Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

Kanta-palvelujen kehittämisessä korostuvat vuonna 2024 muun muassa sote-organisaatioiden digitalisaation kehittämisen tuki sekä OmaKannan uudistaminen.

Muutoksia Kanta-palvelujen nimiin

Seuraavien Kanta-palvelujen nimet muuttuvat toukokuussa 2024

 • Potilastiedon arkisto -> Potilastietovaranto
 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -> Sosiaalihuollon asiakastietovaranto
 • Kuva-aineistojen arkisto -> Kuva-aineistojen tietovaranto

Päivitämme muutokset kanta.fihin vaiheittain.

Kanta-palvelut muodostavat kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelukokonaisuuden, joka kytkeytyy myös kansainvälisiin tietojärjestelmiin. Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Koska Kanta toimii alati muuttuvassa ympäristössä, kehittämisen painopisteitä tarkastellaan tarpeen mukaan vuoden varrella. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja rahoittaa Kanta-palvelujen kehittämistä.

Kanta-kehittämisen ja käyttöönottojen tarkoituksena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Kanta-palvelujen tietosisältöjä hyödynnetään myös toisiokäyttöön ja tietojohtamiseen.

Palvelujen kehittäminen

Kanta-palvelujen kehittämisellä edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen digitalisaatiota ja parempaa tiedonhallintaa.

Kanta-tiekartta

Kanta-palvelujen tuleva kehittäminen on koottu Kanta-tiekarttaan. Tiekarttaa päivitetään esimerkiksi lainsäädännön, teknisten valmiuksien ja palvelujärjestelmän kehittämistarpeiden vuoksi.

Julkaisuaikataulu

Kanta-palvelujen julkaisuaikataulussa on kuvattu isojen kehittämiskohteiden ja uusien toiminnallisuuksien tarkempi vaiheistus. Julkaisuaikataulu sisältää toiminnallisuuksien kehittämisaikataulut Kanta-palveluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille asetetut käyttöönottojen takarajat. Sote-toimijat voivat hyödyntää näitä aikatauluja oman organisaationsa tiedonhallinnan tiekartan suunnittelussa.

Kehittämisen painopisteet vuonna 2024

Kanta-palvelut sote-organisaatioiden ja kansalaisten tukena

Hyvinvointitietojen luovuttaminen sote-ammattilaisille

Asiakastietolaki mahdollistaa kansalaisen Omatietovarantoon tallentamien hyvinvointitietojen luovuttamisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Luovuttamiseen tarvitaan kansalaisen itsensä suostumus. Tietojen luovuttaminen mm.

 • sujuvoittaa hyvinvointitietojen käyttöä asiakkaan hoidossa 
 • tukee asiakasta oman hyvinvointinsa edistämisessä ja hoitoon osallistumisessa
 • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja 
 • mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien kehittämisen ja kustannussäästöt.

Jotta sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi hyödyntää kansalaisen Omatietovarantoon tallentamia hyvinvointitietoja, täytyy ammattihenkilöllä olla 

 • Omatietovarantoon tallennettujen hyvinvointitietojen hyödyntämistä varten toteutettu ja Omatietovarantoon liittynyt ammattilaissovellus
 • voimassa oleva hoitosuhde tai asiayhteys kansalaiseen.

Potilastietovarannon kehittäminen

Palvelun kehittämisessä panostetaan muun muassa asiakastietolain muutoksiin ja ajanvaraustietojen tuomiseen Kanta-palveluihin. Uutta on myös mahdollisuus luovuttaa potilastietoa hyvinvointisovelluksille ja terveydenhuollon digitaalisille asiointipalveluille.

Sosiaalihuollon asiakastietovarannon kehittäminen

Palvelun kehittämisessä panostetaan asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukaisten toiminnallisuuksien viimeistelyyn, kuten sosiaalihuollon luovutusilmoitusten tallentamiseen ja sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamiseen laajalla tiedonsaantioikeudella Kanta-palvelujen kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen välinen tietojen luovuttaminen

Asiakastietolaki mahdollistaa tietojen luovutukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen välillä. Asiakastietolain mukainen siirtymäaika määrittää, että ominaisuuden täytyy olla tuotannossa Kanta-palveluissa ja asiakasorganisaatioissa viimeistään 1.1.2026. Tietojen luovutukset perustuvat asiakkaan antamaan luovutuslupaan. Tietojen luovuttaminen helpottaa kokonaiskuvan saamista asiakkaan tilanteesta.

OmaKannan kehittäminen

OmaKannan jo alkanut käyttöliittymäuudistus jatkuu vaiheittain vuoden 2024 aikana. Seuraavaksi uuteen käyttöliittymään toteutetaan asiakastietolain mukaiset uudet kiellot, Terveystiedot-osio, ja parannellaan reseptitoiminnallisuuksia käyttäjäpalautteen perusteella.

OmaKannan uudistumisen myötä palvelu voidaan paremmin integroida hyvinvointialueiden omiin asiointipalveluihin. Esimerkiksi käyttäjä voidaan ohjata alueen asiointipalvelusta uusimaan reseptinsä OmaKannassa Suomi.fi-kertakirjautumisella. Näin käyttäjällä olisi mahdollisimman saumaton ja sujuva palvelupolku alueellisissa ja kansallisissa digitaalisen asioinnin palveluissa. Kun Kanta ja alueiden digipalvelut täydentävät toisiaan, saadaan paras kustannusvaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt OmaKannan mobiilisovelluksen toteuttamisesta vuoden 2024 aikana. Sovellus on OmaKannan käyttäjien toivoma uudistus, joka sujuvoittaa mobiilikäyttöä: tunnistautuminen on nopeaa ja turvallista, ja sovellus voi esimerkiksi muistuttaa reseptin uusimisesta. Mobiilisovellus helpottaa erityisesti niiden asiointia, jotka käyttävät OmaKantaa paljon. Sovelluksen ensimmäinen versio julkaistaan arviolta vuoden 2025 alussa.

Kysely- ja välityspalvelun kehittäminen

Kysely- ja välityspalvelun avulla terveydenhuollossa laadittuja ja Kantaan tallennettuja todistuksia ja lausuntoja voidaan välittää sähköisesti myös terveydenhuollon ulkopuolelle turvallisesti ja nopeasti. Välitys voidaan tehdä asiakkaan pyynnöstä.

Kun todistuksia ja lausuntoja välitetään sähköisesti, vain tarpeelliset tiedot siirretään vastaanottajalle. Asiakkaat saavat nopeampaa palvelua, koska tiedot siirtyvät Kannasta välittömästi napin painalluksella. Palvelun käyttäminen on ekologista ja tuo säästöjä.

Palvelun käyttö laajenee lähitulevaisuudessa, kun siihen tulee Kelan ja Traficomin lisäksi uusia vastaanottajia. Tuolloin välitysperuste voi olla pyynnön lisäksi vastaanottajan lakiin perustuva pyyntö tai tiedon luovuttajan lakiin perustuva tiedonantovelvollisuus.

Ulkomaisen henkilön potilastiedon yhteenveto Suomessa

Potilastietojen yhteenveto on terveydenhuollon ammattilaiselle tarkoitettu kooste potilaan terveyshistoriasta. Yhteenvetoa käytetään auttamaan potilaan hoidon suunnittelussa, lisäksi se parantaa potilasturvallisuutta ja edistää hoidon jatkuvuutta EU:n sisällä. Yhteenvedossa näytetään muun muassa potilaan riskitiedot, lääkitys, pysyvät diagnoosit ja potilaalle tehdyt toimenpiteet.

Potilastietojen yhteenvedon näyttäminen tullee pakolliseksi ns. EHDS-asetuksen (europa.eu) myötä. Vuoden 2024 aikana Kanta-palveluihin toteutetaan rajapinta, jonka avulla potilastietojärjestelmä tai potilastietojen yhteenvetoa näyttävä portaali voi hakea eHDSI-määrittelyiden mukaisen dokumentin.

Kanta-palvelujen modernisointi: siirtyminen asiakirjapohjaisuudesta tietomallipohjaiseen (HL7 FHIR):

Kanta-palveluja yhtenäistetään ja modernisoidaan siirtymällä asiakirjarakenteista tietomallipohjaisuuteen. HL7 FHIR -standardi ketteröittää kansallisten tietosisältöjen kehittämistä niin Kantaan liittyvissä järjestelmissä kuin Kanta-palveluissa. Tieto on tällöin helpommin hyödynnettävässä muodossa, yhdenmukaisempaa ja uusimpien kansainvälisten strandardien mukaista. 

Kannan pitkän aikavälin tavoitteena on, että kaikki tekniset Kannan rajapinnat pohjautuvat HL7 FHIR -standardiin. Siirtymä toteutetaan vaiheittaisesti, ja 2024 työn alla olevat uudet tietosisällöt (terveydenhuollon ajanvaraus, sosiaalihuollon luovutusilmoitukset ja käyttäjän OmaKantaan itse tallentamien hyvinvointitietojen luovuttaminen sote-ammattilaisille) tehdään FHIR-standardin mukaisesti.

Tiedon laadun ja toisiokäytön edistäminen

Kanta-tietoalusta on keskitetty sote-tiedon toisiokäytön lähde – usean sote-palvelunantajan rekisterin tiedot saadaan tutkimuksen käyttöön yhdestä paikasta. Tietoalustan kehittämistä jatketaan vuonna 2024. Kun tiedot tuotetaan Kanta-palvelujen välityksellä, sote-ammattilaisen ei tarvitse erikseen tuottaa tietoa esim. tilastointia tai seurantaa varten. Tieto on käytettävissä myös sote-palvelujen vaikuttavuusperusteiseen ohjaukseen ja johtamiseen. Tiedon laatua parannetaan tiedon elinkaaren eri vaiheissa kaikkien toimijoiden yhteistyönä.

Tieto syntyy ammattilaisen kirjaamana sote-palveluissa ja siirtyy Kanta-palveluihin sekä sieltä edelleen esimerkiksi THL:n seuranta- ja laaturekistereihin. Samalla kun Kanta-palvelut ja niiden käyttö laajenevat sosiaali- ja terveydenhuollossa, myös toissijaiseen käyttöön tulevien tietosisältöjen määrä kasvaa.

Kanta-lääkitystiedonhallinnan kehittäminen

Kanta-lääkityslista tarjoaa yhden selkeän näkymän kansalaisen lääkitystietoihin kansalaiselle itselleen ja hoitoon osallistuville tahoille eikä lääkitystietoa tarvitse enää etsiä eri lähteistä. Kansalaisen lääkitysturvallisuus parantuu, kun päällekkäisten lääkkeiden käyttö vähenee. Ammattilaisen työ tehostuu kertakirjaamisen myötä ja kirjausten rakenteisuus edesauttaa tietojen hyödyntämistä.

Lääkityslistan kehittämistyöhön on otettu mukaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita, apteekkeja ja järjestelmätoimittajia sekä lääkkeen käyttäjiä. Kehittämistä jatketaan vuonna 2024.

Palvelujen käyttöönotot

Kela tukee ja ohjaa sote-organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönotoissa. Käyttöönottoon ilmoittautuneet sote-organisaatiot saavat tukea ja ohjausta muun muassa käyttöönottojen ohjaustunneilla sekä Kanta-palvelujen järjestämissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Lisäksi Kanta-palvelut tarjoaa maksuttomia verkkokouluja, jotka ovat suunnattuja sote-ammattilaisille ja alan opiskelijoille.

Käyttöönottojen painopisteet sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2024

 1. Asiakastietolain vaatimien muutosten toimeenpano
 2. Sosiaalihuollon palvelunantajien tukeminen lakisääteisen liittymisvelvoitteen täyttävän asiakastietojärjestelmän käyttöönotoissa
 3. Sosiaalihuollon asiakastietovarannon asiakastietolain liittymisvelvoitteen täyttävän asiakastietojärjestelmän toiminnallisuudet
 4. Ostopalvelutilanteissa yksityisen ja julkisen sektorin tietojen vaihto Kanta-palvelujen avulla 
 5. Kanta-lääkityslista, vaihe 1
 6. Yksityisen sektorin Kanta-palvelujen käyttöönotot
 7. Keskeisten terveystietojen yhteenvedot (tasonnosto 2016)

Lisätietoja

Sivua päivitetty 23.5.2024