Innehållspresentatör

Vilka Kanta-tjänster är på kommande?

Blogg - Medborgare Skrivet 22.05.2018 Alla bloggar

Kanta-tjänsterna utvecklas kontinuerligt och i framtiden tas nya tjänster i bruk och de befintliga tjänsterna utvidgas.

Klicka på en bild för att förstora.

Nya tjänster i Patientdataarkivet

En av de kommande tjänsterna i Patientdataarkivet är Arkivet över bildmaterial. I tjänsten arkiveras bildmaterial i DICOM-format från bilddiagnostiska undersökningar, till exempel röntgen- och magnetkamerabilder. I dagens läge är bilddiagnostiska bilder tillgängliga inom samma sjukvårdsdistrikt, men Kanta-arkiveringen gör dem tillgängliga över hela landet. Bilderna kommer också att slutförvaras i Arkivet över bildmaterial. Tjänsten pilottestas som bäst.

Akutvårdsjournalen (journalen över den prehospitala akutsjukvården) som nu är i kundtestningsfasen för med sig en ny användargrupp i Kanta-tjänsterna. Tanken är att akutvårdsjournalen som görs upp på fältet ska lagras i Kanta-tjänsterna som en del av patientjournalen. Akutvårdsjournalen kan till exempel göras upp i ambulansen.

Småningom kommer också mun- och tandvårdsuppgifter med i Patientdataarkivet. De största mun- och tandvårdsaktörerna har redan anslutit sig och de mindre tandvårdsstationerna tar i bruk tjänsten efter hand.

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Datalagret för egna uppgifter är en tjänst som kommer att införas på Mina Kanta-sidor. I tjänsten kan medborgarna själva lagra uppgifter om sitt välbefinnande med hjälp av välbefinnandeapplikationer och mätapparater som utvecklats för ändamålet. Tjänsten pilottestas med tjänsten Omaolo inom projektet ODA och med Virtuella sjukhuset. I tjänsten Omaolo kan medborgarna till exempel fylla i enkäter som hjälper dem att bedöma sitt hälsotillstånd och om det skulle vara skäl att boka tid hos läkare. Via Virtuella sjukhuset kan medborgarna mäta sitt blodtryck och följa med hur det utvecklas och ansluta uppgifterna till Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor. Det finns planer på att också hälso- och sjukvården i framtiden ska kunna se de här uppgifterna, och därmed skulle vårdvägen utvidgas elektroniskt.

Klientdataarkivet för socialvården

Efter hand kommer också klientuppgifterna inom socialvården med i Kanta-systemet. Till en början byggs arkivet upp så att organisationerna lagrar uppgifter i Kanta, men uppgifterna lämnas ännu inte ut från en organisation till en annan. Det första pilotförsöket startar under våren och mer uppgifter läggs till i arkivet successivt. I Klientdataarkivet för socialvården kommer det bland annat att finnas uppgifter om äldreservice, service för barnfamiljer, missbrukarvård, service för personer i arbetsför ålder och handikappservice.

Gränsöverskridande recept

I Finland har vi redan gått över till elektroniska recept, och härnäst testas gränsöverskridande recept i ett pilotförsök som startar i höst tillsammans med Estland. Efter det kan finska elektroniska recept expedieras i Estland, och vem som helst kan ta ut receptbelagda läkemedel i Estland med ett finskt recept. Pilotförsök med gränsöverskridande recept har redan tidigare genomförts tillsammans med Sverige, och tanken är att det elektroniska receptet ska utvidgas till Sverige under 2019.

Förändringar som vårdreformen medför

Kanta-tjänsterna är redan nu en betydande grundläggande del av social- och hälsovårdsservicen i Finland. I och med social- och hälsovårdsreformen ska uppgifterna vid behov kunna röra sig från en vårdorganisation till en annan, och Kanta-tjänsterna möjliggör detta i hela Finland. Vårdreformen medför emellertid också nyheter i Kanta-tjänsterna: den största förändringen handlar om medborgarnas frihet att själva välja social- och hälsovårdscentral. Som bäst byggs det upp valkomponenter på Mina Kanta-sidor, vilket innebär att man i framtiden kan välja social- och hälsovårdscentral via Mina Kanta-sidor. Pilotförsök kring detta genomförs redan hösten 2018 i en del av landet.

Läs mer här om de nuvarande tjänsterna som hör till Kanta-tjänsterna.