Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Den som sköter ärenden inom social- och hälsovården kan ibland behöva handledning i användningen av Mina Kanta-sidor. Därför är det bra för yrkesutbildade i branschen att veta vilka uppgifter man kan se i tjänsten.

Mina Kanta-sidor är alla användares personliga nättjänst där man kan

Se också vad det finns för kurser om Mina Kanta-sidor för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Receptuppgifterna på Mina Kanta-sidor

Patienter ser sina recept och läkemedelsinköp på Mina Kanta-sidor. Där går det också att skriva ut ett sammandrag av recept. Till exempel på utlandsresor är det bra att ha ett sammandrag av sina recept.

På Mina Kanta-sidor går det också att skicka in begäran om förnyelse av recept till hälso- och sjukvården.

Patientuppgifterna på Mina Kanta-sidor

När uppgifter har lagrats i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna ser patienterna på Mina Kanta-sidor de uppgifter som registrerats om dem inom hälso- och sjukvården. På Mina Kanta-sidor visas nästan alla patientuppgifter som lagrats inom öppenvården. I fråga om avdelningsvård visas bara ett sammandrag av de lagrade vårduppgifterna.

En yrkesutbildad kan vid behov fördröja visningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor, om det finns en terapeutisk orsak till det.

Uppgifterna visas på Mina Kanta-sidor i enlighet med den lagstadgade förvaringstiden. På Mina Kanta-sidor ser patienterna också uppgifter om vid vilka enheter inom hälso- och sjukvården deras uppgifter har behandlats.

Om det finns fel eller brister i de patientuppgifter som visas på Mina Kanta-sidor rättas de vid den enhet inom hälso- och sjukvården där uppgifterna har registrerats. I sådana fall uppmanas patienten att kontakta exempelvis dataskyddsombudet vid organisationen i fråga.

Klientuppgifterna inom socialvården på Mina Kanta-sidor

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter (kunduppgiftslagen), som trädde i kraft den 1 november 2021, gör det möjligt att visa också klientuppgifter inom socialvården på Mina Kanta-sidor. I fortsättningen ser alltså kunden på Mina Kanta-sidor också de uppgifter som registrerats inom socialvården och som har lagrats i Klientdataarkivet för socialvården.

Uppgifterna inom socialvården börjar visas för kunderna stegvis efter hand som

  • tjänstetillhandahållarna inom socialvården gör de ändringar som krävs i datasystemen
  • handlingar som uppkommer inom de olika socialtjänsterna börjar lagras i Kanta-systemet inom ramen för övergångstiderna.

Om det finns fel eller brister i klientens uppgifter på Mina Kanta-sidor rättas de vid den enhet inom socialvården där uppgifterna har registrerats. I sådana fall uppmanas klienten att kontakta exempelvis dataskyddsombudet vid organisationen i fråga.

Sköta ärenden för en annan persons räkning på Mina Kanta-sidor

Sköta ärenden för en annan vuxens räkning

En vuxen och myndig person kan sköta ärenden för en annan vuxens räkning på Mina Kanta-sidor om han eller hon har fullmakt för detta. En elektronisk fullmakt kan ges i nättjänsten Suomi.fi. Fullmakten går under namnet Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Fullmakten ger rätt att sköta ärenden både på Mina Kanta-sidor och i andra kanaler inom hälso- och sjukvården.

Sköta ärenden för minderåriga

Vårdnadshavarna kan sköta ärenden för alla sina minderåriga barn på Mina Kanta-sidor. Vårdnadshavare till barn över 10 år kan se uppgifterna på Mina Kanta-sidor när organisationen inom hälso- och sjukvården gjort de ändringar som krävs i patientdatasystemet. Ändringarna görs i enlighet med hälso- och sjukvårdsorganisationernas egna beslut.

På Mina Kanta-sidor går det att påverka utlämnandet av uppgifter

Mottagande av Kanta-information

När en patient för första gången sköter ärenden inom hälso- och sjukvården eller på Mina Kanta-sidor, informeras han eller hon om Kanta-tjänsternas verksamhetsprinciper och om användningen av uppgifter som lagrats i Kanta-systemet. När patienten har fått informationen kan han eller hon meddela tillstånd för eller förbud mot utlämnande.

Kanta-informationen omfattar också socialvården, men informationen kan ännu inte ges eller tas emot vid besök hos socialtjänsterna. Det blir möjligt för kunderna att ge tillstånd för eller meddela förbud mot utlämnande inom socialvården först när socialvårdsuppgifterna visas på Mina Kanta-sidor.

Tillstånd för och förbud mot utlämnande

I avsnittet Hantering av användningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor kan patienten påverka hur hans eller hennes uppgifter rör sig mellan olika tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. På Mina Kanta-sidor är det möjligt att ge tillstånd för utlämnande eller begränsa utlämnandet av uppgifter genom att meddela förbud.

Vårdtestamente och donationsvilja på Mina Kanta-sidor  

På Mina Kanta-sidor kan patienten lagra viljeyttringar om sin egen vård. Viljeyttringar är vårdtestamente och donationsvilja. De lagras i Patientdataarkivet där personalen inom hälso- och sjukvården har tillgång till dem.

Förbud mot utlämnande hindrar inte att vårdtestamentet visas inom hälso- och sjukvården.

Delta i grundkurserna i användningen av Mina Kanta-sidor

Mer utbildningsmaterial om Kanta-tjänsterna och användningen av dem finns här:

Läs mer

Sidan har uppdaterats 27.09.2022