Tietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta

Tietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa syntyviä tietoja voidaan luovuttaa Kanta-palvelujen kautta. Jotta tietoja voidaan luovuttaa, asiakasta pitää informoida Kanta-palveluista.

Sivun sisältö perustuu voimassa olevaan asiakastietolakiin ja päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Lait sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) ja sähköisestä lääkemääräyksestä (reseptilaki) ohjaavat asiakas- ja potilastietojen luovuttamista Kanta-palvelujen kautta ja määrittävät esimerkiksi sen, miten asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen. 

Lait määrittävät myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien toimintatavat ja -mallit. 

Tämän sivun alisivuilta löydät tarkempaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen sekä reseptitietojen luovuttamisesta ja siitä, kuinka asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen.

Asiakkaan informointi Kanta-palveluista

Asiakasta tulee informoida Kanta-palveluista, niiden toimintaperiaatteista ja asiakkaan oikeuksista Kanta-palveluihin liittyen. Lakiuudistuksen myötä informointi kattaa kaikki Kanta-palvelut. 

Informointi on edellytys sille, että asiakkaan tietoja on mahdollista luovuttaa Kanta-palvelujen kautta ja että asiakas voi tehdä haluamiaan tahdonilmaisuja. Informoinnin puuttuminen ei kuitenkaan estä asiakkaan tietojen tallentamista Kanta-palveluihin. 

Informointi annetaan asiakkaalle joko Omakanta-palvelussa tai viimeistään ensimmäisen asioinnin yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaalihuollossa informointivelvoite alkaa, kun palvelunantaja on liittynyt Kanta-palveluihin ja toimialan sisäiset tietojen luovutukset mahdollistuvat.

Informoinnissa kerrotaan,  

 • mitä tietoja asiakkaasta tallennetaan Kanta-palveluihin 
 • miten tietoja voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa
 • miten tietoja voidaan luovuttaa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa
 • alueellisesta potilastietorekisteristä ja tietojen luovuttamisesta sen sisällä
 • miten asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen.

Miten asiakasta informoidaan?

Kanta-informointi voidaan antaa asiakkaalle asioinnin yhteydessä

 • suullisesti 
 • kirjallisesti 
 • sähköisen asiointipalvelun välityksellä.

Uuden asiakastietolain myötä informointi annetaan uudestaan päivitetyin sisällöin, vaikka asiakas olisi jo informoitu. 

Kaikki Omakantaa käyttävät asiakkaat saavat uuden informoinnin palvelun kautta 1.11.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollossa uuden lain mukainen informointi voidaan tallentaa asiakkaalle sitten, kun asiakas- tai potilastietojärjestelmään saadaan siihen tarvittava toteutus. 

Uusi ja vanha informointi toimivat rinnakkain, kunnes järjestelmät tukevat uutta informointia. Aikaisemmin tehty informointi säilyy voimassa uuden informoinnin vastaanottamiseen asti, jotta tietojen luovuttaminen on yhä mahdollista. Tarvittaessa asiakkaalle sosiaali- ja terveydenhuollossa annettu uusi Kanta-informointi voidaan tallentaa vanhana informointina.

Informointi tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmään, josta tieto tallentuu Kanta-palveluiden Tahdonilmaisupalveluun.

Alaikäisen lapsen osalta informointi annetaan hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle. Informointi annetaan alaikäiselle itselleen, jos hänet arvioidaan ammattilaisen toimesta kykeneväksi päättämään itse hoitoonsa liittyvistä asioista tai viimeistään, kun hän tulee täysi-ikäiseksi.

Kanta-informoinnin tueksi on laadittu infolehtinen, jonka voi tulostaa asiakkaalle.

Tahdonilmaisupalvelu

Osana Kanta-arkistopalvelua ylläpidetään valtakunnallista Tahdonilmaisupalvelua.  

Tahdonilmaisupalveluun tallentuvat

 • tieto siitä, että asiakasta on informoitu valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (Kanta-palvelut)
 • asiakkaan luovutuslupa 
  • potilastietojen luovutukseen terveydenhuollon palvelunantajien välillä
  • asiakastietojen luovutukseen sosiaalihuollon palvelunantajien välillä (2023 alkaen)
 • asiakkaan suostumus tietojen luovutukseen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä (2024 alkaen)
 • asiakkaan asettamat potilas-, asiakas- ja reseptitietojen luovutuskiellot
 • luovutusluvan, suostumuksen ja luovutuskieltojen peruutukset
 • asiakkaan hoitotahto 
 • asiakkaan elinluovutustahto.

Tahdonilmaisupalvelu tulee käyttöön automaattisesti, kun Potilastiedon arkisto tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto otetaan käyttöön. Tarvittavat tiedot tallentuvat Tahdonilmaisupalveluun, kun ammattilainen on kirjannut ne potilas- tai asiakastietojärjestelmään.

Lue lisää

Sivua päivitetty 13.09.2022