Expediering av elektroniskt europeiskt recept

Expediering av elektroniskt europeiskt recept

Apoteken i Finland kan expediera läkemedel mot elektroniska europeiska recept. Det första landet som omfattas av systemet är Estland. Skillnader förekommer mellan olika länder i expedieringen av recept.

Till en början har läkemedel kunnat köpas på apotek i Finland med estniska recept. Från och med 31.8.2020 kan läkemedel köpas med kroatiska och portugisiska recept. Andra europeiska länder ansluter sig senare. Uppgifter om nya länder som omfattas av förfarandet uppdateras på denna sida i takt med att de ansluts till tjänsten.

Hinder för expediering av recept

Ett utländskt recept kan inte expedieras i Finland om det är fråga om ett speciellt läkarrecept, till exempel

 • recept för narkotiskt läkemedel
 • HCI-läkemedel som förutsätter ursprungligt recept och som i Läkemedelsdatabasen har klassificerats med prefixet PA eller ZA.

Att sköta ärenden för någon annan är inte möjligt, eftersom uppgifter om saken inte kan förmedlas elektroniskt mellan länderna. Om den minderåriga kunden är med på apoteket är det i princip möjligt att sköta ärendet. Det förekommer dock skillnader mellan olika länder i förmedlingen av minderårigas receptuppgifter via tjänsten.

Det går inte att expediera läkemedel via webbapotek med ett utländskt recept. 

Expediering av receptet

En utländsk kund identifieras med ett identitetsbevis försett med fotografi innan läkemedlet expedieras. Kunden informeras också om behandlingen av uppgifterna i Finland.

Elektroniska recept hämtas till Finland för expediering från ett annat land via de nationella kontaktpunkterna, och på motsvarande sätt skickas expedieringsdata till det andra landet. Finlands nationella kontaktpunkt finns vid FPA. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för att det via dem till ett annat europeiskt land förmedlas endast sådana recept som godkänns för expediering i utgångslandet. Om receptet inte kan hittas säkerställer man att kunden gett sitt samtycke till överlåtelsen av uppgifterna, om ett sådant krävs i det andra landet.

Vid expediering av läkemedel iakttas Fimeas gällande föreskrift Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept.

Elektronisk recept - europeisk kund i ett finländskt apotek

Läkemedelsersättningar först i efterhand

Tills vidare går det inte att ge direktersättning för läkemedelsinköp som gjorts med ett utländskt elektroniskt recept på ett apotek i Finland. Kunden måste ansöka om eventuell läkemedelsersättning i efterhand, antingen i sitt bosättningsland eller från FPA beroende på situationen. Kunden ges ett kvitto på inköpet och en PDF-utskrift av receptet för ansökan om läkemedelsersättning. Om kunden ansöker om ersättning från FPA, ges hen dessutom en beräkning över läkemedelsinköpen.

Skillnader mellan olika länder i expedieringen av elektroniska recept

Nedan ges en lista på särskilda drag hos de länder som ingår i systemet. Det kan också finnas andra landsspecifika begränsningar i fråga om expediering av recept utomlands.

Estland

 • Information om Gränsöverskridande recept på estniska
 • Kunden identifieras av pass (europa.eu) eller identitetsbevis (europa.eu).
 • När receptet uppvisas för expediering ges en estnisk personbeteckning. Personen måste ha estniskt medborgarskap eller uppehållstillstånd och en adress i Estland. Om adressen är registrerad utanför Estland lyckas inte expedieringen.
 • Samtycke krävs inte, men en medborgare kan förbjuda att receptuppgifter lämnas ut till ett annat land.
 • Recepten utfärdas i regel med generiskt namn, och användning av handelsnamn ska motiveras i receptet.
 • Om läkaren inte har begränsat receptets giltighetstid gäller receptet i 60 dagar, och efter förnyande i 180 dagar. Majoriteten av recept på läkemedel som är avsedda för kontinuerlig medicinering gäller i 180 dagar. Narkotikarecept gäller i 30 dagar.
 • Narkotikarecept kan inte expedieras i Finland. På grund av Estlands landspecifika begränsningar kan inte heller vissa psykotropiska preparat expedieras. 
 • En sparad expediering kan inte rättas eller makuleras i efterhand. Patienten kan kontakta läkare och be om ett nytt recept.
 • I behandlingen av en minderårigs receptuppgifter finns inga begränsningar.

Kroatien

 • Information om Gränsöverskridande recept på kroatiska
 • Kunden ska ge sitt samtycke till att receptuppgifter lämnas ut till ett annat land via Kroatiens hälsoportal. Personer över 16 år kan ge detta samtycke.
 • Kunden identifieras med ett fotoförsett identitetsbevis (europa.eu). Kunden måste också visa upp sitt sjukförsäkringskort.
 • Vid hämtning av recept anges kundens 9-siffriga försäkringsnummer (MBO), som finns på sjukförsäkringskortet.
 • Recepten gäller i 15 dagar. Recept på psykotropiska preparat gäller i 5 dagar och antibiotikarecept i 3 dagar.

Portugal

 • Information om Gränsöverskridande recept på portugisiska
 • Kunden ska ge sitt samtycke till att receptuppgifter lämnas ut till ett annat land via Portugals NHS-portal.
 • Kunden identifieras med pass (europa.eu) eller personkort (europa.eu).
 • Vid hämtning av recept anges kundens sjukförsäkringsnummer. Numret finns på baksidan av personkortet (NHS patient ID). Dessutom anges receptets kod och expedieringens PIN-kod. Dessa finns på receptutskriften eller i kundens mobilapp.
 • Recept för akuta besvär gäller i 30 dagar och för långvariga besvär i sex månader.
 • Recepten utfärdas i regel med generiskt namn, och användning av handelsnamn ska motiveras i receptet.
 • I behandlingen av en minderårigs receptuppgifter finns inga begränsningar.

Min hälsa @ EU-logo. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.

Lisätietoja

Sidan har uppdaterats 23.11.2022