Expediering av elektroniskt europeiskt recept

Expediering av elektroniskt europeiskt recept

Apoteken i Finland kan expediera läkemedel mot elektroniska europeiska recept. I tjänsten finns för närvarande fem länder. Skillnader förekommer mellan olika länder i expedieringen av recept.

På ett finskt apotek kan du köpa läkemedel med elektroniskt recept från följande länder:

 • Estland
 • Kroatien
 • Portugal
 • Polen
 • Spanien (16 regioner från 4.3.2024)

Andra europeiska länder ansluter sig senare. Uppgifter om nya länder som omfattas av förfarandet uppdateras på denna sida i takt med att de ansluts till tjänsten.

Hinder för expediering av recept

Ett utländskt recept kan inte expedieras i Finland om det är fråga om ett speciellt läkarrecept, till exempel

 • recept för narkotiskt läkemedel
 • HCI-läkemedel som förutsätter ursprungligt recept och som i Läkemedelsdatabasen har klassificerats med prefixet PA eller ZA.

Att sköta ärenden för någon annan är inte möjligt, eftersom uppgifter om saken inte kan förmedlas elektroniskt mellan länderna. Om den minderåriga kunden är med på apoteket är det i princip möjligt att sköta ärendet. Det förekommer dock skillnader mellan olika länder i förmedlingen av minderårigas receptuppgifter via tjänsten.

Det går inte att expediera läkemedel via webbapotek med ett utländskt recept.

Expediering av receptet

En utländsk kund identifieras med ett identitetsbevis försett med fotografi innan läkemedlet expedieras. Kunden informeras också om behandlingen av uppgifterna i Finland.

Elektroniska recept hämtas till Finland för expediering från ett annat land via de nationella kontaktpunkterna, och på motsvarande sätt skickas expedieringsdata till det andra landet. Finlands nationella kontaktpunkt finns vid FPA. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för att det via dem till ett annat europeiskt land förmedlas endast sådana recept som godkänns för expediering i utgångslandet. Om receptet inte kan hittas säkerställer man att kunden gett sitt samtycke till överlåtelsen av uppgifterna, om ett sådant krävs i det andra landet.

Vid expediering av läkemedel iakttas Fimeas gällande föreskrift Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept.

Elektronisk recept - europeisk kund i ett finländskt apotek

Läkemedelsersättningar först i efterhand

Tills vidare går det inte att ge direktersättning för läkemedelsinköp som gjorts med ett utländskt elektroniskt recept på ett apotek i Finland. Kunden måste ansöka om eventuell läkemedelsersättning i efterhand, antingen i sitt bosättningsland eller från FPA beroende på situationen. Kunden ges ett kvitto på inköpet och en PDF-utskrift av receptet för ansökan om läkemedelsersättning. Om kunden ansöker om ersättning från FPA, ges hen dessutom en beräkning över läkemedelsinköpen.

Utbildning om elektroniskt recept

Skillnader mellan olika länder i expedieringen av elektroniska recept

Nedan ges en lista på särskilda drag hos de länder som ingår i systemet. Det kan också finnas andra landsspecifika begränsningar i fråga om expediering av recept utomlands.

Min hälsa @ EU-logo. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.

 • Information om Gränsöverskridande recept på estniska
 • Kunden identifieras av pass (europa.eu) eller identitetsbevis (europa.eu). Via länkarna här intill kan du kontrollera vilka estniska identitetshandlingar som accepteras.
 • När receptet uppvisas för expediering ges en estnisk personbeteckning. Personen måste ha estniskt medborgarskap eller uppehållstillstånd och en adress i Estland. Om adressen är registrerad utanför Estland lyckas inte expedieringen.
 • Samtycke krävs inte, men en medborgare kan förbjuda att receptuppgifter lämnas ut till ett annat land.
 • Recepten utfärdas i regel med generiskt namn, och användning av handelsnamn ska motiveras i receptet.
 • Om läkaren inte har begränsat receptets giltighetstid gäller receptet i 60 dagar, och efter förnyande i 180 dagar. Majoriteten av recept på läkemedel som är avsedda för kontinuerlig medicinering gäller i 180 dagar. Narkotikarecept gäller i 30 dagar.
 • Narkotikarecept kan inte expedieras i Finland. På grund av Estlands landspecifika begränsningar kan inte heller vissa psykotropiska preparat expedieras.
 • En sparad expediering kan inte rättas eller makuleras i efterhand. Patienten kan kontakta läkare och be om ett nytt recept.
 • I behandlingen av en minderårigs receptuppgifter finns inga begränsningar.
 • Information om Gränsöverskridande recept på kroatiska
 • Kunden ska ge sitt samtycke till att receptuppgifter lämnas ut till ett annat land via Kroatiens hälsoportal. Personer över 16 år kan ge detta samtycke.
 • Kunden identifieras med ett fotoförsett identitetsbevis (europa.eu). Kunden måste också visa upp sitt sjukförsäkringskort. Via länken här intill kan du kontrollera vilka kroatiska identitetshandlingar som accepteras.
 • Vid hämtning av recept anges kundens 9-siffriga försäkringsnummer (MBO), som finns på sjukförsäkringskortet.
 • Recepten gäller i 15 dagar. Recept på psykotropiska preparat gäller i 5 dagar och antibiotikarecept i 3 dagar.
 • Information om Gränsöverskridande recept på portugisiska
 • Kunden ska ge sitt samtycke till att receptuppgifter lämnas ut till ett annat land via Portugals NHS-portal. Via länkarna här intill kan du kontrollera vilka portugisiska identitetshandlingar som accepteras.
 • Kunden identifieras med pass (europa.eu) eller personkort (europa.eu).
 • Vid hämtning av recept anges kundens sjukförsäkringsnummer. Numret finns på baksidan av personkortet (NHS patient ID). Dessutom anges receptets kod och expedieringens PIN-kod. Dessa finns på receptutskriften eller i kundens mobilapp.
 • Recept för akuta besvär gäller i 30 dagar och för långvariga besvär i sex månader.
 • Recepten utfärdas i regel med generiskt namn, och användning av handelsnamn ska motiveras i receptet.
 • I behandlingen av en minderårigs receptuppgifter finns inga begränsningar.
 • Information om Gränsöverskridande recept på polska
 • Kunden ska ge sitt samtycke till att receptuppgifter lämnas ut till utlandet. Samtycke ges via det polska hälsovårdsministeriets webbtjänst (pacjent.gov.pl).
 • Kunden identifieras med ett identitetsbevis försett med fotografi. Via länkarna här intill kan du kontrollera vilka polska identitetshandlingar som accepteras.
 • Vid hämtning av recept anges kundens polska personbeteckning (PESEL).
 • Enbart myndiga personers recept kan expedieras.
 • Recepten gäller för vanliga läkemedel och egenvårdsläkemedel i 30 dagar, för immunologiska läkemedel i 120 dagar och för antibiotika i 7 dagar.
 • På grund av de landspecifika begränsningar som gäller i Polen är det inte möjligt att expediera psykotropiska läkemedel, läkemedel med en kraftig effekt på det centrala nervsystemet och ex tempore-läkemedel som tillverkas på apotek.
 • Recepten utfärdas i regel med handelsnamn.
Alternativ för identifiering av spanska kunder
Identifieringsalternativ Antal identifierare Kod som matas in i apotekssystemet
1 1 st. Nationellt identifikationsnummer (16 tecken)
2 2 st. Regionalt identifikationsnummer + regionkod

Identifieringsalternativ 1, det nationella identifikationsnumret

 • Det nationella identifikationsnumret består av 8 B:n och 8 andra tecken (totalt 16 tecken)

Identifieringsalternativ 2, regionalt identifikationsnummer + regionkod

 • Det regionala identifikationsnumret (spanska ”Tasa”) förekommer i olika varianter. Fråga kunden vilken av sifferkombinationerna på kortet som är det regionala identifikationsnumret.
 • Regionkoder (spanska ”Cite”): Spanien har många regioner som alla har olika sjukförsäkringskort och regionkoder. De olika regionernas koder:
  • Andalusien: 803404 eller 80724000049
  • Aragonien: 803410 eller 80724000106
  • Baskien: 803402 eller 80724000023
  • Ceuta: 803418 eller 80724000189
  • Extremadura: 803413 eller 80724000130
  • Galicien: 803415 eller 80724000031
  • Kanarieöarna: 803412 eller 80724000122
  • Kantabrien: 803406 eller 80724000064
  • Kastilien-La Mancha: 803411 eller 80724000114
  • Kastilien och León: 803417 eller 80724000171
  • Katalonien: 803401 eller 80724000015
  • Madridregionen: 803416 eller 80724000163
  • Melilla: 803419 eller 80724000197
  • Murcia: 803408 eller 80724000080
  • Navarra: 803403 eller 80724000155
  • Valencia: 803409 eller 80724000098
  • Obs! Alla regionala sjukförsäkringskort i Andalusien och Baskien har inte en regionkod. Då ska du mata in en regionkod från listan ovan.
 • Om kundens sjukförsäkringskort saknar foto ska kunden förutom sjukförsäkringskort också uppvisa pass eller fotoförsett id-kort.
 • Observera att ovanstående koder anges i olika fält i olika apotekssystem. Kontrollera det rätta inmatningssättet hos din egen systemleverantör.
 • Kunden behöver inte ge sitt samtycke till utlämnande av receptuppgifter för expediering utomlands.
 • Läkemedlen kan ha förskrivits med antingen det generiska namnet eller handelsnamnet.
 • På grund av landspecifika begränsningar i Spanien kan utöver narkotika och psykotropiska preparat inte heller recept på preparat som innehåller fler än fyra föreningar (multivitaminer) expedieras.
 • Recept på läkemedel mot kroniska sjukdomar gäller i ett år.
 • Läkemedlen kan förskrivas av läkare, sjukskötare och tandläkare.
Sidan har uppdaterats 18.3.2024