Recept

Recept

Alla recept ska göras upp i elektronisk form. Endast vid störningar eller i undantagssituationer får recept göras upp på papper. Apoteket sparar pappersrecept i Receptcentret i samband med expedieringen.

Uppgifterna i Receptcentret är tillgängliga för alla verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och apotek som anslutit sig till det elektroniska receptet under de förutsättningar som anges i lagen. Hälsovårdspersonalen använder uppgifterna med hjälp av patientdata- eller apotekssystemen.

All överföring av data mellan hälso- och sjukvården, apoteken och Receptcentret sker i krypterad form mellan identifierade parter. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som använder Receptcentret identifieras med hjälp av aktivkort. Förutom användarnas identitet säkerställs även att alla som förskriver recept eller expedierar läkemedel har rätt att skriva ut receptet eller att expediera läkemedel. Vid förskrivning och expediering av recept används de uppgifter som finns i Läkemedelsdatabasen.

Nationella verksamhetsmodeller

Social- och hälsovårdsenheter som använder Kanta-tjänsterna följer enhetliga nationella verksamhetsmodeller. Exempel på dessa modeller är bl.a. enhetliga dokumentationsrutiner, följande av en plan för egenkontroll i den dagliga verksamheten, principer för användning och utlämning av uppgifter samt säkerställande av Kanta-tjänsternas funktion i förändringssituationer.

Enhetliga verksamhetssätt och tekniskt enhetlig lagring av uppgifter i Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården ger möjlighet att utnyttja uppgifterna i patientens eller klientens vårdkedja över gränserna mellan olika verksamhetsenheter.

Sidan har uppdaterats 13.2.2024