Asiakastietolain vaikutukset Kanta-palveluihin

Asiakastietolain vaikutukset Kanta-palveluihin

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) on hyväksytty. Laki tuli voimaan 1.11.2021.

Sivun sisältö perustuu voimassa olevaan asiakastietolakiin ja päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Asiakastietolaki tuo muutoksia Kanta-palveluihin, kuten

  • tietojen luovutukseen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä toimialojen välillä
  • mahdollisuuden luovuttaa Omatietovarannon hyvinvointitietoja sote-toimijoille
  • Kanta-liittymisvelvoitteen sosiaalihuollon palvelunantajille.

Muutokset astuvat voimaan vaiheittain. 

Tietojen luovuttaminen

Uuden asiakastietolain myötä asiakkaan tiedot liikkuvat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sisällä organisaatiosta toiseen, jos asiakas on antanut luvan tietojen luovutukseen.

Informointi 

Asiakasta tulee informoida Kanta-palveluista, niiden toimintaperiaatteista ja asiakkaan oikeuksista ennen kuin asiakas- ja potilastietoja voidaan luovuttaa. Uutta informointia asiakastietolain muutokset eivät kuitenkaan edellytä. Kanta-informointi annetaan uudelleen, jos asiakasta ei ole aiemmin informoitu tai kun palveluihin tulee muutoksia.

Lakiuudistuksen myötä terveydenhuollossa ja Omakannassa annettava informointi kattaa kaikki Kanta-palvelut. Sosiaalihuollossa informointivelvoite alkaa, kun palvelunantaja on liittynyt Kanta-palveluihin ja toimialan sisäiset tietojen luovutukset mahdollistuvat.

Kanta-informoinnin tueksi on laadittu Asiakastietojen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa -infolehtinen, jonka voi tulostaa asiakkaalle. Löydät ajantasaiset esitteet ja infolehtiset materiaalipankista.

Luovutuslupa, suostumukset ja kiellot 

Nykyinen terveydenhuollon sisäinen tietojen luovutuksen mahdollistava suostumus muuttuu nimeltään luovutusluvaksi. Myös sosiaalihuollon sisäisille tietojen luovutuksille tulee myöhemmin vastaava luovutuslupa.

Aiemmin terveydenhuollossa annetut suostumukset säilyvät voimassa ja mahdollistavat tietojen luovuttamisen jatkossakin.  Asiakas voi rajata luovutuslupaa asettamalla kieltoja. Huoltaja tai muu laillinen edustaja voi asettaa alaikäisen puolesta kieltoja asioidessaan terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon ammattilainen kirjaa merkinnät annetuista informoinneista, luovutusluvista, asetetuista kielloista, suostumuksista ja muista tahdonilmaisuista viivytyksettä potilastietojärjestelmään.

Asiakkaalle on tämän pyynnöstä annettava luovutusluvasta, suostumuksesta ja kiellosta tuloste tai vastaava tieto mainituista tahdonilmaisuista muulla saavutettavalla tavalla. Lain voimaantulon jälkeen edellä mainittuja asiakirjoja ei tarvitse allekirjoittaa eikä arkistoida toimintayksiköissä.

Suullinen suostumus reseptitietojen luovutukseen poistuu uuden asiakastietolain astuessa voimaan.

Myöhemmin tulevia muutoksia tietojen luovutukseen

Asiakas tai potilas voi tulevaisuudessa kohdistaa kiellot kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoihinsa (laaja luovutuskielto). Asiakkaalle voidaan jatkossa antaa hänen pyynnöstään yhteenveto kaikista voimassa olevista kielloista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen välinen tietojen luovutus perustuu asiakkaan antamaan uuteen suostumukseen.

Omatietovarannossa olevia hyvinvointitietoja voidaan kansalaisen suostumuksella luovuttaa palvelunantajalle sote-palvelujen toteuttamiseksi.

Sosiaalihuollon liittymisvelvoite

Asiakastietolaki velvoittaa kaikki julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Lisäksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamiseen on tulossa lain myötä muutoksia. Sosiaalihuolto ottaa käyttöön Kanta-palvelut siirtymäaikojen puitteissa.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 13.09.2022

Asiakastietolaki ja Kanta-palvelut -osion alasivut