Innehållspublicerare

Socialvårdens klientuppgifter börjar visas i MittKanta – det här behöver du veta som yrkesperson

Blogg - Vårdpersonal Skrivet 1.6.2023 Alla bloggar

Under de kommande åren börjar klientuppgifter om både offentlig och privat socialservice visas i MittKanta. De uppgifter som tjänstetillhandahållarna registrerar börjar visas etappvis.

Alla användare fick en ny flik i MittKanta med uppgifter om socialservice den 30 november 2023. Därefter börjar klientuppgifter som registrerats i olika välfärdsområden och inom den privata socialservicen successivt visas i MittKanta.

– Det är en stor förändring för både klienterna och yrkespersonalen. För klienten är den största fördelen att man i fortsättningen ser uppgifter om både hälso- och sjukvård och socialservice med en enda inloggning i MittKanta, säger Mirva Nättiaho-Rönnholm som är kundrelationsansvarig för MittKanta.

En äldre person som rör sig med hjälp av en rollator och hans assistent i parken.

Transparensen ökar när uppgifterna visas

När uppgifterna visas i MittKanta blir socialservicens arbete mer transparent och klienten får bättre möjligheter att delta i skötseln av sitt ärende. Klienten kan läsa socialvårdens klienthandlingar om sig själv och uppgifter om sin klientrelation.

– I MittKanta ser klienten till exempel bedömningar av servicebehovet och klientplaner som kanske tidigare har skickats i pappersform. Yrkespersonens arbete underlättas när klienten i lugn och ro kan läsa handlingarna, säger Riikka Pinta som är kundrelationsansvarig för Klientdataarkivet för socialvården.

I MittKanta ser klienten till exempel bedömningar av servicebehovet och klientplaner som kanske tidigare har skickats i pappersform.

En del av uppgifterna om socialservicen visas i MittKanta först i ett senare skede. Avsikten är att klienten i framtiden i MittKanta också ska kunna se till exempel klientjournalanteckningar och handlingar som fogats till ett gemensamt ärende.

Vissa klientuppgifter inom socialvården kommer inte alls att visas i MittKanta, till exempel betalningsförbindelser och handlingar som gäller föräldraskapsutredning och skyddshemstjänster.

Uppgifterna om socialservice får en egen plats

Det är viktigt att yrkespersonerna inom det sociala området kan förklara för sina klienter hur uppgifterna om socialservicen visas i MittKanta. Uppgifterna om socialservice i MittKanta är indelade så att de är lätta att hitta.

– Det finns egna rubriker för till exempel servicen för personer med funktionsnedsättning, äldreservicen och servicen för barnfamiljer. Om användaren helt saknar uppgifter om socialservice anges även det i MittKanta, tillägger Nättiaho-Rönnholm.

Uppgifterna börjar visas stegvis i olika organisationer

Det är bra för yrkespersoner att komma ihåg att MittKanta endast visar uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna i ett visst tekniskt format.

– Största delen av de socialvårdsuppgifter som registrerats i Kanta-tjänsterna är fortfarande uppgifter som inte går att visa. I praktiken börjar klientuppgifterna inom socialvården visas i MittKanta successivt i takt med att de nödvändiga ändringarna görs i informationssystemen, säger Pinta.

I praktiken börjar klientuppgifterna inom socialvården visas i MittKanta successivt i takt med att de nödvändiga ändringarna görs i informationssystemen.

Dessutom styr kunduppgiftslagen när uppgifter om socialservicen ska lagras i Kanta-tjänsterna i ett sådant format att de även visas för klienterna i MittKanta. Skyldigheten att lagra handlingar om allmänna serviceuppgifter inom socialvården, såsom service för barnfamiljer, träder i kraft i september 2024. Före utgången av 2026 ska alla uppgifter om socialservice lagras i Kanta-tjänsterna.

– Men lagen anger endast tidsfristerna, och inget hindrar organisationerna från att börja lagra handlingar redan tidigare. Det lönar sig för yrkespersoner att ta reda på den egna organisationens tidsplan, säger Pinta.

Socialvårdspersonalen lär sig nya rutiner i webbskolan 

Socialvården ansluter sig till Kanta-tjänsterna i och med kunduppgiftslagen. I vår webbskola lär du dig

 • utnyttja Kanta-tjänsterna i ditt arbete
 • handleda klienten i användningen av MittKanta.

Bekanta dig med webbskolans olika teman i egen takt.

Det här förändras
 • Uppgifter om socialservice börjar visas i MittKanta etappvis från och med slutet av 2023.
 • I fortsättningen visar MittKanta
  • socialvårdens klienthandlingar, t.ex. beslut, bedömningar av servicebehovet och planer
  • kundrelationen och dess varaktighet
  • klientens egen kontaktperson.
 • I MittKanta kan man också sköta ärenden inom socialservicen för någon annans räkning.

Mer information

Bloggen har uppdaterats. Texten publicerades ursprungligen 1.6.2023.