Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är en Kanta-tjänst där användaren kan spara uppgifter om sitt välbefinnande. I framtiden kan social- och hälsovårdspersonalen med kundens samtycke använda uppgifterna som stöd för vård- eller servicerelationen.

Tjänsten togs för första gången i användning för produktion våren 2018. För närvarande kan medborgarna spara uppgifter om sitt välbefinnande i Datalagret för egna uppgifter med hjälp av välbefinnandeapplikationer som tagits fram och godkänts för ändamålet. På sidan Uppgifter om välbefinnande finns mer information och senaste nytt om tjänsten.

I framtiden kan medborgarna, om de så önskar, genom sitt samtycke dela sina mätvärden samt uppgifter om livsstil och aktivitet med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Arbetet med kraven i samband med professionell användning och applikationer för professionella går vidare i och med den nya kunduppgiftslagen. I kunduppgiftslagen är övergångstiden satt till 1.1.2026, då Kanta-tjänsterna senast ska ha beredskap att lämna ut uppgifter om välbefinnande från Datalagret för egna uppgifter till tillhandahållare av social- och hälsotjänster.

Användning av Datalagret för egna uppgifter via välbefinnandeapplikationer och MittKanta

Medborgarna kan spara och behandla sina uppgifter om välbefinnande med hjälp av välbefinnandeapplikationer och mätapparater som tagits fram för ändamålet. Användaren kan se sina uppgifter i Datalagret för egna uppgifter även via Kanta-tjänsternas tjänst MittKanta.

Exempel på uppgifter som kan sparas:

  • mätvärden av olika slag (bl.a. blodtryck, andningsfrekvens)
  • symtombedömningar
  • kontroller
  • egenvårdsplaner.

I samband med ibruktagandet ger medborgaren applikationen rätt att på det sätt som applikationen anger behandla medborgarens uppgifter om välbefinnande som finns lagrade i Datalagret för egna uppgifter. Rätten att behandla uppgifter kan också återkallas via MittKanta.

Funktioner för social- och hälsovårdspersonal

För att en tillhandahållare av social- och hälsotjänster ska kunna se en medborgares uppgifter i Datalagret för egna uppgifter, ska tjänstetillhandahållaren för detta ändamål ha

  • medborgarens samtycke
  • en vårdrelation eller saklig anknytning
  • en professionell applikation som har godkänts för Datalagret för egna uppgifter.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 11.9.2023