Toisen puolesta asiointi

Toisen puolesta asiointi

OmaKannassa voi hoitaa asioita toisen henkilön puolesta. Siihen oikeuttaa huoltajuus tai valtuutus. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien ammattilaisten on tärkeä tuntea alaikäisen puolesta asiointiin liittyvät toimintamallit.

Huoltaja voi asioida OmaKannassa kaikkien lastensa puolesta, mutta lasten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen näkymisessä on eroa. Täysi-ikäisen puolesta asiointi perustuu suomi.fi-valtuuksiin, joiden avulla läheiset voivat asioida muun muassa OmaKannassa. Valtuutettu saa lähes samat oikeudet OmaKannassa asiointiin kuin valtuuttaja. 

Päivitämme tämän sivun sisältöä parhaillaan.

Alaikäisen puolesta asioinnin ohjeet ammattilaisille

Toimintamalleissa ohjataan esimerkiksi lapsen päätöskyvyn arvioimista ja kirjaamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleissa on eroja. Myös tietojen näkymisessä huoltajille OmaKannassa on alueellista vaihtelua.

Kun alaikäisen puolesta asiointi on käytössä, terveydenhuollon ammattilainen arvioi ja kirjaa hoitotilanteessa alaikäisen päätöskyvyn. Jos alaikäinen ei ole päätöskykyinen, niin hänen tietonsa näkyvät huoltajalle OmaKannassa. Jos alaikäinen arvioidaan päätöskykyiseksi, hän voi itse päättää näkeekö huoltaja hänen tietonsa.

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskyvyn jokaisen palvelutapahtuman yhteydessä (käynti, hoitojakso tai etäkontakti) ja aina määrätessään tai uusiessaan reseptin.

Arvio tehdään tapauskohtaisesti ja siinä otetaan huomioon alaikäisen ikä ja kehitystaso sekä mitä terveydenhuollossa asiointi koskee. Pienimmillä lapsilla arvio päätöskyvystä perustuu iästä yleisesti pääteltävään kehitystasoon. Tieto pitää kirjata rakenteisesti sekä käynnin että reseptin yhteyteen.

Päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen voi kieltää seuraavien tietojen luovuttamisen huoltajille

 • käyntiin liittyvät tiedot
 • hoitojaksoon liittyvät tiedot
 • reseptiin liittyvät tiedot.

Sellaiset yli 10-vuotiaan lapsen tiedot, joihin ei ole kirjattu tietoa alaikäisen päätöskyvystä ja tahtoa tietojen luovuttamisesta, eivät tule näkyviin huoltajalle.

Lue lisää

Alaikäisen puolesta asiointi laajenee koko maahan

Asiointi yli 10-vuotiaan puolesta tulee mahdolliseksi koko Suomessa sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä. Työt etenevät terveydenhuollon organisaatioiden omien päätösten mukaisesti. Ennen kuin uusi toiminnallisuus on käytössä, huoltaja ei näe yli 10-vuotiaan tietoja OmaKannassa.

Uusi tapa kirjata alaikäisen päätöskyky vaikuttaa apteekissa asiointiin. Kanta-verkkokoulussa apteekkien ammattilaiset päivittävät osaamistaan siitä, miten uusi kirjaustapa vaikuttaa tietojen luovuttamiseen ja lääkkeiden toimittamiseen alaikäisten huoltajille apteekissa.

Lue lisää

Lapsen huoltajalla on pääsääntöisesti huoltajuussuhteeseen perustuva oikeus katsoa alle 18-vuotiaan lapsensa asiakastietoja OmaKannassa. Lain mukaan huoltajan tehtävänä on turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi. Huoltajalla on siksi oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista.  

Lapsen tietoja voi nähdä myös muu henkilö, jolla on oikeus saada tietoa lapsen asioista esimerkiksi huollonjakosopimuksen nojalla.   Tiedoksisaantioikeutettu henkilö voi olla lapsen vanhempi, jolla ei ole huoltajuutta, tai huoltaja, jolla ei ole päätöksenteko-oikeutta lapsen sosiaalihuollon asioihin.

Lapsen tietojen näkymistä voidaan tilannekohtaisesti rajoittaa OmaKannassa. Rajoittaminen voidaan tehdä lapsen tai ammattilaisen aloitteesta. Tietojen näkymisen rajoittamiselle pitää aina olla painava syy. Kun sosiaalihuollon ammattilainen laatii lapsen asiakirjoja, pitää ammattilaisen aina kirjata se, näytetäänkö laadittu asiakirja huoltajalle vai ei.

Ammattilaisen pitää kertoa lapselle hänen oikeudestaan kieltää tietojensa näkyminen huoltajalle. Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää asiakastietojen näyttämisen ikänsä, kehitystasonsa ja asian laadun perusteella. Ammattilainen arvioi, hyväksytäänkö lapsen pyyntö kieltää tietojensa näkyminen.

Lapsen tietoja kirjaavan ammattilaisen pitää arvioida, onko tietojen näyttämistä huoltajalle tarpeen rajoittaa, vaikka alaikäinen ei sitä kieltäisi tai pyytäisi.

Lue lisää

OmaKannassa asiointi toisen puolesta

OmaKannassa on mahdollista asioida alaikäisen lapsen tai valtuutuksella toisen aikuisen puolesta. Myös edunvalvojat ja edunvalvontavaltuutetut pystyvät asioimaan OmaKannassa valtuuttajan puolesta. Lapsen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen näkymisessä huoltajalle on alueellista vaihtelua.

Kun huoltaja asioi OmaKannassa alaikäisen lapsensa puolesta, hän kirjautuu palveluun omilla tunnuksillaan ja valitsee osion Toisen puolesta asiointi sekä lapsen, jonka asioita huoltaja haluaa hoitaa. Oikeus katsoa alaikäisen tietoja tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. Alaikäisen lapsen puolesta asiointi valtakirjalla ei ole mahdollista.

Yli 10-vuotiaan lapsen potilastiedot näkyvät huoltajille, kun tarvittavat muutokset on tehty terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja lapsen päätöskyky pystytään kirjaamaan lapsen tietoihin.  

Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat näkyviin OmaKantaan vaiheittain vuosina 2023-2026. Huoltaja voi katsella OmaKannassa niitä lapsen sosiaalipalvelujen asiakastietoja, joita sosiaalihuollossa on lapsesta tallennettu Kantaan.

Voit lukea lisää alaikäisen puolesta asioinnista huoltajan näkökulmasta ja asiointiin liittyvistä rajoituksista, kuten huollonjakotilanteet ja turvakiellot, alaikäisen puolesta asioinnin sivuilta.  

Alaikäisen puolesta asioinnin hyödyt

Alaikäisen tietojen näkyminen OmaKannassa

 • tukee huoltajien osallistumista ja tiedonsaantioikeutta
 • vahvistaa alaikäisen oikeutta luottamukselliseen hoitosuhteeseen
 • sujuvoittaa tiedonkulkua ja vähentää kirjepostia
 • mahdollistaa tietojen tarkastelemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta OmaKannassa, jos hänellä on siihen valtuus. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi.fi-valtuuksilla (suomi.fi). Valtuuden voi antaa myös valtuushakemuksella (suomi.fi), jos valtuuttajalla ei ole sähköisiä tunnistusvälineitä, kuten verkkopankkitunnuksia.

Terveysasioiden hoitamiseen OmaKannassa tarvitaan valtuus Terveydenhuollon asioiden hoito (suomi.fi). Se oikeuttaa katselemaan, ilmoittamaan ja vastaanottamaan valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja sekä tekemään ajanvarauksia terveydenhuoltoon toisen puolesta niissä kanavissa, jotka valtuus kattaa.

Sosiaalipalvelujen hoitamiseen OmaKannassa tarvitaan valtuus Sosiaalihuollon asioiden hoito (suomi.fi). Se oikeuttaa katselemaan, ilmoittamaan ja vastaanottamaan valtuuttajan sosiaalihuoltoon liittyviä asiakastietoja sekä hakemaan sosiaalipalveluja valtuuttajan puolesta. Lisäksi valtuutettu on oikeutettu saamaan tietoa valtuuttajaa koskevista sosiaalihuollon päätöksistä.

Lue lisää

Edunvalvontaan määrätty täysi-ikäinen henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan OmaKannassa. Jos henkilö on määrätty edunvalvontaan, hän voi

 • antaa luottohenkilölleen tai omalle edunvalvojalleen valtuuden asioida OmaKannassa puolestaan
 • asioida OmaKannassa lapsensa puolesta
 • hoitaa OmaKannassa asioita toisen henkilön puolesta, jos on saanut siihen valtuuden.

Henkilöt, joille on vahvistettu edunvalvontavaltuutus, voivat myös antaa valtuuksia.

Jos valtuuttajalla on sähköiset tunnistautumisvälineet, edunvalvojan voi valtuuttaa tunnistautumalla suomi.fi-valtuuksiin (suomi.fi). Valtuuden voi antaa myös ilman sähköisiä tunnistautumisvälineitä (suomi.fi), kuten verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

 • Terveysasioiden hoitamiseen OmaKannassa tarvitaan valtuus Terveydenhuollon asioiden hoito (suomi.fi). Se oikeuttaa katselemaan, ilmoittamaan ja vastaanottamaan valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja sekä tekemään ajanvarauksia terveydenhuoltoon toisen puolesta niissä kanavissa, jotka valtuus kattaa.
 • Sosiaalipalvelujen hoitamiseen OmaKannassa tarvitaan valtuus Sosiaalihuollon asioiden hoitoa (suomi.fi). Se oikeuttaa katselemaan, ilmoittamaan ja vastaanottamaan valtuuttajan sosiaalihuoltoon liittyviä asiakastietoja sekä hakemaan sosiaalipalveluja valtuuttajan puolesta. Lisäksi valtuutettu on oikeutettu saamaan tietoa valtuuttajaa koskevista sosiaalihuollon päätöksistä.

Digi- ja väestötietovirasto edistää edunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen sähköistä puolesta-asiointia vuosina 2023–2025. Ensimmäisessä vaiheessa edunvalvonnassa olevat henkilöt saavat mahdollisuuden valtuuttaa ja asioida toisen puolesta. Tulevina vuosina edunvalvojat ja edunvalvontavaltuutetut voivat asioida päämiehensä puolesta ilman erikseen myönnettyjä suomi.fi-valtuuksia niissä asioissa, joihin heillä on toimivalta.

Lue lisää

 

Lisätietoja

Sivua päivitetty 20.5.2024