Innehållspresentatör

Socialvårdsuppgifter med i Kanta-tjänsterna – till fördel för både kunderna och de professionella

Blogg Skrivet 17.02.2020 Alla bloggar

När socialvårdsuppgifter lagras som en del av Kanta-tjänsterna har den professionella vårdpersonalen alltid tillgång till aktuell information om kunden. Då kan kundens situation och stödbehov granskas som en helhet oavsett var och när hen får service.

Klientdataarkivet för socialvården är en del av Kanta-tjänsterna och en nationell förvaringsplats för socialvårdsuppgifter. Det är lättare för den professionella vårdpersonalen att få en helhetsbild av kundens situation när aktuella uppgifter från olika tjänstetillhandahållare finns tillgängliga på ett och samma ställe. Medborgarna å sin sida ser sina uppgifter via Mina Kanta-sidor.

För närvarande innehåller Kanta-tjänsterna patientuppgifter som dokumenterats inom hälso- och sjukvården hos både offentliga och privata aktörer. Också socialvårdsuppgifter kommer i ökad utsträckning att tas med i Kanta. Hittills har cirka 40 socialvårdsaktörer anslutit sig till Kanta. Klientdataarkivet för socialvården togs i bruk 2018.

Från papper till digitalt

I socialvårdsorganisationerna är digitaliseringen av uppgifter fortfarande väldigt varierande. När den nya klientuppgiftslagen träder i kraft ålägger den alla aktörer som tillhandahåller socialvårdstjänster att dokumentera uppgifterna i Kanta. Avsikten är att lagpropositionen ska lämnas till riksdagen under vårsessionen 2020.

”De snabbaste socialvårdsorganisationerna har redan övergått till elektronisk behandling av uppgifter, medan andra fortfarande använder pappersarkiv. Nu om någonsin är det ett bra tillfälle att föra saken framåt och i tid förbereda sig för den nya klientuppgiftslagen”, säger Jaana Nissilä, som är kundrelationsansvarig på FPA. 

En grund för informationsledning

Elektronisk arkivering spar pengar när det inte längre behövs stora arkivlokaler. Digitala uppgifter och arkiv skapar också en grund för informationsledning och utveckling av bästa praxis. 

Mängden socialvårdsuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna har ökat med god fart. I slutet av januari 2020 hade redan över 400 000 ärenden som behandlats inom socialvården lagrats i Kanta. Över 40 procent av Finlands kommuner har gått med eller är på väg att göra det.

Utbildningar ger stöd i förändringen

FPA och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har ordnat utbildning för socialvårdsorganisationer om införandet av det elektroniska arkivet. Anmälan till nya utbildningar pågår.

”Offentliga och privata aktörer har anslutit sig i jämna vågor, och vi har ordnat infotillfällen och utbildningar för dem som ansluter sig. Anslutningen till Kanta innebär framför allt en förändring i verksamhetsrutinerna, vilket kräver omsorgsfull förberedelse”, säger Nissilä.

Som bäst pågår anmälan till åttonde införandevågen. Organisationer kan anmäla sig via Kanta-webbplats.

”Före anmälan är det bra att i organisationen gå igenom vilka uppgifter man har tänkt arkivera. Det är också bra att se över de egna processerna. Det finns emellertid ingen i detalj fastslagen plan, utan vi går tillsammans igenom situationen i organisationerna”, säger Nissilä.

Läs mer:

Anmälningen till införandevågen