Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

För att yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården ska kunna ge handledning i användningen av Mina Kanta-sidor bör de känna till vilka uppgifter användarna kan se i tjänsten. God handledning kan också minska behovet av att kontakta social- och hälsovården.

Mina Kanta-sidor är en personlig webbtjänst för medborgarna, där var och en kan se sina egna recept- och patientuppgifter eller socialvårdshandlingar. På Mina Kanta-sidor kan man också sköta ärenden för en annan vuxen person eller för ett minderårigt barn. 

Mer information om användningen av Mina Kanta-sidor finns i avdelningen Medborgare.

Receptuppgifter på Mina Kanta-sidor

Patientens recept och läkemedelsinköp visas på Mina Kanta-sidor. Där kan patienten också skriva ut en sammanställning över sina recept. Den här sammanställningen är till nytta exempelvis vid utlandsresor. 

Från Mina Kanta-sidor kan man också skicka begäran om receptförnyelse till hälso- och sjukvården.

Patientuppgifter på Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor ser patienten de uppgifter som antecknats om honom eller henne inom hälso- och sjukvården. Där kan patienten läsa nästan alla patientuppgifter som sparats inom den öppna vården. Patienter som vårdas på avdelning kan se ett sammandrag av de vårduppgifter som sparats om honom eller henne.

Av skäl som har samband med vården kan en yrkesutbildad person fördröja visningen av anteckningar på Mina Kanta-sidor.  

Uppgifterna visas på Mina Kanta-sidor så länge som den lagstadgade förvaringstiden kräver det. I tjänsten kan användaren också se vid vilka hälso- och sjukvårdsenheter hans eller hennes patientuppgifter har behandlats.

Om det förekommer fel eller brister i patientens uppgifter på Mina Kanta-sidor ska de rättas av den hälso- och sjukvårdsenhet där uppgifterna har dokumenterats. I sådana situationer hänvisas patienten att kontakta exempelvis organisationens dataskyddsombud.

Socialvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor

För att klientuppgifter ska visas för medborgarna på Mina Kanta-sidor måste det finnas en lagstadgad grund för detta. En sådan grund väntas tas med i den reviderade lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. 

Sköta ärenden för någon annan

På Mina Kanta-sidor kan man sköta ärenden för en annan vuxen person och för ett minderårigt barn.

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för en annan vuxen person, om han eller hon har fullmakt att göra det. Medborgare kan ge en elektronisk fullmakt t.ex. till en nära anhörig i webbtjänsten Suomi.fi. Med fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården kan man sköta ärenden inte bara på Mina Kanta-sidor utan också i andra servicekanaler inom hälso- och sjukvården. 

Sköta ärenden för minderåriga 

Sedan slutet av 2020 har vårdnadshavare kunnat se sina minderåriga barns uppgifter på Mina Kanta-sidor utan åldersgräns. Det blir möjligt att sköta ärenden för ett minderårigt barn över 10 år vart efter som hälso- och sjukvårdsorganisationerna gör ändringar i sina egna patientdatasystem. Efter att ändringarna är gjorda i systemen antecknar man inom hälso- och sjukvården om en minderårig har förmåga att besluta om sitt ärende och om en beslutsförmögen minderårig tillåter att uppgifter om servicehändelsen lämnas ut till vårdnadshavarna. Anteckningen görs i samband med varje besök eller servicehändelse.

Samtycken och viljeyttringar på Mina Kanta-sidor

Patienten måste informeras om att hans eller hennes hälso- och sjukvårdsuppgifter lagras i Patientdataarkivet. Patienten kan också läsa informationen på Mina Kanta-sidor och samtidigt kvittera att han eller hon informerats. 

Samtycken

På Mina Kanta-sidor kan patienten ge sitt samtycke till att hans eller hennes hälso- och sjukvårdsuppgifter lämnas ut till andra tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården via Patientdataarkivet. Då kan uppgifterna utnyttjas i vårdsituationer. Från Patientdataarkivet utlämnas endast patientuppgifter som lagrats där.

Också när det gäller klientuppgifter som lagrats i Klientdataarkivet för socialvården kommer klienten att kunna meddela och hantera samtycken och förbud mot utlämnande av uppgifter.

Förbud 

Patienten kan välja vem som får se hans eller hennes receptuppgifter. På Mina Kanta-sidor kan patienten förbjuda visningen av receptuppgifter för andra personer som vårdar honom eller henne och för apoteken. I en sådan situation får patienten ut läkemedlen från apoteket endast genom att visa upp patientanvisningen eller en receptsammanställning.

Förbud gäller inte för HCI- och narkotikarecept. Läkaren ser alltid dessa recept när han eller hon utfärdar ett nytt HCI- eller narkotikarecept. 

På Mina Kanta-sidor kan man också meddela förbud mot utlämnande av hälso- och sjukvårdsuppgifter som lagrats i Patientdataarkivet. Man kan också förbjuda utlämnande av uppgifter om ett visst besök eller en viss vårdperiod eller av uppgifter ur ett visst patientregister inom hälso- och sjukvården.

Förbuden mot utlämnande av uppgifter gäller också uppgifter som finns i sjukvårdsdistriktets gemensamma register. När ett förbud mot utlämnade av uppgifter har meddelats förhindrar det också att uppgifter lämnas ut mellan organisationer som hör till ett gemensamt register. I det gemensamma registret gäller förbuden samtliga patientuppgifter, inte endast dem som lagrats i Patientdataarkivet.

Viljeyttringar

På Mina Kanta-sidor kan patienten spara en viljeyttring angående sin egen vård. Viljeyttringen kan vara ett livstestamente eller en organdonationsvilja. Dessa lagras i Patientdataarkivet, via vilket hälso- och sjukvården har tillgång till dem. 

Bli bekant med grundutbildning av Mina Kanta-sidor

Anvisningar och arbetsintroduktion till professionella

För att de som arbetar inom social- och hälsovården ska kunna ge anvisningar till patienten måste de känna till både nationell praxis och sin egen organisations praxis i fråga om behandlingen av recept och lagringen av uppgifter i Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården. 

Vid utarbetandet av egna anvisningar för organisationen och vid arbetsintroduktionen för personalen kan THL:s utbildningsmaterial utnyttjas.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 12.05.2022