Förändringssituationer inom social- och hälsovården

Förändringssituationer inom social- och hälsovården

Potentiella förändringssituationer är

 • Uppdatering av kontaktuppgifter
 • Namnändring
 • Organisationsförändringar inom privat hälso- och sjukvård
 • Ändring av tekniska uppgifter om kunden
 • Mottagning av begäran om receptförnyelse
 • Uppsägning av förbindelse
 • Ändring av registeransvarig

Uppdatering av kontaktuppgifter

Kanta-tjänsternas kunder hanterar sina egna kunduppgifter (exempelvis adresser och kontaktpersonernas uppgifter) via Kanta Extranätet. Logga in på Extranätet med en Katso-kod som är bunden till FO-numret för den kund hos Kanta-tjänsterna som du företräder. Läs mer i anvisningen Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter (pdf).

Organisationer som använder Klientdataarkivet för socialvården kan skicka begäran om uppdatering av kontaktuppgifter via e-post till kanta@kanta.fi.

Namnändring

Namnet på en kund som anslutit sig till Kanta-tjänsterna överförs till Kanta-tjänsternas system från de register som finns i THL:s kodtjänst. Namnändringar behöver inte anmälas separat till Kanta-tjänsterna. Uppdateringen av uppgifter beskrivs i THL:s anvisning Kontroll av uppgifter i SOTE-organisationsregistret och anmälan om uppdateringar, version 30.1.2017 (på finska).

Organisationsförändringar hos privata tjänstetillhandahållare

Uppgifterna om en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller socialvården eller om en självständig yrkesutövare som är kund hos Kanta-tjänsterna ska vara i kraft i registren i THL:s kodtjänst. Den offentliga sektorn underhåller registeruppgifterna själv medan uppgifter från den privata sektorn överförs till THL:s kodtjänst från Valveri-registret som underhålls av Valvira och regionförvaltningsverken. Läs mer på Valviras webbplats. Uppdatering av uppgifterna i kodtjänsten beskrivs i THL:s anvisning Kontroll av uppgifter i SOTE-organisationsregistret och anmälan om uppdateringar, version 30.1.2017 (på finska).

Exempel på förändringssituationer som eventuellt kan påverka kundrelationen mellan Kanta-tjänsten och en privat tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster är

 1. ändring av FO-nummer, vilket innebär att anslutning till Kanta-tjänsterna ska göras med det nya FO-numret. 
 2. företagsfusion, vilket innebär att den nuvarande kundrelationen eventuellt kan avslutas och kundens användning av Kanta-tjänsterna fortsätter i ett annat företags namn.
 3. tjänsteproducentens tillstånd går ut, vilket innebär att Kanta-tjänsterna inte längre kan användas i denna tjänsteproducents namn.

Mer information och anvisningar om hur förändringssituationer påverkar kundrelationen till Kanta-tjänsterna fås via e-post till kantapalvelut@thl.fi och kanta@kanta.fi.

Ändring av tekniska uppgifter om kunden

I samband med införandet av en tjänst anmäler kunden till Kanta-tjänsten

 • via vilken teknisk anslutningspunkt kunden använder tjänsten
 • med vilket system kunden använder tjänsten.

Ändringar av tekniska uppgifter om kunden anmäls med anmälan om ändring av tekniska uppgifter för tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster, som skickas som e-postbilaga. 

Blanketten ska skickas till kanta@kanta.fi senast tre veckor innan de nya uppgifterna träder i kraft.

Mottagning av begäran om receptförnyelse

En verksamhetsenhet eller självständig yrkesutövare som inför Recepttjänsten kan välja om den tar emot begäran om receptförnyelse från Mina Kanta-sidor och apoteken. För att det ska vara möjligt att ta emot begäran om receptförnyelse krävs att det på kodservern som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL) finns anteckning om att kunden tar emot begäran om receptförnyelse. För självständiga yrkesutövare görs anteckningen i Valviras kodtjänst för självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården och för verksamhetsenheter inom socialvården och/eller hälso- och sjukvården görs den i SOTE-organisationsregistret. Uppdateringen av uppgifter i registret beskrivs i THL:s anvisning Kontroll av uppgifter i SOTE-organisationsregistret och anmälan om uppdateringar, version 30.1.2017 (på finska).

Anteckning om att tjänsten för mottagning av begäran om receptförnyelse tagits i bruk ska också göras i Kanta-tjänsterna. Tjänsten kan tas i bruk i samband med anslutningen till Recepttjänsten och väljs då i den elektroniska anslutningsansökan. När tjänsten tas i bruk i ett senare skede eller avslutas ska anmälan göras med blanketten Anmälan om ändring av uppgifter om tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster. Om en kund slutar ta emot begäranden om receptförnyelse ska kunden anmäla detta till både Kanta-tjänsten och THL:s kodtjänst.

Uppsägning av förbindelse

En kund som infört en Kanta-tjänst kan säga upp användningen av tjänsten exempelvis i samband med att verksamheten avslutas eller omorganiseras, en företagsaffär eller någon annan förändring.  Den förbindelse som kunden avgett ska sägas upp, om det inte längre är aktuellt att använda Kanta-tjänsterna i dennes namn.

Uppsägningsblankett finns på Kanta Extranätet. Den kan också begäras via e-post till kanta@kanta.fi

Ändring av registeransvarig

Vård- och landskapsreformen kommer att föra med sig förändringar i kundrelationerna till Kanta-tjänsterna. Anvisningar om vilka åtgärder som krävs (t.ex. ändring av registeransvarig) publiceras under 2018. Tills vidare kan förfrågningar kring saken riktas till kantapalvelut@thl.fi och kanta@kanta.fi.

Sidan har uppdaterats 19.08.2019