Förändringssituationer inom social- och hälsovården

Förändringssituationer inom social- och hälsovården

När en tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården gör administrativa eller tekniska förändringar kan det påverka användningen av Kanta-tjänsterna. Tjänstetillhandahållaren ansvarar för att anmäla förändringar till Kanta-tjänsterna.

Exempel på förändringssituationer som tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården ska anmäla till Kanta-tjänsten är förändringar i

Uppdatering av kontaktinformation

Tjänstetillhandahållarna hanterar sin egen kontaktinformation (t.ex. besöks- och faktureringsadresser samt kontaktpersonernas uppgifter) på Kanta Extranätet. Anvisningar om detta finns i

Organisationsförändringar

Vid förändringar i en tjänstetillhandahållares organisationsstruktur måste man beakta de förändringar som påverkar användningen av Kanta-tjänster.

En organisationsförändring kan bl.a. medföra att

  • Kanta-tjänsterna ska införas som en ny organisation
  • en förbindelse som ingåtts tidigare ska sägas upp 
  • den personuppgiftsansvarige byts ut. 

Tekniska förändringar

Exempel på eventuella tekniska förändringar är att det informationssystem eller den anslutningspunkt som tjänstetillhandahållaren använder ändras. Meddela ändringar med en särskild blankett. Öppna blanketten för ändring av tekniska uppgifter (docx). 

FO-nummer

Om FO-numret inte ändras, fortsätter kundrelationen till Kanta-tjänsten på grundval av den tidigare förbindelsen.

Om FO-numret ändras är det ur Kanta-tjänsternas synvinkel fråga om en ny kund. Då ska tjänstetillhandahållaren införa Kanta-tjänsterna som en ny kund. FO-numret kan ändras t.ex. i samband med bolagisering eller i samband med grundande av välfärdsområde.

När en tjänstetillhandahållare byter namn

Namnet på en tjänstetillhandahållare som anslutit sig till Kanta-tjänsterna överförs till Kanta-tjänstens system från THL:s Kodtjänsts register. Om namnet på tjänstetillhandahållaren ändras men OID och FO-numret behålls, behöver namnändringen inte meddelas till Kanta-tjänsterna. Hur det går till att uppdatera uppgifterna beskrivs i THL:s anvisning Kontroll av uppgifterna i organisationsregistret för social- och hälsovården och meddelande om uppdateringar, version 30.1.2017 (pdf, thl.fi, endast på finska).

Sidan har uppdaterats 27.12.2023