Innehållspresentatör

Systemleverantörerna är med och utvecklar Kanta-tjänsterna

Blogg Skrivet 08.03.2019 Alla bloggar

I Kanta-tjänsterna förmedlas information via flera olika system. Hur får man samarbetet att löpa mellan de olika aktörerna?

Kanta-tjänsterna görs i samarbete mellan flera aktörer: de nationella aktörerna FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsregistercentralen, Valvira och social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdsaktörerna, apoteken samt leverantörerna av informationssystem som ansluts till Kanta.

I Finland används en rad olika patient- och klientdatasystem. Social- och hälsovårdsaktörerna och apoteken bestämmer själva vilket informationssystem som används vid deras enheter, och därför är många systemleverantörer involverade i Kanta-tjänsterna. Alla informationssystem som ansluts till Kanta måste emellertid vara Kanta-certifierade.

”Informationssystemen måste certifieras separat för varje enskilt ändamål inom Kanta-tjänsterna. Systemleverantörens huvuduppgift är att ta fram ett system för slutanvändaren som tjänar de yrkesutbildade personerna i deras arbete, är Kanta-kompatibelt och som innehåller aktuella hälsouppgifter om medborgarna oavsett vilken hälsovårdsenhet de har anlitat”, säger Eeva Huotarinen, utvecklingschef på Kanta-tjänsterna.

Ett illustration av samarbete.

Regelbunden kommunikation ger smidigt samarbete

Kanta-tjänsterna utvecklas kontinuerligt. När en ny egenskap eller funktion införs i Kanta ska den specificeras, testas och utföras i Kanta-tjänsterna. Målet är att få in förändringarna nästan samtidigt också i patient- och klientdatasystemen. De nya egenskaperna testas med Kanta-kundtesttjänsten och utvecklingstidtabellerna för de största funktionerna finns i publiceringsplanen.

Det nationella utvecklingsarbetet utförs gemensamt av de ovan nämnda olika aktörerna. SHM står för den strategiska styrningen av Kanta-tjänsterna medan THL har hand om den operativa styrningen, kraven och specifikationerna av affärsverksamheten. FPA genomför och underhåller de nationella tjänsterna samt svarar för tjänsten för testning av kompatibiliteten.

”Det är FPA:s huvuduppgift att bygga upp Kanta-tjänsterna och säkerställa att tjänsterna fungerar i alla situationer. Vi ser till att systemleverantörerna kommer med i utvecklingen i ett tillräckligt tidigt skede och att de vet vad som är på gång. THL har en viktig roll i att se till att kundorganisationerna har tillgång till de nya egenskaperna i sina system, så att de fortsättningsvis är Kanta-kompatibla och producerar information till Kanta-arkivet enligt den senaste specifikationen”, säger Huotarinen.

Webbplatsen kanta.fi har en viktig ställning i kommunikationen mellan de olika aktörerna. På webbplatsen publicerar man kravspecifikationer och informerar systemleverantörerna om funktionerna och om frågor som gäller testningen. Kommunikationen är aktiv också via andra kanaler, och Kanta-tjänsterna håller årligen regelbundna möten med systemleverantörerna. Numera hålls mötena huvudsakligen via Skype.

Utvecklingen av Kanta-tjänsterna kräver smidigt samarbete mellan alla aktörer. Det är ett krävande projekt att införa nya tjänster eller egenskaper för att de ska bli så bra som möjligt för slutanvändarna – de yrkesutbildade personerna och medborgarna.

”Systemleverantörerna kallas till gemensamt möte sex gånger per år. Inbjudan skickas enligt sändlistan, som alla systemleverantörer som arbetat med utveckling av Kanta fritt har kunnat anmäla sig till. Begäran om att bli tillagd på sändlistan kommer till oss via e-post, men i framtiden är det meningen att leverantörerna själva ska kunna underhålla sina egna uppgifter. Utöver de gemensamma mötena kallar vi enskilda systemleverantörer till så kallade leverantörsspecifika diskussioner, där vi preciserar läget i fråga om utvecklingen av deras system”, berättar Huotarinen.

Hur skulle samarbetet kunna förbättras?

Utvecklingen av Kanta-tjänsterna kräver smidigt samarbete mellan alla aktörer. Det är ett krävande projekt att införa nya tjänster eller egenskaper för att de ska bli så bra som möjligt för slutanvändarna – de yrkesutbildade personerna och medborgarna. Huotarinen säger att strävan är att nå ännu närmare slutanvändarnas behov.

”De nationella modellerna för informationssystemen försöker vara allmänt hållna för att passa alla olika system. Men det borde också vara möjligt att i högre grad implementera dem tillsammans med slutanvändaren, för att slutresultatet ska vara bättre anpassat till respektive yrkeskår. Målet är att social- och hälsovårdsaktörerna skulle ha en starkare närvaro redan i planeringsskedet, när kravspecifikationerna utarbetas.”

Systemleverantörerna beskriver samarbetet med Kanta-tjänsterna som smidigt, även om det också finns förbättringsförslag. Produktchef Sinikka Hurskanen på Tieto och produktutvecklingschef Kimmo Rissanen på Mediconsult har samarbetat med Kanta-tjänsterna i flera år och berättar om samarbetet.

”Kommunikationen har varit väldigt enkel och okomplicerad, och vi känner att man lyssnar på oss. Ett smidigt, snabbt och öppet samarbete är nödvändigt när man börjar göra ändringar i informationssystemen eller skapa helt nya applikationer. Förstås inser vi att det tar tid att göra ändringar i kravspecifikationerna, eftersom det krävs synkronisering mellan många olika system. Förhoppningen är att flera systemleverantörer samtidigt skulle kunna vara med och förankra kravspecifikationerna tillsammans med FPA och THL. Det skulle också vara fint att i framtiden få en gemensam testmiljö för prestationsförmågan”, säger Sinikka Hurskanen.

”Samarbetet har löpt smidigt under årens lopp. Jämfört med den första tiden har alla aktörer lärt sig mycket och vi har blivit bättre på att tala samma språk. Givetvis har vi olika perspektiv i många hänseenden, vilket å andra sidan också är en rikedom. Vår erfarenhet är att våra åsikter är precis lika värdefulla. Alla aktörer har sina egna prioriteringar och infallsvinklar. För FPA är det säkert en krävande situation när olika aktörer avancerar i olika ordning, hur man än har försökt göra upp tidsscheman. Ibland uppstår också fördröjningar när nödvändig information inte alltid går att hitta just då när den behövs. Men sammantaget har det potentiellt besvärliga samarbetet ändå fungerat riktigt bra”, sammanfattar Kimmo Rissanen.

Mera information

Ytterligare information på sidorna som särskilt riktar sig till systemutvecklare.