Kysely- ja välityspalvelu

Kysely- ja välityspalvelu

Kysely- ja välityspalvelun avulla myös terveydenhuollon ulkopuoliset organisaatiot voivat hyödyntää Potilastiedon arkistoon tallennettujen todistusten ja lausuntojen tietoja sähköisesti.

Kysely- ja välityspalvelu muodostaa osan palvelukokonaisuudesta, jossa terveydenhuollossa laadittuja todistuksia ja lausuntoja tai niiden tietoja välitetään terveydenhuollon ulkopuolelle. Tietoja välitetään tahoille, jotka tarvitsevat niitä lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen. 

Todistus tai lausunto tallennetaan terveydenhuollossa ensin Potilastiedon arkistoon, jonka jälkeen sen tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle toimijalle on mahdollista kysely- ja välityspalvelun avulla. 

Monen toimijan kokonaisuus

Jotta terveydenhuollon ulkopuoliset toimijat voivat saada todistusten ja lausuntojen tietoja käyttöönsä , täytyy tietojärjestelmissä olla tietyt tekniset valmiudet. Valmiudet tulee olla sekä Kysely- ja välityspalveluun liittyvillä terveydenhuollon ulkopuolisilla organisaatioilla että todistuksia tallentavilla terveydenhuollon organisaatioilla. 

Terveydenhuollon organisaation käyttämässä potilastietojärjestelmässä tulee olla mahdollisuus tallentaa todistus tai lausunto tietyssä rakenteisessa muodossa Potilastiedon arkistoon. Lisäksi on oltava mahdollisuus todistuksen tai lausunnon välittämiseen, mikäli kyseessä on välitettävä todistus/lausunto.

Kysely- ja välityspalvelun hyödyt

Tietojen välittyminen sähköisesti tuo hyötyjä sekä asiakkaille että ammattilaisille. Tiedon siirto on turvallista, helppoa ja nopeaa. Todistuksia ei tarvitse enää tulostaa tai postittaa, jolloin vältytään papereiden käsittelyltä, ja palveluprosessit ja käsittelyajat nopeutuvat.

Palvelun käyttäjät

Kysely- ja välityspalvelua käyttäviä asiakkaita ovat tällä hetkellä Kela sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Todistustietojen välittäminen Kelalle tuli mahdolliseksi jo vuonna 2015. Traficom liittyi palvelun käyttäjäksi vuonna 2018.

Palvelun käyttö laajenee lähitulevaisuudessa, jolloin myös muiden viranomaistahojen on mahdollista päästä hyödyntämään todistusten ja lausuntojen tietoja sähköisesti Kanta-palvelujen avulla.

Kyselypalvelu

Kyselypalvelun avulla todistuksen tai lausunnon tietoja voidaan hakea sähköisesti hyödynnettäväksi. Kysely- ja välityspalvelun kyselytoiminnallisuutta hyödynnetään Traficomissa.

Traficom tarvitsee joissakin tapauksissa lääkärinlausunnon tietoja ajoluvan käsittelyä varten. Kyselytoiminnallisuuden avulla se saa tarvittavat lausunnon johtopäätöstiedot suoraan Kanta-palveluista, eikä asiakkaan tarvitse toimittaa lausuntoa paperisena.

Lausuntojen hyödyntäminen Traficomissa

Tällä hetkellä Traficomissa voidaan hyödyntää sähköisesti lääkärinlausunto ajokyvystä-lomakkeen (F122) tietoja. Jos ajoluvan käsittely edellyttää lääkärinlausunnon tietoja, voi Traficom hakea tiedot sähköisesti kyselypalvelun avulla. Tämä edellyttää, että terveydenhuolto on tallentanut lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeen Potilastiedon arkistoon.

Traficomilla on käytössä sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakas voi hoitaa useita ajolupiin liittyviä asioita. Asiakas voi asioida joko asiointipalvelussa tai Ajovarman palvelupisteessä. Molemmissa tapauksissa voidaan asiakkaan pyynnöstä hakea ajoluvan käsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnon tiedot Potilastiedon arkistosta kyselypalvelun avulla.

Virasto voi saada tietoonsa vain määrättyjen todistusten ja lausuntojen tietoja. Muihin Potilastiedon arkiston tietoihin ei Traficomin kyselypalvelun kautta ole mahdollista päästä.

Jos terveydenhuollossa ei voida tallentaa lääkärinlausunto ajokyvystä-lomakkeen tietoja Potilastiedon arkistoon, ei tietojen haku sähköisesti kyselypalvelun avulla ole mahdollista. Siinä tapauksessa ajoterveysvaatimusten täyttyminen on osoitettava paperisella lääkärinlausunnolla.  

Välityspalvelu

Välityspalvelun avulla terveydenhuollon todistuksia ja lausuntoja voidaan tällä hetkellä välittää Kelaan. Jotta välitys Kelaan onnistuu, tulee terveydenhuollon potilastietojärjestelmässä olla

  • toteutettu tietyn todistuksen tai lausunnon tallentaminen Potilastiedon arkistoon 
  • välitystoiminnallisuus.

Välitykseen tarvitaan aina asiakkaan tapauskohtainen pyyntö.

Seuraavia todistuksia ja lausuntoja on tällä hetkellä mahdollista välittää Kelaan 

  • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
  • SV 7 Lääkärinlausunto B
  • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
  • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
  • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
  • SV 67 Todistus matkakorvausta varten.

Toiminta asiakkaan pyynnöstä

Todistuksen tietojen luovuttaminen kysely- ja välityspalvelun avulla edellyttää, että asiakas pyytää jokaisella kerralla erikseen tietojen välittämistä. Kanta-palveluihin tallennetut luovutusluvat tai luovutuskiellot eivät vaikuta todistusten ja lausuntojen välittämiseen terveydenhuollon ulkopuolisille tahoille.

Tulevaisuudessa todistus voidaan välittää myös ilman asiakkaan pyyntöä, jos sille on lakiin perustuva syy. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedonantovelvollisuus tai vastaanottajan lakiin perustuva pyyntö. THL tulee antamaan määräykset siitä, minkä tyyppisiä asiakirjoja voidaan välittää kysely- ja välityspalvelun avulla. Tiedotamme lisää aikataulun tarkentuessa.

Lue lisää

Sivua päivitetty 31.12.2023