Förändringar i social- och hälsovård

Förändringar i social- och hälsovård

Potentiella förändringssituationer är

  • Uppdatering av kontaktuppgifter
  • Ändring av informationssystem
  • Mottagande av begäran om receptförnyelse
  • Uppsägning av förbindelse
  • Namnändring
  • Organisationsförändringar inom privat hälso- och sjukvård
  • Ändring av registeransvarig

Uppdatering av kontaktuppgifter

Kanta-tjänsternas kunder administrerar sina egna kunduppgifter (exempelvis adresser och kontaktpersonernas uppgifter) via Kanta Extranätet. Logga in i Extranätet med Katso-autentiseringen som är bunden till FO-numret för den kund hos Kanta-tjänsten som du representerar. Mera information i anvisningen Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter.

Namnändring

Namnet på en kund som anslutit sig till Kanta-tjänsterna överförs till Kanta-tjänsternas system från de register som finns i THL:s kodtjänst. Namnändringar behöver inte anmälas särskilt till Kanta-tjänsterna. Uppdateringen av uppgifter beskrivs i THL:s anvisning Kontroll av uppgifter i SOTE-organisationsregistret och anmälan om uppdateringar, version 30.1.2017 (på finska).

Organisationsförändringar inom privat hälso- och sjukvård

Uppgifterna om en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller socialvården eller en självständig yrkesutövare som är kund hos Kanta-tjänsterna ska vara i kraft i registren i THL:s kodtjänst. Den offentliga sektorn upprätthåller registeruppgifterna själv medan uppgifter från den privata sektorn överförs till THL:s kodtjänst från Valveri-registret som upprätthålls av Valvira och regionförvaltningsverken. Mera information på Valviras webbplats. Uppdateringen av uppgifter i kodtjänsten beskrivs i THL:s anvisning. Kontroll av uppgifter i SOTE-organisationsregistret och anmälan om uppdateringar, version 30.1.2017 (på finska).

En förändringssituation som eventuellt kan påverka kundrelationen mellan Kanta-tjänsten och en privat producent av social- och hälsovårdstjänster är exempelvis 

  1. ändring av FO-nummer, vilket innebär att anslutning till Kanta-tjänsterna ska göras med det nya FO-numret. 
  2. fusion av företag, vilket innebär att den nuvarande kundrelationen eventuellt måste avslutas och kundens användning av Kanta-tjänsterna fortsätta i ett annat företags namn. 
  3. upphörande av tillståndet för en producent av hälso- och sjukvårdstjänster, vilket innebär att Kanta-tjänsterna inte längre kan användas i denna tjänsteproducents namn.  

Mera information och anvisningar om hur förändringssituationer inverkar på kundrelationen till Kanta-tjänsterna fås per e-post kantapalvelut@thl.fi och kanta@kanta.fi.

Ändring av informationssystem

Uppgifter om de informationssystem som kunden använder för Kanta-tjänsterna administreras via Kanta Extranätet. Logga in i Extranätet med Katso-autentiseringen som är bunden till FO-numret för den kund hos Kanta-tjänsten som du representerar. Om kundens anslutningspunkt ändras i samband med en ändring av informationssystemet se punkten "Ändring av teknisk anslutningspunkt".

Mottagande av begäran om receptförnyelse

En verksamhetsenhet eller självständig yrkesutövare som tar i bruk Recepttjänsten kan välja att ta emot begäran om receptförnyelse från Mina Kanta-sidor och apoteket. För att det ska vara möjligt att ta emot begäran om receptförnyelse krävs att det på kodservern som Institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller finns angivet att kunden tar emot begäran om receptförnyelse. För en självständig yrkesutövare görs anteckningen i Valviras kodtjänst för självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården och för en verksamhetsenhet inom socialvården och/eller hälso- och sjukvården i SOTE-organisationsregistret. Information om uppdateringen av uppgifter i registret finns i THL:s anvisning Kontroll av uppgifter i SOTE-organisationsregistret och anmälan om uppdateringar, version 30.1.2017 (på finska).

Att tjänsten för mottagande av begäran om receptförnyelse tagits i bruk ska antecknas också i Kanta-tjänsterna. Tjänsten kan tas i bruk i samband med anslutningen till Recepttjänsten och då väljs tjänsten med den elektroniska ansökan om anslutning. När tjänsten tas i bruk i ett senare skede eller avslutas ska anmälan göras med blanketten Anmälan om ändring av anslutningspunkt. En kund som inte längre vill ta emot begäran om receptförnyelse ska anmäla detta till både Kantatjänsterna och THL:s kodtjänst.

Uppsägning av förbindelse

En kund som tagit i bruk Kanta-tjänsterna kan säga upp användningen av tjänsten exempelvis i samband med att verksamheten avslutas eller omorganiseras, en företagsaffär eller någon annan förändring. En förbindelse som en kund avgett ska sägas upp, om Kanta-tjänsterna inte längre används i dennes namn.

Uppsägningsblankett finns i Kanta Extranätet. Den kan också begäras per e-post kanta@kanta.fi.

Ändring av registeransvarig

Vård- och landskapsreformen kommer att föra med sig ändringar i Kanta-tjänsternas kundrelationer. Anvisningar om åtgärder som behövs (t.ex. ändringar av registeransvariga) publiceras under 2018. Tills vidare kan förfrågningar kring ämnet riktas till kantapalvelut@thl.fi och kanta@kanta.fi.

Sidan har uppdaterats 15.11.2018