Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är en Kanta-tjänst där användaren kan spara uppgifter om sitt välbefinnande. I framtiden kan en tjänsteproducent inom social- och hälsovården använda uppgifterna som stöd för beslut och diagnoser, om användaren så vill.

Pilotfasen i fråga om produktionsbruket av Datalagret för egna uppgifter startade våren 2018. Nu kan medborgarna spara uppgifter om sitt välbefinnande I Datalagret för egna uppgifter med hjälp av olika hälsoapplikationer som tagits fram för ändamålet. På sidorna under Uppgifter om välbefinnande finns ytterligare information om tjänsten samt de senaste nyheterna.

I framtiden de uppgifter som finns om användarna i Datalagret för egna uppgifter kan de dela med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, om de så vill. För att de krav som gäller professionella applikationer ska bli klara förutsätts att den nya lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter har trätt i kraft. Utkastet till lagen behandlas som bäst i riksdagen. 

Användning av Datalagret för egna uppgifter via välbefinnandeapplikationer och Mina Kanta-sidor

Användaren kan spara och behandla uppgifter om sitt välbefinnande i Datalagret för egna uppgifter med hjälp av välbefinnandeapplikationer och mätinstrument som tagits fram för ändamålet. Användaren kan se och radera uppgifterna i Datalagret för egna uppgifter via Mina Kanta-sidor.

Exempel på information som kan sparas är

  • mätuppgifter av olika slag (bl.a. blodtryck, andningsfrekvens)
  • symtombedömningar
  • kontroller
  • egenvårdsplaner.

I samband med ibruktagandet ger användaren sitt samtycke till att uppgifterna om hens välbefinnande behandlas av Datalagret för egna uppgifter på det sätt som applikationen anger. Via Mina Kanta-sidor kan personen återkalla välbefinnandeapplikationens tillstånd att behandla sådana uppgifter som finns i Datalagret för egna uppgifter.

Funktionaliteter för yrkespersoner inom social- och hälsovården

För att en tjänsteproducent inom social- och hälsovården ska kunna se en persons uppgifter i Datalagret för egna uppgifter, bör tjänsteproducenten för detta ändamål ha

  • personens samtycke
  • en vårdrelation till personen i fråga
  • en professionell applikation som godkänts för Datalagret för egna uppgifter.

Användaren också rätt att förbjuda visningen av uppgifterna till tjänsteproducenter inom social- och hälsovården.  Samtycken och förbud kan ges på Mina Kanta-sidor och de kan återkallas när som helst.

Lue lisää

Sidan har uppdaterats 28.01.2021