Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor är en Kanta-tjänst, med vilken du kan hålla koll på ditt eget välbefinnande. Datalagret för egna uppgifter används via välbefinnandeapplikationer.

Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor är en kommande Kanta-tjänst, med vilken du kan hålla koll på ditt eget välbefinnande. Med hjälp av applikationer kan du använda Datalagret för egna uppgifter som lagringsplats för uppgifter om ditt eget välbefinnande, och därifrån kan du förmedla uppgifterna till servicetillhandahållare inom social- och hälsovården om du så vill. Exempel på uppgifter som kan lagras är resultat av blodtrycks- och blodsockermätningar, symtombedömningar, kontroller och egenvårdsplaner.

Tills vidare kan Datalagret för egna uppgifter användas endast av personer som fyllt 16 år. Situationen kan förändras när den nya lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter har trätt i kraft.

Datalagret för egna uppgifter används via välbefinnandeapplikationer

Datalagret för egna uppgifter används med välbefinnandeapplikationer som tillhandahålls av tredje part och godkänts av Kanta-tjänsterna. En välbefinnandeapplikation kan vara en app som fungerar i mobila apparater (smarttelefoner, pekplattor), en serverbaserad applikation som används på dator, t.ex. symtombedömningar med frågor som besvaras via webbläsaren, eller någon annan programvara, tjänst eller dataprogram som fungerar på internet.

Med välbefinnandeapplikationer kan du lagra uppgifter i Datalagret för egna uppgifter och behandla de uppgifter som finns där. Uppgifterna från mätapparater, t.ex. blodsocker- eller aktivitetsmätare, överförs i allmänhet till Datalagret för egna uppgifter med hjälp av en applikation som tillhandahålls av apparatleverantören. I förteckningen över applikationer hittar du välbefinnandeapplikationer med vilka du kan utnyttja Datalagret för egna uppgifter.

Ta i bruk Datalagret för egna uppgifter genom att ge välbefinnandeapplikationen åtkomsträtt till Datalagret för egna uppgifter och de uppgifter som du har lagrat där. Samtidigt bör du godkänna användningsvillkoren för Datalagret för egna uppgifter och förbinda dig att iaktta dem. Närmare bruksanvisningar publiceras när tjänsten har öppnats för alla.

På Mina Kanta-sidor ser du uppgifter om ditt välbefinnande

Du kan se och radera uppgifter som finns i Datalagret för egna uppgifter även via Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor ser du vilka applikationer du har gett åtkomsträtt till Datalagret för egna uppgifter och ta bort åtkomsträtten om du så vill.

I framtiden kan också servicetillhandahållare inom social- och hälsovården med ditt samtycke utnyttja de uppgifter om ditt välbefinnande som finns i Datalagret för egna uppgifter. Servicetillhandahållarna bör ha en certifierad applikation för att få åtkomst till uppgifterna i Datalagret för egna uppgifter samt en vård- eller servicerelation till dig. Läs mer i tjänstebeskrivningen.

2018 är en pilotperiod för Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är ännu inte tillgängligt för alla som använder Mina Kanta-sidor, utan användningen utvidgas successivt. Pilotförsök görs bl.a. med välbefinnandeapplikationerna Omaolo och Omapolku inom projekten Det virtuella sjukhuset och ODA.

Tidsplan

  • Från och med april 2018 är Datalagret för egna uppgifter endast tillgängligt för pilotanvändarna av applikationen Omapolku inom projektet Det virtuella sjukhuset.
  • Till Datalagret för egna uppgifter har än så länge inga professionella applikationer anslutits, via vilka yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården med användarens samtycke skulle kunna utnyttja uppgifter som han eller hon lagrat. På Mina Kanta-sidor kan man emellertid redan nu ge sitt samtycke till att uppgifter om välbefinnande i framtiden lämnas ut till servicetillhandahållare inom social- och hälsovården.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.09.2018