning för insamling av data om strålningsbelastning”, berättar FPAs expert Tarja Herttuainen.

Vad krävs för att använda Arkivet över bildmaterial? 

Hälso- och sjukvårdsaktören ska vara ansluten till Patientdataarkivet. Dessutom ska organisationen ha tillgång till ett system som lämpar sig för arkivering av bildmaterial samt ett visningsprogram.

”Ibruktagningsprocessen är densamma som vid övriga Kanta-tjänster; det informationssystem som organisationen använder ska vara certifierat, vilket innebär att samtestning och datasäkerhetsauditering har genomförts. Systemleverantören ska också sätta sig in i kraven för Arkivet över bildmaterial och planera tekniska lösningar för dem.”

Det lönar sig för hälso- och sjukvårdsorganisationen att planera genomförandet tillsammans med sin systemleverantör: exempelvis vilka data borde plockas in i användargränssnittet för att uppgifterna om de bilddiagnostiska undersökningar som patienten genomgått ska vara så tydliga och användbara som möjligt för användaren? ”Arkivet över bildmaterial är ett bakgrundssystem och tillgängligheten är beroende av helheten”, konstaterar Herttuainen.

De bilddiagnostiska undersökningar som lagras i Arkivet över bildmaterial ska vara i DICOM-format för att godkännas i arkivet. Även lagstiftningen ställer krav på både lagring och användning av data. 

”Arkivet över bildmaterial sluter sig automatiskt till exempelvis vem som är personuppgiftsansvarig för undersökningen och till vilken servicehändelse undersökningen hör. Då uppgifter överlåts kontrolleras patientens samtycken och förbud, på samma sätt som vid all användning av Kanta-tjänster”, säger Herttuainen.

Vilken nytta har användaren av Arkivet över bildmaterial? 

I framtiden kommer alla bilddiagnostiska undersökningar som en patient genomgått att finnas i Arkivet över bildmaterial, oberoende av var undersökningarna har gjorts. På så vis kan de som vårdar patienten se vilka bilddiagnostiska undersökningar som gjorts tidigare och därmed undvika onödiga nya undersökningar och exempelvis radiologer kan utnyttja referensbilder på riksomfattande nivå. 

”När valfriheten ökar är det mycket viktigt att bilderna följer med då patienten rör sig från en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster till en annan. Både patienten och den som vårdar patienten drar nytta av att all information finns tillgänglig”, påpekar Herttuainen.

I och med Arkivet över bildmaterial blir manuell leverans av bilder mellan organisationer onödig. Även sättet att anteckna uppgifter i samband med bilddiagnostiska undersökningar standardiseras, vilket underlättar sambruk av uppgifter och främjar felfrihet. Arkivet över bildmaterial ser också till att uppgifterna sparas i elektroniskt format i enlighet med gällande lagstiftning. 

Patienten kan inte se bilder från bilddiagnostiska undersökningar via Mina Kanta-sidor, utan endast läkarens utlåtanden om dem. ”Patienten har mer nytta av det utlåtande som skrivs om bilden. Bilderna kan också lätt tolkas fel”, säger Herttuainen.

Mer information

Arkivet över bildmaterial och anslutning till det