Expediering av elektroniskt europeiskt recept

Expediering av elektroniskt europeiskt recept

Apoteken i Finland kan i fortsättningen expediera läkemedel mot elektroniska europeiska recept. Det första landet som omfattas av systemet är Estland. Skillnader förekommer mellan olika länder i expedieringen av recept.

Från och med våren 2020 kan receptbelagda läkemedel köpas på apotek i Finland mot recept som utfärdats i ett annat europeiskt land. Närmare information om tidsschemat ges senare.

Till att börja med kan läkemedel köpas på apotek i Finland mot recept som förskrivits i Estland. Andra europeiska länder ansluter sig senare. Uppgifter om nya länder som omfattas av förfarandet uppdateras på denna sida i takt med att de ansluts till tjänsten.

Vid expediering av läkemedel iakttas Fimeas gällande föreskrift Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept.

Hinder för expediering av recept

Ett utländskt recept kan inte expedieras i Finland om det är fråga om ett speciellt läkarrecept, till exempel

  • recept för narkotiskt läkemedel
  • HCI-läkemedel som förutsätter ursprungligt recept och som i Läkemedelsdatabasen har klassificerats med prefixet PA eller ZA.

Expediering av receptet

En utländsk kund identifieras med ett identitetsbevis försett med fotografi innan läkemedlet expedieras. Kunden informeras också om behandlingen av uppgifterna i Finland. Elektroniska recept hämtas till Finland för expediering från ett annat land via de nationella kontaktpunkterna, och på motsvarande sätt skickas expedieringsdata till det andra landet. Finlands nationella kontaktpunkt finns vid FPA. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för att det via dem till ett annat europeiskt land förmedlas endast sådana recept som godkänns för expediering i utgångslandet. Om receptet inte kan hittas säkerställer man att kunden gett sitt samtycke till överlåtelsen av uppgifterna, om ett sådant krävs i det andra landet.

Elektronisk recept - europeisk kund i ett finländskt apotek

Tills vidare går det inte att ge direktersättning för läkemedelsinköp som gjorts med ett utländskt elektroniskt recept på ett apotek i Finland. Kunden måste ansöka om eventuell läkemedelsersättning i efterhand, antingen i sitt bosättningsland eller från FPA beroende på situationen. Kunden ges ett kvitto på inköpet och en PDF-utskrift av receptet för ansökan om läkemedelsersättning. Om kunden ansöker om ersättning från FPA, ges hen dessutom en beräkning över läkemedelsinköpen.

Skillnader mellan olika länder i expedieringen av elektroniska recept

Varje land upprätthåller en webbplats (ec.europa.eu) med information om krav och begränsningar vid expediering av det ifrågavarande landets recept i ett annat land.

Nedan ges en lista på särskilda drag hos de länder som ingår i systemet. Det kan också finnas andra landsspecifika begränsningar i fråga om expediering av recept utomlands. Mer information specifikt för varje land finns på länken ovan.

Estland

  • Kunden identifieras av pass eller identitetsbevis.
  • När receptet uppvisas för expediering ges en estnisk personbeteckning.
  • Samtycke krävs inte, men en medborgare kan förbjuda att receptuppgifter lämnas ut till ett annat land.
  • Recepten utfärdas i regel med generiskt namn, och användning av handelsnamn ska motiveras i receptet.
  • Om läkaren inte har begränsat receptets giltighetstid gäller receptet i 60 dagar, och efter förnyande i 180 dagar. Majoriteten av recept på läkemedel som är avsedda för kontinuerlig medicinering gäller i 180 dagar.
    • Narkotikarecept gäller i 30 dagar, men de kan inte expedieras i Finland.

Sidan har uppdaterats 01.06.2020