Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är ett riksomfattande datalagret där medborgarna kan spara uppgifter om sitt välbefinnande. Med uppgifter om välbefinnande avses personliga mätuppgifter samt uppgifter om livsstil och aktivitet vilka direkt eller indirekt handlar om personens välbefinnande och främjande av personens hälsa. Det är frivilligt att använda tjänsten.

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor (Kanta PHR) är en under utveckling varande tjänst inom Mina-Kantasidor och en del av Kanta-tjänsterna. Den första fasen av Datalagret för egna uppgifter tas i produktionsbruk våren 2018 när pilot välbefinnandeapplikationer har ansluten till Datalagret för egna uppgifter.

FPA skapar en plattform för Datalagret för egna uppgifter samt underhåller och utvecklar den. FPA är också registeransvarig för Datalagret för egna uppgifter.

Användning av Datalagret för egna uppgifter via välbefinnandeapplikationer

Medborgarna kan spara och behandla uppgifter om sitt välbefinnande i Datalagret för egna uppgifter med hjälp av välbefinnandeapplikationer och mätinstrument som tagits fram för ändamålet. För skapare av välbefinnandeapplikationer tillhandahåller Datalagret för egna uppgifter ett FHIR-gränssnitt och ett öppet nationellt godkänt informationsinnehåll. Exempel på information som överensstämmer med det godkända informationsinnehållet och kan sparas är mätuppgifter av olika slag (bl.a. blodtryck, andningsfrekvens), symtombedömningar, kontroller och egenvårdsplaner. Informationsinnehållet utvecklas i samarbete med gruppen HL7 Finland Personal Health SIG.

Välbefinnandeapplikationer (webb- eller mobilapplikationer) som ansluts till Datalagret för egna uppgifter uppkommer inom riksomfattande projekt, skapas av privata organisationer eller beställs av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Medborgaren installerar eller tar i bruk applikationen i enlighet med applikationsleverantörens anvisningar. I samband med ibruktagandet ger medborgaren sitt samtycke till att uppgifterna om hans välbefinnande behandlas av Datalagret för egna uppgifter på det sätt som applikationen anger. Applikationerna bör vara godkända av Kanta-tjänsterna. FPA upprätthåller en katalog över applikationer som godkänts för Datalagret för egna uppgifter. Katalogen kommer att publiceras senare.

Funktionaliteter för yrkespersoner inom social- och hälsovården

För att en tjänsteproducent inom social- och hälsovården ska kunna se en persons uppgifter i Datalagret för egna uppgifter, bör tjänsteproducenten för detta ändamål ha en professionell applikation som godkänts för Datalagret för egna uppgifter samt personens samtycke och en vårdrelation till personen i fråga. En professionell applikation är en certifierad (Klass A inom social- och hälsovården) applikation som används av en yrkesperson inom social- och hälsovården eller exempelvis ett patientdatasystem.

Funktionaliteter för medborgarna på Mina Kanta-sidor

Medborgaren kan se och radera uppgifterna i Datalagret för egna uppgifter via Mina Kanta-sidor.

På Mina Kanta-sidor kan en person ge sitt samtycke till att en tjänsteproducent inom social- och hälsovården som stöd för beslut och diagnoser får använda sådana uppgifter om personens hälsa och välbefinnande som finns i Datalagret för egna uppgifter. Personen kan återkalla samtycket när som helst och begränsa visningen av uppgifter.

Via Mina Kanta-sidor kan personen återkalla välbefinnandeapplikationens tillstånd att behandla sådana uppgifter som finns i Datalagret för egna uppgifter.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 25.06.2018