Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Den som sköter ärenden inom social- och hälsovården kan ibland behöva handledning i användningen av Mina Kanta-sidor. Därför är det bra för yrkesutbildade i branschen att veta vilka uppgifter man kan se i tjänsten.

Mina Kanta-sidor är alla användares personliga nättjänst där man kan

Se också vad det finns för kurser om Mina Kanta-sidor för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Receptuppgifterna på Mina Kanta-sidor

Patienter ser sina recept och läkemedelsinköp på Mina Kanta-sidor. Där går det också att skriva ut ett sammandrag av recept. Till exempel på utlandsresor är det bra att ha ett sammandrag av sina recept.

På Mina Kanta-sidor går det också att skicka in begäran om förnyelse av recept till hälso- och sjukvården.

Patientuppgifterna på Mina Kanta-sidor

När uppgifter har lagrats i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna ser patienterna på Mina Kanta-sidor de uppgifter som registrerats om dem inom hälso- och sjukvården. På Mina Kanta-sidor visas nästan alla patientuppgifter som lagrats inom öppenvården. I fråga om avdelningsvård visas bara ett sammandrag av de lagrade vårduppgifterna.

En yrkesutbildad kan vid behov fördröja visningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor, om det finns en terapeutisk orsak till det.

Uppgifterna visas på Mina Kanta-sidor i enlighet med den lagstadgade förvaringstiden. På Mina Kanta-sidor ser patienterna också uppgifter om vid vilka enheter inom hälso- och sjukvården deras uppgifter har behandlats.

Om det finns fel eller brister i de patientuppgifter som visas på Mina Kanta-sidor rättas de vid den enhet inom hälso- och sjukvården där uppgifterna har registrerats. I sådana fall uppmanas patienten att kontakta exempelvis dataskyddsombudet vid organisationen i fråga.

Klientuppgifterna inom socialvården på Mina Kanta-sidor

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter (kunduppgiftslagen), som trädde i kraft den 1 november 2021, gör det möjligt att visa också klientuppgifter inom socialvården på Mina Kanta-sidor. I fortsättningen ser alltså kunden på Mina Kanta-sidor också de uppgifter som registrerats inom socialvården och som har lagrats i Klientdataarkivet för socialvården.

Uppgifterna inom socialvården börjar i början av 2023 visas för kunderna stegvis efter hand som

  • tjänstetillhandahållarna inom socialvården gör de ändringar som krävs i informationssystemen
  • handlingar som uppkommer inom de olika socialtjänsterna börjar lagras i Kanta-systemet inom loppet av övergångstiderna.

Om det finns fel eller brister i klientens uppgifter på Mina Kanta-sidor rättas de vid den enhet inom socialvården där uppgifterna har registrerats. I sådana fall uppmanas klienten att kontakta exempelvis dataskyddsombudet vid organisationen i fråga.

Sköta ärenden för en annan persons räkning på Mina Kanta-sidor

Sköta ärenden för en annan vuxens räkning

En vuxen och myndig person kan sköta ärenden för en annan vuxens räkning på Mina Kanta-sidor om han eller hon har fullmakt för detta. En elektronisk fullmakt kan ges i nättjänsten Suomi.fi. Fullmakten går under namnet Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Fullmakten ger rätt att sköta ärenden både på Mina Kanta-sidor och i andra kanaler inom hälso- och sjukvården.

Sköta ärenden för minderåriga

Vårdnadshavarna kan sköta ärenden för alla sina minderåriga barn på Mina Kanta-sidor. Vårdnadshavare till barn över 10 år kan se uppgifterna på Mina Kanta-sidor när organisationen inom hälso- och sjukvården gjort de ändringar som krävs i patientdatasystemet. Ändringarna görs i enlighet med hälso- och sjukvårdsorganisationernas egna beslut.

På Mina Kanta-sidor går det att påverka utlämnandet av uppgifter

Mottagande av Kanta-information

När en patient för första gången sköter ärenden inom hälso- och sjukvården eller på Mina Kanta-sidor, informeras han eller hon om Kanta-tjänsternas verksamhetsprinciper och om användningen av uppgifter som lagrats i Kanta-systemet. När patienten har fått informationen kan han eller hon meddela tillstånd för eller förbud mot utlämnande.

Informationen om Kanta-tjänsterna omfattar också socialvården. För att kunden ska kunna ta emot information om Kanta-tjänsterna hos tjänstetillhandahållaren bör de nödvändiga tekniska ändringarna i tjänstetillhandahållarens klientdatasystem vara gjorda. I början av 2023 blir det möjligt för kunden att ge tillstånd till utlämnande och att meddela förbud inom socialvården på Mina Kanta-sidor. 

Tillstånd för och förbud mot utlämnande

I avsnittet Hantering av användningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor kan kunden påverka hur hans eller hennes uppgifter rör sig mellan olika tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården eller på motsvarande sätt mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården.

På Mina Kanta-sidor är det möjligt att ge tillstånd för utlämnande eller att begränsa utlämnandet av uppgifter genom att meddela förbud.

Vårdtestamente och donationsvilja på Mina Kanta-sidor  

På Mina Kanta-sidor kan patienten lagra viljeyttringar om sin egen vård. Viljeyttringar är vårdtestamente och donationsvilja. De lagras i Patientdataarkivet där personalen inom hälso- och sjukvården har tillgång till dem.

Förbud mot utlämnande hindrar inte att vårdtestamentet visas inom hälso- och sjukvården.

Delta i grundkurserna i användningen av Mina Kanta-sidor

Mer utbildningsmaterial om Kanta-tjänsterna och användningen av dem finns här:

Läs mer

Sidan har uppdaterats 9.11.2022