Resepti

Resepti

Kaikki reseptit laaditaan sähköisenä. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena. Apteekki tallentaa toimituksen yhteydessä paperisen reseptin Reseptikeskukseen.

Reseptikeskuksen tiedot ovat kaikkien Resepti-palveluun liittyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja apteekkien saatavilla laissa säädetyin edellytyksin. Ammattilaiset käyttävät tietoja potilastieto- tai apteekkijärjestelmien avulla.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Reseptikeskusta käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt yksilöidään toimikortilla. Käyttäjien henkilöllisyyden lisäksi varmistetaan jokaisen lääkkeen määrääjän oikeus laatia resepti ja lääkkeen toimittajan oikeus toimittaa lääke. Lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa käytetään Lääketietokantaan perustuvia tietoja.

Kansalliset toimintamallit

Kanta-palveluja käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt noudattavat yhtenäisiä kansallisia toimintamalleja. Näitä ovat mm. yhtenäiset kirjaamisen käytännöt, omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta arjen työssä, tietojen käytön ja luovutuksen periaatteet ja Kanta-palvelujen toimivuuden varmistaminen muutostilanteissa.

Yhtenäiset toimintatavat ja teknisesti yhtenäinen tietojen tallentaminen Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon mahdollistavat tietojen hyödyntämisen potilaan tai asiakkaan hoitoketjussa yli toimintayksikkörajojen.

Sivua päivitetty 5.1.2022