Receptförnyelse

Receptförnyelse

Läkaren förnyar det elektroniska receptet genom att skriva ett helt nytt recept på basis av det gamla receptet. Ett recept kan förnyas när det har gått högst 28 månader sedan det ursprungliga receptet gjordes upp. HCI- och narkotikarecept kan förnyas under 16 månader.

Patienten eller en person som sköter patientens ärenden kan be att få ett elektroniskt recept förnyat via en verksamhetsenhet inom socialvården eller hälso- och sjukvården, ett apotek eller MittKanta. Den som sköter patientens ärenden behöver nästan alltid ett samtycke som undertecknats av patienten när han eller hon begär att få patientens recept förnyat.

Tillsammans med patienterna talar man fortfarande om receptförnyelse, fastän det egentligen handlar om att göra upp ett nytt recept. 

Begäran om förnyelse inom hälso- och sjukvården

Patienten kan begära förnyelse av recept via en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård per telefon, i samband med ett besök vid en hälsovårdsenhet eller vid annan kontakt. Begäran om förnyelse kan också göras via en elektronisk hälsovårdstjänst som förutsätter tillförlitlig identifiering. Begäran kan inte lämnas via e-post.

Den som sköter patientens ärenden behöver i allmänhet ett skriftligt samtycke av patienten när han eller hon begär att få patientens recept förnyat.

Begäran om förnyelse av recept på apotek

Apoteket skickar en begäran om förnyelse till Receptcentret som automatiskt vidarebefordrar begäran till den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som patienten uppgett (t.ex. en hälsovårdscentral eller en privat läkarstation). Det kan handla om den enhet där receptet skrivits eller en annan enhet dit patienten flyttats. Begäran om förnyelse kan tas emot också av en annan läkare än den som ursprungligen skrivit receptet. Patienten har inte möjlighet att välja vilken läkare i organisationen begäran skickas till.

Alla hälso- och sjukvårdsenheter tar inte emot begäranden om förnyelse. Apoteket kan kontrollera vem som tar emot begäranden om förnyelse i det apotekssystem som det använder.

Begäran om förnyelse via MittKanta

Patienten kan begära att ett recept ska förnyas via MittKanta. Begäran om förnyelse kan skickas endast till en sådan social- eller hälso- och sjukvårdsenhet som tar emot förnyelsebegäran. Patienten kan inte skicka förnyelsebegäran direkt till önskad läkare utan förnyelsebegäran riktas alltid till exempelvis en hälsocentral eller en privat läkarstation.

Innehållet i förnyelsebegäran

Begäran om förnyelse innehåller patientens mobilnummer för patienten kan, om han eller hon så önskar, per sms få information om hur begäran om förnyelse avgjorts. Om patienten inte önskar få information om hur begäran om förnyelse avgjorts per sms, uppges i begäran annan kontaktinformation för patienten. Om patientens recept inte förnyas av terapeutiska skäl och patienten inte velat bli informerad per sms, är hälso- och sjukvårdsenheten skyldig att informera patienten på något annat sätt om att begäran avslagits, t.ex. per telefon eller brev.

Begäran om förnyelse kan också innehålla ett meddelande till läkaren.

Handläggning av förnyelsebegäran

Receptcentret eller handläggaren av begäranden om förnyelse förmedlar begärandena till den läkare som ansvarar för vården av patienten.

Verksamhetsenheterna för hälso- och sjukvård utser vem som har rätt att ta emot begäranden om förnyelse och ger dessa befogenhet att handlägga begärandena i patientdatasystemet. Också andra personer än yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården kan beviljas rätt att handlägga begäranden om förnyelse. De kan ha rätt att handlägga begäran om förnyelse för en eller flera serviceenheter. För att kunna logga in i patientdatasystemet ska handläggaren ha ett certifikatkort som utfärdas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Receptcentret registrerar begäranden om förnyelse såsom föråldrade, om en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård inte har behandlat den inom åtta dygn räknat från det att patientdatasystemet tagit emot begäran. I fråga om recept där begäran föråldrats kan man lämna in en ny begäran om förnyelse.

Läkaren kan antingen godkänna, avslå eller returnera en begäran om förnyelse. Då läkaren godkänner begäran skriver han eller hon ett nytt recept på basis av det gamla receptet och skickar det nya receptet till Receptcentret. Det ursprungliga receptet registreras automatiskt som expedierat i sin helhet. Den patientanvisning som följt med det ursprungliga receptet gäller också det förnyade receptet. Läkaren kan dock skriva ut en ny patientanvisning till patienten i samband med receptförnyelsen.

Om läkaren inte förnyar receptet kvitterar han eller hon begäran om förnyelse som avslagen. I fråga om recept som en gång avslagits kan begäran om förnyelse inte lämnas in hos någon verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård.

Läkaren kan på samma sätt som förnyelsehandläggaren returnera begäran om förnyelse på recept som inte ska förnyas vid organisationen och som han eller hon mottagit för handläggning.

Sidan har uppdaterats 6.9.2023