Resepti-palvelun käyttöönotto

Resepti-palvelun käyttöönotto

Resepti-palvelun käyttöönottoprosessi etenee vaiheittain. Käyttöönottoon on tarjolla tukea ja ohjausta.

Resepti-palvelun voivat ottaa käyttöönsä seuraavat palvelunantajat

  • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt
  • terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat
  • apteekit.

 

Lääkärien ja hammaslääkärien reseptien laatiminen yksityiskäytössä ilman ansaintatarkoitusta tapahtuu Kelain-palvelun avulla. Yksityiskäytössä tapahtuva reseptien laatiminen ei edellytä Resepti-palveluun liittymistä.

Valmistelevat tehtävät

Resepti-palvelun käyttöönotto edellyttää palvelunantajalta ja tietojärjestelmätoimittajalta useiden valmistelevien tehtävien toteuttamista.

Valmistelevat tehtävät -sivulle on koottu kaikille Kanta-palveluja käyttöönottaville palvelunantajille tarkoitettua materiaalia.

Käyttöönoton tuki

Kela ja THL tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ja apteekkeja Resepti-palvelun käyttöönotoissa.

Käyttöönoton tueksi on tarjolla käyttöönoton ohjaustunteja ja palvelukohtaisia toimintamallikoulutuksia.

Järjestelmätoimittajan tuki

Resepti-palvelun käyttöönottavan ei tarvitse ilmoittautua käyttöönottoon, jos järjestelmätoimittaja huolehtii käyttöönoton tuesta kokonaisuudessaan. Tällöin palvelunantajan tulee perehtyä käyttöönoton materiaaleihin itsenäisesti. Kansalliset tukitilaisuudet ovat avoimia ja niihin voi tarvittaessa osallistua järjestelmätoimittajan tarjoaman tuen lisäksi.

Toimet Kanta Ekstranetissä

Kun käyttöönoton edellyttämistä valmistelevista tehtävistä on huolehdittu, palvelunantaja tekee Kanta-palvelujen Ekstranetissä käyttöönottoon liittyvät hallinnolliset toimet. Tämä tehdään noin kaksi viikkoa ennen suunniteltua käyttöönottoa.

Ensimmäinen käyttöönotto

Jos kyseessä on palvelunantajan ensimmäinen Kanta-palvelun käyttöönotto, palvelunantaja hyväksyy Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot ja allekirjoittaa sähköisesti sitoumuksen Kanta-palvelujen asiakkuuteen. Sen lisäksi ilmoitetaan Resepti-palvelun käyttöönotosta täyttämällä asiakastiedot sekä hyväksymällä Resepti-palvelun palvelukuvauksen.

Käytön laajennus

Jos on jo jokin Kanta-palvelu käytössä, palvelunantaja ilmoittaa Resepti-palvelun käyttöönotosta täyttämällä Resepti-palveluun liittyvät asiakastiedot sekä hyväksymällä Resepti-palvelun palvelukuvauksen.

Reseptin uusimispyyntöjen vastaanotto

Palvelunantaja tekee Ekstranetissä valinnan, ottaako uusimispyyntö-palvelun käyttöönsä. Tämä tarkoittaa reseptin uusimispyyntöjen vastaanottamista apteekeista ja henkilöasiakkaiden lähettäminä Omakanta-palvelusta. Huomaa, että uusimispyyntöjä voivat pyytää apteekin kautta ja Omakannasta myös muut kuin palvelunantajan omat potilaat.

Jos palvelunantaja ottaa uusimispyyntö-palvelun käyttöönsä, tulee palvelunantajan ilmoittaa uusimispyyntöjä vastaanottava yksikkö THL:n Koodistopalveluun alla olevan ohjeen mukaisesti.

Uusimispyyntö-palvelun voi myös ottaa käyttöönsä myöhemmin ilmoittamalla asiasta Kanta-palveluun ja THL:n koodistopalveluun.

Uuden apteekin perustaminen

Jos kyseessä on uuden apteekin perustaminen, tuleva apteekkari lähettää Kanta-palveluun liittymislomakkeet viimeistään noin kolme viikkoa ennen uuden apteekin avaamista.

Palvelun tuotantokäytön aloittaminen

Palvelun tuotantokäyttö voidaan aloittaa heti, kun palvelunantaja on saanut ilmoituksen Resepti-palveluun hyväksymisestä. Ilmoitus lähetetään sähköpostilla asiakkaan ilmoittamalle hallinnolliselle yhteyshenkilölle ja hallinnolliseen osoitteeseen.

Tuotantovalmiuden varmistaminen

Palvelunantaja voi tehdä halutessaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa tuotantovalmiuden valmistamisen ennen tuotantokäytön aloitusta. Näin varmistetaan, että palvelunantajalla on tekniset valmiudet aloittaa Resepti-palvelun käyttäminen.

Tuotantovalmius varmistetaan sertifioidulla järjestelmällä Kanta-palvelujen tuotantoympäristössä. Tuotantovalmiuden varmistamisessa tarvittava Kelan myöntämä testihenkilötunnus toimitetaan tietojärjestelmätoimittajalle, joka huolehtii niiden jakelusta asiakkailleen. Testihenkilötunnusta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Tuotantovalmiuden varmistamisen edellytykset ovat seuraavat:

  • asiakas on hyväksytty Resepti-palvelun käyttäjäksi ja saanut ilmoituksen asiasta sähköpostilla
  • asiasta on sovittu järjestelmätoimittajan kanssa
  • asiasta on sovittu tarvittavien henkilöstöresurssien ja yhteistyökumppanien kanssa (kokeen suorittava lääkäri tai hammaslääkäri, sovellus- ja tietoliikennetuki, apteekki).

Tuotantokäyttö voi alkaa, kun palvelunantajan vastuuhenkilö katsoo, että tuotantovalmiuden varmistamisen aikana ei ole ilmennyt mitään sellaista, mikä estää sähköisen reseptin tuotantokäytön. Tuotantovalmiuden varmistamisesta ei raportoida Kelalle.

Tuotantovalmiuden varmistamisen materiaali

Milloin edellytetään käyttöönottokoetta ja raportointia Kelalle

Tuotantovalmiuden varmistamista laajempaan käyttöönottokoetta ja raportointia Kelalla edellytetään mm. silloin, kun järjestelmätoimittaja ottaa uuden sertifioidun reseptinkirjoitusjärjestelmän ensimmäistä kertaa käyttöönsä tai muussa Kelan edellyttämässä tapauksessa. Tuotantovalmiuden varmistaminen riittää esimerkiksi tilanteissa, joissa palvelunantaja vaihtaa sertifioidun järjestelmän toiseen.

Lue lisää