Patientdatalagret

Patientdatalagret

Patientdatalagret ingår i de riksomfattande Kanta-tjänsterna. Patientuppgifter som förts in i Kanta-tjänsterna är lätt och datasäkert tillgängliga för vårdpersonalen.

Ändringar i namnen på Kanta-tjänsterna

Namnen på följande Kanta-tjänster har ändrats i maj 2024

  • Patientdataarkivet -> Patientdatalagret
  • Klientdataarkivet för socialvården -> Socialvårdens klientdatalager
  • Arkivet över bildmaterial -> Datalagret för bildmaterial

Vi uppdaterar ändringarna på kanta.fi i etapper.

En tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som använder ett elektroniskt patientdatasystem måste ta i bruk Patientdatalagret (tidigare Patientdataarkivet). Vårdpersonalen för in uppgifter om patienten i det egna patientdatasystemet, och därifrån lagras de i Kanta-tjänsterna.

Alla patientuppgifter som uppkommer inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården samlas i Kanta-tjänsterna på ett och samma ställe. I Kanta-tjänsterna är uppgifterna enkelt och i realtid tillgängliga för vårdpersonalen, även när vårdenheten byts. Dessutom visas uppgifterna för kunden i tjänsten MittKanta, vilket förbättrar informationsflödet mellan vårdpersonalen och kunden. 

Processen för ibruktagande av tjänsten framskrider i etapper. Läs mer om införandet av Patientdatalagret.

Funktioner och tilläggstjänster i Patientdatalagret

När tjänstetillhandahållaren har tagit i bruk Patientdatalagret kan användningen av tjänsten utvidgas till att omfatta olika funktioner och tilläggstjänster. På så sätt får man den maximala nyttan av Kanta-tjänsterna. Läs mer om Patientdatalagrets funktioner på undersidorna till den här sidan.

Anvisningar och stöd för Patientdatalagrets kunder

Användningen av Patientdatalagret förutsätter att man förbinder sig vid de nationella verksamhetsmodellerna. Kanta-tjänsterna tillhandahåller stöd och anvisningar i olika skeden av kundrelationen och vid förändringar och störningar. 

De yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som använder Patientdatalagret följer enhetliga nationella verksamhetsmodeller. Dessa anger bl.a. praxisen för dokumentering, principerna för användning av uppgifterna samt verksamheten enligt planen för egenkontroll.

Läs mer:

Lär dig om verksamhetsmodellerna i Kanta-webbskolorna

I webbskolorna kan du behändigt lära dig om verksamhetsmodellerna för användning av Kanta-tjänsterna. Kanta-webbskolor för hälso- och sjukvården är:

De uppgifter som lagrats i Patientdatalagret förvaras på ett datasäkert sätt under den tid som föreskrivs i lag. Uppgifterna behöver inte arkiveras i andra system, vilket underlättar förvaringen av dem. All dataöverföring mellan hälso- och sjukvården och Kanta-tjänsterna sker krypterat.

Hälso-och sjukvårdspersonalen får läsa och använda patientuppgifter endast när uppgifterna behövs för vården av patienten. Hälso- och sjukvården administrerar rättigheterna till behandling av patientuppgifter i datasystemen. 

Den vårdpersonal som utnyttjar uppgifter i Kanta-tjänsterna måste identifiera sig med social- och hälsovårdens yrkeskort.
När någon söker uppgifter i Patientdatalagret lämnar det alltid ett spår. Loggdatan visar vem som behandlat uppgifterna. Med hjälp av loggdatan kan man övervaka att uppgifterna används lagenligt.

Personuppgiftsansvarig för patientuppgifter är den tjänstetillhandahållare som producerat och lagrat uppgifterna i Patientdatalagret. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att de patientuppgifter den producerar är korrekta och för att felaktiga uppgifter rättas.

Vid förändringar i organisationen ska den personuppgiftsansvarige se till att uppgifterna om personuppgiftsansvaret för arkiverade uppgifter ändras till att svara mot den nya situationen.

I vissa fall är både tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster och FPA personuppgiftsansvariga. Det gemensamma personuppgiftsansvaret gäller utlämningsloggar som uppkommer inom hälso- och sjukvården samt Informationshanteringstjänsten och Viljeyttringstjänsten.

Patientuppgifter som lagrats i Patientdatalagret är alltid tillgängliga för den personuppgiftsansvarige som lagrat uppgifterna. Om patientuppgifter söks ur en annan tjänstetillhandahållares register inom hälso- och sjukvården är det fråga om utlämnande av uppgifter, och då krävs ett tillstånd för utlämnande av kunden.

Tillstånd för och förbud mot utlämnande lagras i Viljeyttringstjänsten som automatiskt blir tillgänglig samtidigt med Patientdataarkivet.

Läs mer:

 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 13.6.2024