Införande av funktionen Remiss och vårdrespons

Införande av funktionen Remiss och vårdrespons

En förutsättning för införande av funktionen Remiss och vårdrespons är att tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården har anslutit sig till Patientdataarkivet. Dessutom ska det patientdatasystem som tjänstetillhandahållaren använder ha beredskap att lagra remiss- och vårdresponsvyer.

Funktionen Remiss och vårdrespons underlättar tillgången till vårdinformation mellan olika organisationer inom hälso- och sjukvården. I och med funktionen ser också medborgarna remisser och vårdrespons i MittKanta.

Krav på patientdatasystemet

Funktionen Remiss och vårdrespons kan införas i datasystem som har genomgått samtestning. Ni kan kontrollera läget i fråga om det patientdatasystem er organisation använder på sidan Läget i fråga om samtestningar av Patientdataarkivet.

Införandeprocessen

  1. Tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården utreder tillsammans med sin systemleverantör om det är möjligt att införa funktionen och vilka åtgärder som krävs för det.
  2. Tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården kan anmäla sig till införande för att få nationellt stöd från FPA (anmälan är frivillig).
  3. Systemleverantören kan utföra ibruktagningsprovet tillsammans med en representant för tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården.

Ibruktagningsprovet

Ett ibruktagningsprov ska utföras när funktionen Remiss och vårdrespons tas i bruk i informationssystemet för första gången. Det rekommenderas att provet utförs även i andra fall, även om det inte skulle vara ett krav.

Vid provet går man igenom ett i förväg bestämt testfall, med vars hjälp man säkerställer att funktionen fungerar tekniskt och att övergången till produktion kan ske utan problem.

Ibruktagningsprovet kan utföras för hela processen remiss-vårdrespons. I provet deltar då två tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården: avsändaren och mottagaren. Om det bara är aktuellt att införa funktionen för remissens del, kan man vid ibruktagningsprovet välja att enbart testa att remissen arkiveras.

Systemleverantören utför ibruktagningsprovet tillsammans med representanter för tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården. Parterna kommer sinsemellan överens om tidpunkten för provet.

Efteråt ska en rapport om framgångsrikt utfört prov skickas till FPA.

Efter framgångsrikt utfört ibruktagningsprov kan man börja använda funktionen för produktion.

Kontakt

Ta kontakt med vår kundtjänst om du har frågor om införandet eller samtestningen.

Läs mer