Förändringssituationer inom social- och hälsovården

Förändringssituationer inom social- och hälsovården

När en tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården gör administrativa eller tekniska förändringar kan det påverka användningen av Kanta-tjänsterna. Tjänstetillhandahållaren ansvarar för att anmäla förändringar till Kanta-tjänsterna.

Exempel på förändringssituationer som tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården ska anmäla till Kanta-tjänsten är förändringar i

Uppdatering av kontaktinformation

Tjänstetillhandahållarna hanterar sin egen kontaktinformation (t.ex. besöks- och faktureringsadresser samt kontaktpersonernas uppgifter) på Kanta Extranätet. Anvisningar om detta finns i

Organisationsförändringar

Vid förändringar i en tjänstetillhandahållares organisationsstruktur måste man beakta de förändringar som påverkar användningen av Kanta-tjänster.

En organisationsförändring kan bl.a. medföra att

  • Kanta-tjänsterna ska införas som en ny organisation
  • en förbindelse som ingåtts tidigare ska sägas upp 
  • den personuppgiftsansvarige byts ut. 

Tekniska förändringar

Exempel på eventuella tekniska förändringar är att det informationssystem eller den anslutningspunkt som tjänstetillhandahållaren använder ändras.

FO-nummer

Om FO-numret inte ändras, fortsätter kundrelationen till Kanta-tjänsten på grundval av den tidigare förbindelsen.

Om FO-numret ändras är det ur Kanta-tjänsternas synvinkel fråga om en ny kund. Då ska tjänstetillhandahållaren införa Kanta-tjänsterna som en ny kund. FO-numret kan ändras t.ex. i samband med bolagisering. 

När en tjänstetillhandahållare byter namn

Namnet på en tjänstetillhandahållare som anslutit sig till Kanta-tjänsterna överförs till Kanta-tjänstens system från THL:s Kodtjänsts register. Namnändringar behöver inte anmälas till Kanta-tjänsten separat. Hur det går till att uppdatera uppgifterna beskrivs i THL:s anvisning Kontroll av uppgifterna i organisationsregistret för social- och hälsovården och meddelande om uppdateringar, version 30.1.2017 (pdf, thl.fi, endast på finska).

Sidan har uppdaterats 26.10.2021