Information om Gränsöverskridande recept i Estland

Information om Gränsöverskridande recept i Estland

Ett kort sammandrag av användningen av det gränsöverskridande elektroniska receptet och behandlingen av personuppgifterna i Estland.

27.11.2018

1.1 Vad är infrastruktur för digitala e-hälsotjänster?

Infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHealth Digital Service Infrastructure, eHDSI) ger hälso- och sjukvårdspersonalen säker och lätt åtkomst till EU-invånarnas sjuk- och hälsovårdsuppgifter elektroniskt - när och var som helst inom EU, med respekt för personens vilja och rättigheter.

Detta sker via en säker förbindelse som tillhandahålls av en nationell kontaktpunkt för eHälsa som varje land utser. Estlands nationella kontaktpunkt för eHälsa är Centralen för Informationssystem för Hälsa och Välfärd (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus)

Varje organisation som utsetts till nationell kontaktpunkt för eHälsa ansvarar som personuppgiftsbiträde för insamling, lagring, överföring och annan behandling av data.

Detta betyder också att dina personuppgifter registreras, överförs och lagras enligt Estlands lag - Lagen om läkemedel (Ravimiseadus, 33 §) ) och Lagen om anordnande av hälsotjänster (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, kapitel 32).

Detta dokument beskriver de personliga hälsouppgifter och behandlingsaktiviteter som krävs när du vill hämta ut ett elektroniskt recept som utfärdats för dig i ditt hemland, på ett estländskt apotek

1.2 De berörda kategorierna av dina personliga hälsouppgifter

Elektronisk ordinering och utlämning av recept - du kan få recept på läkemedel av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården i det land där du är försäkrad och få läkemedlet via ett apotek i Estland. Det elektroniska receptet innehåller väsentligt samma information som ett vanligt pappersrecept, dvs. identifieringen av läkaren, patienten och det ordinerade läkemedlet. Det elektroniska receptet innehåller informationen om det expedierade läkemedlet.

Den här informationen är tillgänglig i den mån som dina personuppgifter redan är registrerade i elektronisk form i det land där du är försäkrad. 

1.3 Vad är behandlingens syfte?

Uppgifter i dina elektroniska recept används endast för att tillhandahålla dig läkemedel och kan dessutom användas för statistik och forskning för att förbättra den offentliga hälsovården i Estland enligt Lagen om skydd av personuppgifter (Isikuandmete Kaitse Seadus, § 16).

Vid behov kan uppgifter också användas för andra ändamål, t.ex. problemlösning eller tillsyn.

För sekundära ändamål har de deltagande EU-medlemsländerna åtagit sig att skapa ändamålsenliga tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer såsom avidentifiering av personuppgifter vid behov. 

1.4 Vem behandlar och har åtkomst till dessa uppgifter? (mottagare av personuppgifter)

Dina personuppgifter blir endast tillgängliga för auktoriserade och identifierbara apotekare som ska tillhandahålla dig läkemedel under tystnadsplikt i Estland. Hälso- och sjukvårdspersonalens tystnadsplikt regleras i Lagen om skyldigheter (Võlaõigusseadus, 768 §) och Lagen om anordnande av hälsotjänster (Tervishoiuteenuse korraldamise seadus, § 41). 

När data överförs till andra EU-länder genom infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster, blir varje mottagare skyldig att behandla sådana data efter sin databehandlingskapacitet. Datamottagarna som har sådana skyldigheter är:

  • Apoteket där du får ditt ordinerade läkemedel
  • Den nationella kontaktpunkten för eHälsa i det land dit data överförs

Data överförs via en säker förbindelse som tillhandahålls av den nationella kontaktpunkten för eHälsa som utsetts av varje enskilt land.

På den estniska webbplatsen för infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster https://www.tehik.ee/ehealth/crossborder finns ytterligare information om gränsöverskridande utbyte av hälsodata.

1.5 Vilka slags personuppgifter behandlas?

I Estland behandlas följande data när du vill ta ut läkemedel som ordinerats i det land där du är försäkrad: 

Receptuppgifter (receptnummer, utfärdandedatum)

  • Patientidentifiering (förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, regionalt/nationellt hälso-ID-nummer)
  • Identifiering av den utfärdande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården (förnamn, efternamn, den yrkesutbildade personens inom hälso- och sjukvården ID-nummer, specialistläkarens specialistområde, adress för utfärdarens lokal, utfärdarens organisation)
  • Ordinerade läkemedlets uppgifter (varumärkesnamn, kod och namn i det terapeutiska och kemiska klassificeringssystemet (ATC), aktiv(a) substans(er), läkemedlets styrka, läkemedlets förpackningstyp och -storlek, antalet förpackningar, läkemedelsform, administreringsväg, dosering, tidpunkt då behandlingen ska börja, tidpunkt då behandlingen ska sluta, instruktioner till patienten, anvisningar till farmaceuten, utbytbarhet)

Expedieringsuppgifter

  • Patientidentifiering (förnamn, efternamn, regionalt/nationellt hälso-ID-nummer)
  • Expedierande farmaceutens identifiering (förnamn, efternamn, apotekarens ID-nummer, expedierande inrättningens (apotekets) registreringsnummer, apotekets organisation)
  • Utlämnat läkemedel (estländsk läkemedelskod, läkemedlets namn, ATC-kod och namn, aktiv(a) substans(er), läkemedlets styrka, läkemedelsform, administreringsväg, läkemedelsförpackningens storlek, antalet förpackningar, expedieringsdatum, receptnummer, utbytbarhet)

1.6 Var och hur länge bevaras personuppgifterna?

Dina personuppgifter kan bevaras i apoteket, och databehandlingsloggarna bevaras på kontaktpunkten för infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster. Enligt socialministeriets förordning “Sammansättningen för de data som behandlats genom den gränsöverskridande datautbytesplattformen, anordnande av datautbytet och sista tidpunkten för bevarande av loggar” (§ 92) är bevaringstiden för dina uppgifter på Estlands kontaktpunkt för infrastruktur för digitala e-hälsotjänster 7 år. Enligt socialministeriets förordning “Villkor och förfaranden för tillhandahållande av apotekstjänster” (§ 20 mom. 2) bevarar apotek personuppgifter i minst 3 år. 

1.7 Dina åtkomsträttigheter

Om du inte tillåter att dina personuppgifter behandlas av infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster, innebär detta att dina uppgifter inte kommer att vara tillgängliga för expediering av läkemedel genom detta system när du befinner dig i ett annat EU-land. 

Om du tillåter att dina personuppgifter behandlas av detta system, kan du se de uppgifter som lagrats om dig i Estland genom att sända en begäran till Estlands socialministerium.

Till slut, du har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten antingen i ditt domicilland eller i landet där läkemedlet expedierats, beroende på den aktuella situationen. Tillsynsmyndigheten i Estland är Estlands datainspektion.  Kontaktinformation för tillsynsmyndigheterna i EU-medlemsstaterna finns på http://www.aki.ee/en

Kontaktinformation:

Sidan har uppdaterats 29.03.2019