Innehållspresentatör

Klientdataarkivet för socialvården med i Kanta

Blogg - Medborgare Skrivet 05.06.2018 Alla bloggar

Kanta-tjänsterna utvidgas i år till socialvården, när de första organisationerna tar i bruk Klientdataarkivet för socialvården.

Kanta-tjänsterna och informationshanteringen för socialvården har utvecklats redan under en längre tid, och i år kommer de första klientuppgifterna från socialvården med i Kanta. Klientdataarkivet för socialvården är ett centraliserat elektroniskt arkiv för klientuppgifter som uppkommit i samband med socialservice. Arkivet gör det möjligt att utnyttja och använda klientuppgifter över organisationsgränserna. 

”Klientuppgifter som uppkommer i samband med socialservice förs in i ett centraliserat elektroniskt arkiv för att vara tillgängliga för alla aktörer som behöver dem. På det här sättet försöker man undvika att informationen sektoriseras i enskilda informationssystem och organisationer samt tackla problemet med att uppgifterna inte finns där klienten betjänas”, säger utvecklingschef Maarit Rötsä på Institutet för hälsa och välfärd.

Arkiveringen av klientuppgifter inom socialvården genomförs i etapper: de funktioner som nu byggts upp omfattar alla grundbehov, och efter hand tas övriga kompletterande serviceformer med. De nya funktionerna kommer med år 2020. 

Hur påverkar tjänsten vardagen för yrkesutbildade personer inom socialvården eller för medborgarna?

Det primära syftet med arkiveringen är att göra användningen av uppgifter smidigare inom klientarbetet. För socialvårdspersonalen märks ibruktagandet av tjänsten i att antecknandet av klientuppgifter förändras och i att organisationernas serviceprocesser blir enhetligare.

”I praktiken kommer de synligaste förändringarna för yrkespersonalen att handla om vad som antecknas och genom en hurdan process. När alla organisationer gör det här på samma sätt blir uppgifterna lättare att hitta. Förstås kommer användningen av Kanta-tjänsterna också att öka övervakningen av behandlingen av klientuppgifter, vilket förbättrar informationssäkerheten”, säger Rötsä.

För medborgarna kommer den synligaste förändringen år 2020, då kommer nämligen socialvårdsklienterna att själva kunna se alla handlingar som upprättats om dem på Mina Kanta-sidor. 

”Förhoppningsvis märker medborgarna ändå genast från början att tjänsten tagits i bruk, genom att serviceprocessen blir effektivare. När socialvården har tillgång till klientuppgifter som antecknats tidigare kan klientens ärenden fortsättningsvis skötas smidigt, även om klienten flyttar till en annan kommun eller om en ny anställd börjar sköta klientens ärenden”, beskriver Rötsä.

När tas Klientdataarkivet för socialvården i bruk?

Servicen har testats och utvecklats ända sedan hösten tillsammans med Vasa stad, Eksote, Förbundet för mödra- och skyddshem samt Åbo stad. Den slutliga verksamhetsmiljön blev färdig i våras och i början av maj var Vasa stad först ut med att som pilotanvändare ta i bruk tjänsten med barnskyddshandlingar. I sommar ansluter sig Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och Eksote, där man börjar föra in klientuppgifter från alla socialserviceformer i arkivtjänsten.

”Från och med september kan produktionen tas i bruk av vilken socialvårdsaktör som helst som har den tekniska beredskapen och förmågan att använda systemen. Det informationssystem som används vid klientarbetet integreras med Kanta-tjänsterna, och den vägen lagras uppgifterna i det centraliserade elektroniska arkivet”, förtydligar Rötsä.

För både offentliga och privata socialvårdsaktörer är det frivilligt att ta i bruk Klientdataarkivet för socialvården. För närvarande finns ingen lagstadgad skyldighet att ansluta sig till tjänsten, även om det kan bli så i framtiden.

”De organisationer som varit pilotanvändare kom med genast från början, eftersom de anser att arkivet är till stor nytta vid organiseringen av servicen. Dessutom är sju andra organisationer redan på god väg med sina anslutningsförberedelser. Det verkar som om Kanta-tjänsterna fyller ett behov och att man ute på fältet väntar på att få ta i bruk dem”, säger Rötsä.

Utvecklingen av Kanta-tjänster för socialvården är en del av Kansa-projektplanen, vars mål är att förenhetliga klientuppgifterna inom socialvården och göra dem tillgängliga där klienten betjänas. 

Mer information 

Kanta-tjänster inom socialvården

Informationshantering inom social- och hälsovården (thl.fi)