Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä eli asiakastietolaki tuli voimaan 1.1.2024. Katso muutosten aikataulut tältä sivulta.

Tällä sivulla kerrotaan uudistuneen asiakastietolain myötä tulevista muutoksista. Lisäksi kerrotaan nykyisessä ja uudistuneessa laissa säädetyistä siirtymäajoista.

Muutokset tietojen luovutuksiin

 • Potilastietojen luovutukset hyvinvointisovelluksille: toteutus valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin viimeistään 1.12.2024 
 • Laaja luovutuskielto sosiaali- ja terveydenhuoltoon otettava käyttöön viimeistään 1.1.2024
 • Yksityisen työterveyshuollon rekisteriin kohdistuva kielto otettava käyttöön viimeistään 1.1.2024 
 • Tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä: toteutus valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin viimeistään 1.1.2026
 • Hyvinvointitietojen luovutus ammattilaisille: toteutus valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin viimeistään 1.1.2026
 • Sosiaalihuollossa syntyvät potilastiedot tulee tallentaa Potilastiedon arkistoon viimeistään 1.10.2026
 • Reseptitietojen luovutukset hyvinvointisovelluksille: toteutus valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin viimeistään 1.10.2027. Siirtymäsäännös on kirjattu lakiin: Laki sähköisestä  lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta 1232/2022 (finlex.fi)

Sosiaalihuoltoa koskevat muutokset

Sosiaalihuolto liittyy Kanta-palveluihin

Asiakastietolaki velvoittaa kaikki julkiset sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Myös yksityisten sosiaalihuollon palvelunjärjestäjien on liityttävä Kantaan, jos käytössä on asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä. 

Sosiaalihuolto ottaa käyttöön Kanta-palvelut siirtymäaikojen puitteissa.

 • Julkisen sosiaalihuollon palvelunantajien ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivien yksityisten palvelunantajien on liityttävä viimeistään 1.9.2024.
 • Yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä viimeistään 1.1.2026.

Jos palvelunantajan tallentamien asiakirjojen tallentamisvelvoitteen määräaika on näiden ajankohtien jälkeen, on palvelunantajan liityttävä Kantaan viimeistään silloin, kun tallentamisvelvoite alkaa.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamisen aikataulut

Sosiaalihuollon palvelunantajan täytyy aloittaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentaminen rakenteisesti valtakunnalliseen asiakastietovarantoon. Tallentaminen aloitetaan seuraavasti:

 1. Lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään liittymisvaiheesta alkaen (1.9.2024 / 1.1.2026)
 2. Lastensuojelun palvelutehtävässä ja koulukuraattorin palvelussa syntyvät asiakirjat viimeistään 1.3.2025
 3. Vammaispalvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2025
 4. Päihdehuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.3.2026
 5. Perheoikeudellisten palvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2026.

Sosiaalihuollon palvelutehtävissä syntyvien video- ja äänitallenteiden tallentaminen tulee aloittaa viimeistään 1.10.2029.

Sosiaalihuollon asiakastiedot OmaKantaan

Sosiaalihuollon tiedot tulevat vähitellen asiakkaan nähtäville OmaKantaan. Tiedot tulevat näkyviin OmaKantaan viimeistään silloin, kun sosiaalihuollon liittymisvelvoite alkaa.

Terveydenhuoltoa koskevat muutokset

Potilastiedon arkistoon ja Kuva-aineistojen arkistoon liittyvien asiakirjojen tallentamisen aikataulut

Viimeistään 1.1.2025

 • Potilastietojen luovuttaminen ulkomaille

Viimeistään 1.3.2025

 • Koulupsykologien laatimat asiakirjat

Viimeistään 1.10.2026

 • Sosiaalipalveluiden yhteydessä annettaviin terveyspalveluihin liittyvät potilasasiakirjat
 • Ajanvarausasiakirja asiakkaalle varatuista ja hänelle ilmoitettavista terveydenhuollon ajanvarauksista
 • Seulontatutkimuksista syntyvät laboratoriotulokset
 • Ajoterveyteen liittyvät todistukset ja lomakkeet
 • Tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin liittyvät todistukset ja lomakkeet
 • Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus)
 • Lääkärintodistus (TOD)
 • Lääkärintodistus C
 • Kuolintodistus 

Viimeistään 1.10.2029

 • Hoitotyön päivittäismerkinnät
 • Seulontatutkimuksista syntyvät kuvantamistutkimukseen liittyvät asiakirjat
 • Video- ja äänitallenteet sekä näkyvän valon kuvat
 • Suun terveydenhuollon yksiköiden tallentamat kuvat
 • Muut kuvat

Lisätietoa

Sivua päivitetty 2.4.2024