Elektroniskt recept för sjukhusapotek

Elektroniskt recept för sjukhusapotek

Med recept för sjukhusapotek förskrivs bland annat läkemedel som används vid behandling av smittsamma sjukdomar. Elektroniska recept för sjukhusapotek tas stegvis i bruk från början av 2024.

Recept för sjukhusapotek har hittills förskrivits som recept på papper eller interna recept i patientdatasystemet. När en organisation inför elektroniska recept för sjukhusapotek och recepten visas i Receptcentret i Kanta-tjänsterna, breddas synligheten för uppgifterna om patientens läkemedel och det blir enklare att hantera läkemedelsbehandlingen i dess helhet. Samtidigt förbättras patientens läkemedelssäkerhet.
 
Dessutom förenhetligar elektroniska recept för sjukhusapotek handläggningen av recept både för hälso- och sjukvården och människorna i allmänhet.
 
Här nedan redogör vi för på vilket sätt recept för sjukhusapotek och sjukhusapotekens praxis i fråga om recepten för sjukhusapotek skiljer sig från recept som expedieras på apotek och från hur man sköter ärenden på apotek. Alla sjukhusapotek ger dessutom anvisningar om organisationens interna arbetssätt.

Förnya elektroniska recept för sjukhusapotek

När en läkare förskriver ett recept för sjukhusapotek väljer hen som slag av recept recept för sjukhusapotek (slag av recept = 2). Uppgiften om att det handlar om läkemedel enligt lagen om smittsamma sjukdomar registreras på angivet ställe.
 
Den som förskriver läkemedlet kan i undantagsfall göra upp ett telefon- eller pappersrecept. Recept för sjukhusapotek görs upp på papper till exempel om det expedierande sjukhusapoteket ännu inte har stöd för elektroniska recept.

Ett recept för sjukhusapotek gäller generellt i 24 månader. Den som förskriver receptet kan också förskriva om en kortare giltighetstid för receptet.

Expediera elektroniska recept för sjukhusapotek

Ett sjukhusapotek som har stöd för elektroniska recept kan expediera recept för sjukhusapotek elektroniskt i enlighet med sitt läkemedelsutbud.  
Endast ett sjukhusapotek kan expediera ett recept för sjukhusapotek och det finns tekniska hinder för att kunna expediera dem på apotek. På samma sätt expedieras recept som ska expedieras på apotek (slag av recept = 1) endast på apotek.

Sjukhusapotekssystemets receptsökningar gäller per definition endast recept som expedieras på sjukhusapotek. På en patients muntliga begäran eller en begäran av någon som agerar för patienten med fullmakt kan sjukhusapoteken söka och se recept som ska expedieras på apotek. Sjukhusapoteken får inte göra ändringar i recept som apotek ska expediera.

Det förutsätts inte att sjukhusapoteken ändrar sina pappers- eller telefonrecept till elektroniska, varför de inte registreras i Receptcentret.

Förbud mot utlämnande av receptuppgifter

Uppgifterna om recept för sjukhusapotek som omfattas av förbud mot utlämnande kan trots förbudet ses av

  • den läkare som skrivit ut receptet i fråga
  • de anställda hos den tjänstetillhandahållare som förskrivit läkemedlet
  • de anställda på sjukhusapotek som verkar under samma tjänstetillhandahållare.

Andra läkemedelsförskrivare, andra tjänstetillhandahållare, andra sjukhusapotek eller apotek ser inte recept som omfattas av förbud.

Rättelse och makulering av recept för sjukhusapotek eller expediering på sjukhusapotek

På sjukhusapotek kan apoteks recept eller expediering av läkemedel inte rättas eller tvärtom.  

Dosdispensering

På sjukhusapotek förutsätts inte möjligheter till dosdispensering.

Receptsammandrag

På det sammandrag eller den kopia för en utlandsresa som sjukhusapoteket skriver ut skrivs även de recept som valts att expedieras på apotek och tvärtom. 

På det sammandrag som sjukhusapotek skriver ut finns även de recept som omfattas av förbud som har gjorts upp hos samma tjänstetillhandahållare som apoteket verkar under.

Sköta ärenden för någon annan på ett sjukhusapotek

En annan person kan hämta ut ett läkemedel för en viss person på ett sjukhusapotek antingen genom att uppvisa receptets patientanvisning eller till exempel patientens FPA-, person- eller körkort. Om den som hämtar ut läkemedlet inte har patientanvisningen måste hen veta vilket läkemedel som ska hämtas ut. 

För att uträtta andra ärenden för någon annan på ett sjukhusapotek behövs skriftlig fullmakt. Fullmaktsblanketter fås hos apotek, sjukhusapotek, hälso- och sjukvården och FPA:s serviceställen. 

Sjukhusapoteken använder sig för närvarande inte av någon Suomi.fi-fullmakt för elektronisk skötsel av apoteksärenden.   

Begäran om att förnya elektroniska recept för sjukhusapotek

Det förutsätts inte att sjukhusapoteken har en funktion för att förnya elektroniska recept på begäran. Patienten kan alltså inte begära att receptet förnyas i MittKanta och apoteket kan inte göra det elektroniskt.

Annars kan recept för sjukhusapotek förnyas på samma sätt som andra recept. Patienten eller någon som sköter ärenden för dennes del ska direkt be den verksamhetsenhet där patienten har en vårdrelation att förnya receptet.

Recept för sjukhusapotek utomlands

Recept för sjukhusapotek kan inte göras upp elektroniskt för inköp utomlands. Sjukhusapoteken expedierar inte heller elektroniska europeiska recept.

Närmare information

Sidan har uppdaterats 15.2.2024