Käyttömaksut

Käyttömaksut

Kanta-palveluihin liittyneiltä palvelunantajilta ja apteekeilta peritään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksut. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelunantajilta veloitetaan vähintään 90 euroa vuosina 2022 ja 2023.

Maksuilla katetaan Kelan Kanta-palvelujen tuottamisesta aiheutuvat käyttökustannukset ja Digi- ja väestötietoviraston tuottamat varmennepalvelut. Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät arvion perusteella. Käyttömaksun suuruudesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista.

Maksuilla rahoitetaan palvelujen ylläpito

Käyttömaksuista rahoitetaan Kanta-palvelujen tuottamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. 

Käyttömaksuilla rahoitettaviin palveluihin sisältyvät

 • sähköisen lääkemääräyksen palvelut
 • potilastietojen valtakunnallinen arkistointipalvelu
 • kansalaisen käyttöliittymä Omakanta
 • tiedonhallintapalvelu ja tahdonilmaisupalvelu.

Yksityisen terveydenhuollon vuosikohtainen 90 euron vähimmäismaksu 2022–2023

Vuosikohtainen 90 euron vähimmäismaksu koskee

 • niitä Resepti-palvelua käyttäviä yksityisen terveydenhuollon palvelunantajia, joiden laatimiin lääkemääräyksiin perustuva käyttömaksu jää alle 90 euron vuosina 2022 ja 2023.
 • niitä sekä Potilastiedon arkistoa että Resepti-palvelua käyttäviä yksityisen terveydenhuollon palvelunantajia, joiden laatimiin lääkemääräyksiin perustuva käyttömaksu jää alle 90 euron vuosina 2022 ja 2023, ja
 • myös niitä Potilastiedon arkistoon liittyneitä yksityisen terveydenhuollon palvelunantajia, jotka eivät kirjoita lääkemääräyksiä lainkaan.

Vähimmäismaksu peritään, jos palvelunantaja on Kanta-palvelujen asiakkaana 1.1.2022–31.12.2023 tai jonakin ajankohtana kyseisellä jaksolla. Vähimmäismaksua ei peritä, jos palvelunantaja irtisanoo palvelun tai palvelut ennen 31.12.2021. Palvelua ei voi irtisanoa takautuvasti. 

Vuosittainen vähimmäismaksu laskutetaan maksun määräytymisvuotta seuraavan vuoden helmikuussa.

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuosina 2022–2023

Käyttömaksut perustuvat Kelan ja DVV:n arvioihin vuosien 2022–2023 kustannuksista.

 • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,054 € / toimitettu lääkemääräys. Käyttömaksuun eivät sisälly mitätöidyt lääketoimitukset.
 • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 2,509 € kutakin kunnan asukasta kohti.
 • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,489 € / laadittu lääkemääräys. Laadittu lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä.
  • Vuosittain perittävä maksu on kuitenkin vähintään 90 euroa.
Kanta-palvelujen käyttömaksujen laskutusjaksot ja eräpäivät vuosina 2022–2023.
Toimija Laskutusjaksot Eräpäivät
Apteekit 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. 30.9. ja 28.2.
Julkinen terveydenhuolto kahdessa tasasuuruisessa erässä 30.3. ja 31.12.
Yksityinen terveydenhuolto 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. 30.9. ja 28.2.
Yksityisen terveydenhuollon vähimmäismaksu vuosien 2022 ja 2023 vähimmäismaksut 28.2.2023 ja 28.2.2024

Kelaimen maksu

Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua, kun lääkkeen määrääjä kirjoittaa lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta. Kelain-palvelua saa käyttää vain ilman ansaintatarkoitusta tapahtuvaan satunnaiseen sähköisten lääkemääräysten kirjoittamiseen.

Oikaisuvaatimus

Jos apteekki, yksityinen terveydenhuollon palvelujen antaja, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tai sen jäsenkunta katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, laskun saaja voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimusviranomainen on Kela.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (laskun päivämäärä).

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • oikaisua hakeva palvelujen antaja, yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 • lasku, johon vaaditaan muutosta
 • muutos, joka laskuun vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet
 • oikaisuvaatimuksessa täytyy olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan edustajan omakätinen allekirjoitus.

Oikaisuvaatimus on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella kanta@kanta.fi tai Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela.

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Postitse oikaisuvaatimus on lähetettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 08.09.2022