Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är en Kanta-tjänst där användaren kan spara uppgifter om sitt välbefinnande. I framtiden kan social- och hälsovårdspersonalen med kundens samtycke använda uppgifterna som stöd för vård- eller servicerelationen.

Tjänsten togs för första gången i användning för produktion våren 2018. För närvarande kan medborgarna spara uppgifter om sitt välbefinnande i Datalagret för egna uppgifter med hjälp av välbefinnandeapplikationer som tagits fram och godkänts för ändamålet. På sidan Uppgifter om välbefinnande finns mer information och senaste nytt om tjänsten.

I framtiden kan medborgarna, om de så önskar, genom sitt samtycke dela sina mätvärden samt uppgifter om livsstil och aktivitet med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Arbetet med kraven i samband med professionell användning och applikationer för professionella går vidare i och med den nya kunduppgiftslagen. I kunduppgiftslagen är övergångstiden satt till 1.1.2024, då Kanta-tjänsterna senast ska ha beredskap att lämna ut uppgifter om välbefinnande från Datalagret för egna uppgifter till tillhandahållare av social- och hälsotjänster.

Användning av Datalagret för egna uppgifter via välbefinnandeapplikationer och Mina Kanta-sidor

Medborgarna kan spara och behandla sina uppgifter om välbefinnande med hjälp av välbefinnandeapplikationer och mätapparater som tagits fram för ändamålet. Användaren kan se sina uppgifter i Datalagret för egna uppgifter även via Kanta-tjänsternas tjänst Mina Kanta-sidor.

Exempel på uppgifter som kan sparas:

  • mätvärden av olika slag (bl.a. blodtryck, andningsfrekvens)
  • symtombedömningar
  • kontroller
  • egenvårdsplaner.

I samband med ibruktagandet ger medborgaren applikationen rätt att på det sätt som applikationen anger behandla medborgarens uppgifter om välbefinnande som finns lagrade i Datalagret för egna uppgifter. Rätten att behandla uppgifter kan också återkallas via Mina Kanta-sidor.

Funktioner för social- och hälsovårdspersonal

För att en tillhandahållare av social- och hälsotjänster ska kunna se en medborgares uppgifter i Datalagret för egna uppgifter, ska tjänstetillhandahållaren för detta ändamål ha

  • medborgarens samtycke
  • en vårdrelation eller saklig anknytning
  • en professionell applikation som har godkänts för Datalagret för egna uppgifter.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 2.11.2021