Asiakastietolain vaikutukset Kanta-palveluihin

Asiakastietolain vaikutukset Kanta-palveluihin

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) eli asiakastietolaki tuli voimaan 1.1.2024. Uudessa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevat säännökset yhdistyvät.

Laki yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevia säädöksiä. Se pitää sisällään mm. aiemman asiakastietolain, joka tuli voimaan 1.11.2021. Uusi laki yhtenäistää ja selkiyttää mm. asiakas- ja potilastietojen luovutusta sekä sosiaalihuollon palveluissa kirjattavien potilastietojen käsittelyä. 

Asiakastietolain myötä sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee voimaan Kanta-palveluja koskevia muutoksia. Muutokset astuvat voimaan vaiheittain.

Kanta-informointi

Kanta-informointi on ilmoitus, jossa asiakkaalle kerrotaan Kanta-palveluista sekä siitä, miten hänen tietojaan käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollossa ja miten hän voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen. Se annetaan, koska asiakkaalla on oikeus tietää asiakas- ja potilastietojensa käytöstä ja käyttötapojen muutoksista. Kanta-informointi on edellytys sille, että asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen.

Informointi annetaan, jos asiakasta ei ole aiemmin informoitu. Jos informoinnin sisältöön tulee lakiperusteisia muutoksia, se annetaan uudelleen.

Asiakastietolain tuomat muutokset tietojen luovuttamiseen edellyttävät, että kaikki saavat uuden Kanta-informoinnin sen jälkeen, kun asiakastietolaki tulee voimaan.

Potilastietojen luovuttaminen

Terveydenhuollon tietojärjestelmiin pitää ottaa vuoden 2023 loppuun mennessä käyttöön versioituva Kanta-informointi ja luovutuslupa. Nämä muutokset informointiin ja luovutuslupaan ovat tulleet voimaan 1.11.2021.

Luovutuslupaa voidaan hyödyntää myös Kannan ulkopuolisissa luovutuksissa 

Potilastietoja luovutetaan ensisijaisesti Kanta-palvelujen kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan tietoja luovuttaa esimerkiksi järjestelmässä paikallisesti, muulla tavoin sähköisesti tai paperilla. 1.1.2024 voimaan tulevan uuden asiakastietolain myötä Kannan luovutuslupaa voidaan hyödyntää myös Kannan ulkopuolisissa luovutuksissa. Näitä ovat esimerkiksi paperiset potilastiedot tai muulla tavoin kuin Kannan kautta sähköisesti välitetyt tiedot.

Reseptitietoja saa luovuttaa hoitoon liittyvissä tilanteissa ilman erillistä suostumusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille.

Muutokset luovutuskieltoihin

Asiakas voi rajata tietojensa luovuttamista terveydenhuollon palvelunantajien välillä asettamalla luovutuskieltoja. 2.1.2024 alkaen asiakas voi tehdä myös laajan luovutuskiellon, joka estää kaikkien potilastietojen luovuttamisen palveluantajien ja rekisterien välillä. Laaja luovutuskielto koskee sekä jo olemassa olevaa että tulevaisuudessa syntyvää tietoa.

Aiemmin yksityisen terveydenhuollon tietoja kohtaan on voinut asettaa vain palvelutapahtumakohtaisia kieltoja. Asiakastietolain myötä asiakkaalla on oikeus asettaa myös yksityisen työterveyshuollon rekisteriä kohtaan kielto, joka estää koko rekisterin sisältämien tietojen luovuttamisen.

Asiakkaan kiellot tulee huomioida myös silloin, kun tietoja luovutetaan Kannan ulkopuolella.

Sosiaalihuollon liittymisvelvoite

Asiakastietolaki velvoittaa julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Sosiaalihuollon palvelunantajien täytyy ottaa käyttöön Kanta-palvelut siirtymäaikojen puitteissa.

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen

Kun sosiaalihuollon palvelunantajat ottavat Kanta-palvelut käyttöön asiakastietolain vaatimusten mukaisilla tietojärjestelmillä, sosiaalihuollon asiakastietojen liikkuminen sosiaalihuollon palvelunantajien välillä tulee mahdolliseksi. Sosiaalihuollossa informointivelvoite alkaa, kun palvelunantaja on liittynyt Kanta-palveluihin ja palvelunantajan käytössä on järjestelmä, joka mahdollistaa toimialan sisäisen tietojen luovutuksen.

Kansalainen voi OmaKannassa antaa sosiaalipalvelujen asiakastietoja koskevan luovutusluvan ja asettaa kieltoja. Luovutusluvan pystyy antamaan myös sosiaalihuollon palvelunantajien luona, kun vaatimusten mukaiset tietojärjestelmät on otettu käyttöön.

Sosiaalihuollon luovutuslupaa voidaan hyödyntää myös Kanta-palvelujen ulkopuolisissa tietojen luovutuksissa. Lisäksi mahdolliset Kantaan tallennetut luovuttamista koskevat kiellot pitää huomioida Kannan ulkopuolella tehtävässä tietojen luovuttamisessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon väliset tietojen luovutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen välinen Kannan ulkopuolinen tietojen luovutus on perustunut asiakkaan suostumukseen. Kun Kannan toimialojen väliset uudet luovutusluvat tulevat käyttöön, niitä on mahdollista hyödyntää myös Kannan ulkopuolisissa luovutuksissa. 

Asiakas yksilöi luovutusluvassa, mitä tietoja luovutetaan sosiaalihuollosta terveydenhuoltoon ja terveydenhuollosta sosiaalihuoltoon. Tarkemmat määritykset luvan kohdentamisesta sisältyvät tulevaan sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen asiakastietojen käsittelystä.

Kannan kautta toimialojen väliset tiedot kulkevat viimeistään 1.1.2026.

Toimintansa päättäneiden yksityisten palvelunantajien rekisterit

Kun yksityinen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantaja lopettaa toimintansa, sen pitää toimittaa rekisterinpitoonsa kuuluneet asiakirjat Kelaan säilytettäväksi 1.1.2024 alkaen. Velvoite koskee sekä sähköisiä että paperisia tietoja. Tämän jälkeen tietojen rekisterinpitäjyyden velvoitteet jakautuvat Kelan ja sen hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin välillä, jonka alueella palvelunantajan kotipaikka on sijainnut.

Sosiaalihuollossa syntyvä potilastieto

Sosiaalihuollossa syntyvä potilastieto voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon 1.1.2024 alkaen. Siirtymäaika muutokselle on 1.10.2026 saakka. Muutos koskee myös sosiaalihuollon vanhoja potilastietoja.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 5.1.2024

Asiakastietolaki ja Kanta-palvelut -osion alasivut