Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

Tällä sivulla kerrotaan uudistuneen asiakastietolain myötä tulevista muutoksista ja laissa säädetyistä siirtymäajoista.

Asiakastietolaki tuli voimaan 1.11.2021. Asiakastietolaissa määritellyt muutokset toteutetaan siirtymäaikojen puitteissa. 

Siirtymäajat ovat mahdollisesti muuttumassa uuden asiakastietolain myötä. 

Lue lisää:
•    Hallituksen esitys (HE) eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 246/2022) (valtioneuvosto.fi)

Muutokset tietojen luovutuksiin

 • Rajat ylittävän reseptin suostumusten poistuminen 1.1.2023
 • Asiakastietojen luovutukset sosiaalihuollon sisällä eri rekisterin pitäjien välillä 1.1.2023
 • Potilastietojen luovutukset hyvinvointisovelluksille 1.12.2023 (HE:ssä ehdotettu viimeistään 1.1.2026)
 • Laaja luovutuskielto sosiaali- ja terveydenhuoltoon 1.1.2024
 • Yksityisen työterveyshuollon rekisteriin kohdistuva kielto 1.1.2024 
 • Asiakas- ja potilastietojen luovutukset sosiaali- ja terveydenhuollon välillä 1.1.2024 (HE:ssä ehdotettu viimeistään 1.1.2026)
 • Hyvinvointitietojen luovutus ammattilaisille 1.1.2024 (HE:ssä ehdotettu viimeistään 1.1.2026)
 • Asiakastietojen luovutus hyvinvointisovelluksille 1.5.2025 (HE:ssä ei siirtymäsäännöstä)
 • Reseptitietojen luovutukset hyvinvointisovelluksille 1.10.2027. Siirtymäsäännös on kirjattu lakiin: Laki sähköisestä  lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta 1232/2022 (finlex.fi)

Sosiaalihuoltoa koskevat muutokset

Sosiaalihuolto liittyy Kanta-palveluihin

Asiakastietolaki velvoittaa kaikki julkiset sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Myös yksityisten sosiaalihuollon palvelunjärjestäjien on liityttävä Kantaan, jos käytössä on asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä.

Sosiaalihuolto ottaa käyttöön Kanta-palvelut siirtymäaikojen puitteissa.

 • Julkisen sosiaalihuollon palvelunantajien ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivien yksityisten palvelunantajien on liityttävä viimeistään 1.9.2024.
 • Yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä viimeistään 1.1.2026.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamisen aikataulut

Julkisen sosiaalihuollon ja sen lukuun toimivan palvelunantajan tulee aloittaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentaminen valtakunnalliseen arkistointipalveluun seuraavasti:

 1. Lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1.9.2024 (HE:n 246/2022 perustelutekstin mukaan lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelutehtävissä laadittavat asiakirjat olisi alettava tallentaa liittymisvaiheesta alkaen)
 2. Lastensuojelun palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1.3.2025
 3. Vammaispalvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2025
 4. Päihdehuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.3.2026
 5. Perheoikeudellisten palvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2026.

Palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuvassa yksityisessä sosiaalihuollossa syntyvien asiakasasiakirjojen tallentaminen valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin on aloitettava seuraavasti:

 1. Lapsiperheiden, työikäisten, iäkkäiden ja vammaispalvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1.1.2026
 2. Päihdehuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään 1.3.2026.

Sosiaalihuollon palvelutehtävissä syntyvien video- ja äänitallenteiden tallentaminen tulee aloittaa viimeistään 1.10.2029.

Asiakirjat tallennetaan rakenteisesti

Rakenteisten asiakirjojen käyttö on velvoittavaa viimeistään silloin, kun asiakastietolain mukaan asiakastiedot tulee tallentaa Kanta-palvelun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Rakenteinen tallennus edellyttää, että sosiaalihuollon organisaation asiakastietojärjestelmä tukee Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toisen vaiheen toiminnallisuuksia. 

THL on antanut määräyksen syksyllä 2021 asiakirjojen rakenteista ja niihin merkittävistä tiedoista.

Sosiaalihuollon asiakastiedot Omakantaan

Sosiaalihuollon tiedot tulevat vähitellen asiakkaan nähtäville Omakantaan. Tiedot tulevat näkyviin Omakantaan viimeistään silloin, kun sosiaalihuollon liittymisvelvoite alkaa.

Terveydenhuoltoa koskevat muutokset

Terveydenhuolto, Potilastiedon arkisto viimeistään 1.10.2026

 • Ajanvarausasiakirja asiakkaalle varatuista ja hänelle ilmoitettavista terveydenhuollon ajanvarauksista
 • Seulontatutkimuksista syntyvät kuvantamistutkimukseen liittyvät asiakirjat ja laboratoriotulokset
 • Ajoterveyteen liittyvät todistukset ja lomakkeet
 • Tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin liittyvät todistukset ja lomakkeet
 • Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus)
 • Lääkärintodistus (TOD)
 • Lääkärintodistus C
 • Kuolintodistus. (Uusi 8 mom.)

Kuvantamistutkimuksiin liittyvien asiakirjojen tallentaminen viimeistään 1.10.2029

 • Säteilyrasitustiedot
 • Video- ja äänitallenteet sekä valokuvat
 • Patologian kuva-aineistot
 • Biosignaalit
 • Suun terveydenhuollon yksiköiden tallentamat kuvat
 • Muut kuvat: piirustukset ja havainnekuvat

Lisätietoa

Sivua päivitetty 2.2.2023