Käyttömaksut

Käyttömaksut

Kanta-palveluihin liittyneiltä palvelujen antajilta ja apteekeilta peritään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksut.

Maksuilla katetaan Kelan Kanta-palvelujen tuottamisesta aiheutuvat käyttökustannukset ja Digi- ja väestötietoviraston tuottamat varmennepalvelut. Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät vuosittaisen arvion perusteella. Käyttömaksun suuruudesta säädetään vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista.

Maksuilla rahoitetaan palvelujen ylläpito

Käyttömaksuista rahoitetaan tuotannossa olevatien palvelujen kustannukset, asiantuntijapalvelu- ja henkilötyökustannukset sekä hallinnolliset yleiskustannukset. Tuotannossa oleviin Kanta-palveluihin sisältyvät mm. Resepti, Lääketietokanta, Kelain, Potilastiedon arkisto ja Omakanta sekä niihin liittyvät asiakas- ja tukipalvelut.

Myös uusien tuotantoon tulevien palvelujen rahoitus otetaan huomioon maksuasetusvalmistelussa. 

Käyttömaksu sisältää Resepti-palvelun ja Potilastiedon arkiston palvelut. Apteekeilta perittävä käyttömaksu sisältää vain Resepti-palvelun.

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuonna 2021

  • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,053 € / toimitettu resepti. Käyttömaksuun eivät sisälly mitätöidyt lääketoimitukset.
  • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 2,432 € kutakin kunnan asukasta kohti.
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,431 € / laadittu lääkemääräys. Laadittu lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä. 
Kanta-palvelujen käyttömaksujen laskutusjaksot ja eräpäivät vuonna 2021.
Toimija Laskutusjakso Eräpäivä
Apteekit 1.1.–30.6.2021
1.7.–31.12.2021
30.09.2021
28.02.2022
Julkinen terveydenhuolto kahdessa tasasuuruisessa erässä
kahdessa tasasuuruisessa erässä
30.03.2021
31.12.2021
Yksityinen terveydenhuolto 1.1.–30.6.2021
1.7.–31.12.2021
30.09.2021
28.02.2022

Kelaimen maksu

Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua, kun lääkkeen määrääjä kirjoittaa lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta. Kelain-palvelua saa käyttää vain ilman ansaintatarkoitusta tapahtuvaan satunnaiseen sähköisten lääkemääräysten kirjoittamiseen.

Oikaisuvaatimus

Jos apteekki, yksityinen terveydenhuollon palvelujen antaja, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tai sen jäsenkunta katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, laskun saaja voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimusviranomainen on Kela.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (laskun päivämäärä).

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • oikaisua hakeva palvelujen antaja, yhteyshenkilö ja yhteystiedot
  • lasku, johon vaaditaan muutosta
  • muutos, joka laskuun vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet
  • oikaisuvaatimuksessa täytyy olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan edustajan omakätinen allekirjoitus.

Oikaisuvaatimus on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella kanta@kanta.fi tai Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela.

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Postitse oikaisuvaatimus on lähetettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 13.10.2021