Reseptitietojen luovuttaminen apteekeissa ja terveydenhuollossa

Reseptitietojen luovuttaminen apteekeissa ja terveydenhuollossa

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka asiakas voi vaikuttaa reseptitietojensa luovuttamiseen Kanta-palvelujen kautta asettamalla kieltoja. Hoitotilanteessa asiakkaalta ei tarvita erillistä suostumusta reseptitietojen käyttöön.

Suostumus reseptitietojen luovuttamiseen

Reseptitietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta perustuu asiakkaalle annettavaan informointiin ja asiakkaan asettamiin kieltoihin.

Lakimuutoksen myötä käytössä ollut asiakkaan suullinen suostumus poistuu reseptitietojen haussa Reseptikeskuksesta. Terveydenhuollon ammattilaisen ei tarvitse kysyä asiakkaalta erillistä suostumusta reseptitietojen käyttöön, kun kyseessä on hoitotilanne. Jos reseptitietoja halutaan hakea muuta tarkoitusta varten, tarvitaan siihen asiakkaalta kirjallinen suostumus. 

Apteekissa asiakkaalta tarvitaan suullinen pyyntö, että hänen reseptejään voidaan hakea lääkkeen toimittamista varten.

Reseptitietojen luovuttamiseen ulkomaisille apteekeille tarvitaan suostumus 

Jos asiakas aikoo ostaa lääkkeitä suomalaisella sähköisellä reseptillä toisesta Euroopan maasta, pitää hänen antaa suostumuksensa reseptitietojen luovuttamiseen ulkomaiselle apteekille. Asiakas voi antaa suostumuksen vain Omakannassa.

Reseptitietojen luovutuskiellot 

Asiakkaan on mahdollista asettaa luovutuskieltoja, jotka koskevat yksittäisiä reseptejä. 

Luovutuskiellosta huolimatta reseptin määrännyt lääkäri ja palvelunantaja näkevät reseptin tiedot hoitosuhteen jatkuessa. 

Resepti, jonka luovuttamisen asiakas on kieltänyt, ei näy apteekissa henkilötunnuksella haettaessa. Asiakkaan tulee esittää apteekissa potilasohje tai Omakannasta tulostettu yhteenveto, jotta kyseinen resepti voidaan luovuttaa hänelle.

Reseptejä, joiden luovutus on kielletty, ei voida luovuttaa myöskään ulkomaiselle apteekille. 

Kieltoja ei voi asettaa tietyille reseptitiedoille

Reseptien luovutuskielto ei koske kaikkia reseptejä ja niiden toimitustietoja. 

Terveydenhuollon ammattilainen ja palvelunantaja näkevät asiakkaan reseptitiedot kielloista huolimatta, 

  • jos kyseessä on resepti, jonka hän on määrännyt 
  • kun asiakas pyytää reseptin uusimista
  • kun asiakkaan hoitosuhde jatkuu. 

Luovutuskiellosta huolimatta lääkkeen määrääjälle näytetään tiedot niistä apteekin Reseptikeskukseen tallentamista paperi- ja puhelinresepteistä, joihin hänet on merkitty lääkkeen määrääjäksi, sekä näiden reseptien toimitustiedoista. 

Jos lääkäri on määräämässä asiakkaalle PKV- tai huumausainelääkkeitä, saa hän Reseptikeskuksesta tiedot asiakkaalle aiemmin määrätyistä vastaavista lääkkeistä ja näiden toimitustiedot.

Tietojärjestelmien häiriö- ja virhetilanteissa terveydenhuollon palvelunantaja, Kela tai tietojärjestelmätoimittajan tekninen henkilöstö näkee reseptin tiedot siinä laajuudessa, kun häiriötilanteen selvittely vaatii.

Ohjeet reseptitietoja koskevien kieltojen asettamiseen

Asiakas voi asettaa luovutuskieltoja Omakannassa tai terveydenhuollossa asioidessaan. Terveydenhuollon ammattilainen kirjaa asiakkaan reseptiä koskevan luovutuskiellon potilastietojärjestelmäänsä, josta tieto tallentuu Kanta-palvelujen Tahdonilmaisupalveluun. Luovutuskielto on voimassa toistaiseksi ja asiakas voi peruuttaa sen milloin tahansa.

Asiakkaalle tulee tämän pyynnöstä tulostaa yhteenveto hänen luovutuskielloistaan. Paperista yhteenvetoa ei tarvitse allekirjoittaa, eikä palvelunantajan tarvitse arkistoida sitä.

THL julkaisee tarkemman ohjeistuksen reseptilain muutosten myötä muuttuvista toimintamalleista terveydenhuollossa ja apteekeissa syksyllä 2021. Voit myös tutustua muuttuvia toimintamalleja käsitteleviin koulutustallenteisiin.

Sivua päivitetty 02.11.2021