Lagstiftning

Lagstiftning

På den här sidan finns information om den lagstiftning som styr Kanta-tjänsterna.

Kanta-tjänsterna bildar tillsammans en unik tjänstehelhet som grundar sig på lag.

Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården

Syftet med lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023, kunduppgiftslagen) är att förenhetliga behandlingen av kunduppgifter både vid ordnandet och tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster.

I kunduppgiftslagen föreskrivs bland annat om de allmänna principerna för behandlingen av kunduppgifter, registerföringen av kunduppgifter, rätten för tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster att få information samt kraven på social- och hälsovårdens informationssystem. I lagen föreskrivs dessutom om Kanta-tjänsterna och de krav som gäller genomförandet av dem.

Kunduppgiftslagen förpliktar offentliga tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster att lagra kund- och patientuppgifter i de riksomfattande arkiveringstjänsterna.

Privata tillhandahållare av social- och hälsotjänster ska ansluta sig som användare av de riksomfattande informationssystemtjänsterna, om de använder ett informationssystem som är avsett för behandling av klient- och patientuppgifter.

För privata och offentliga tillhandahållare av socialtjänster träder anslutningsskyldigheten i kraft inom övergångstiderna. Mer information om lagens ikraftträdande och övergångstiderna:

Lag om elektroniska recept

Lagen om elektroniska recept (61/2007, receptlagen) föreskriver att det är obligatoriskt att använda Recepttjänsten på apotek, för tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster som utfärdar recept samt för självständiga läkemedelsförskrivare. Sjukhusapoteken kan ta i bruk Recepttjänsten men är inte skyldiga enligt lag att göra det.

Alla recept ska göras upp elektroniskt. Telefon- och pappersrecept kan göras upp endast i undantagsfall. På apoteket överförs även de här recepten i elektronisk form och sparas i Receptcentret.

Syftet med lagen är att förbättra patient- och medicineringssäkerheten samt underlätta och effektivisera förskrivningen och expedieringen av läkemedel.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 29.12.2023