Vad är Kanta-tjänsterna?

Vad är Kanta-tjänsterna?

Kanta-tjänsterna är digitala tjänster inom social- och hälsovården som såväl medborgarna som social- och hälsovårdsaktörerna har nytta av. Du har Kanta-tjänsterna inom räckhåll var du än bor i Finland.

Kanta-tjänsterna används av medborgare, apotek, hälso- och sjukvården samt socialvården. Tjänsteproducenter inom såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården använder Kanta-tjänsterna. 

Kanta-tjänsterna bildar en unik servicehelhet. Kanta-tjänsterna är: 

Mina Kanta-sidor 

  • Som medborgare ser du dina egna hälsouppgifter och recept i webbtjänsten samt kan begära att få recept förnyade. Som vårdnadshavare kan du också läsa dina barns uppgifter på Mina Kanta-sidor så länge barnen är under 10 år. Möjligheten att sköta ärenden för minderåriga som är över 10 år kommer att tas i bruk successivt från och med 1.10.2020.

Recepttjänsten

  • Alla recept görs upp elektroniskt. Telefon- och pappersrecept får utfärdas endast i undantagsfall. Alla recept görs upp och expedieras via Kanta-tjänsterna. 

Läkemedelsdatabasen

  • En databas som innehåller de uppgifter om läkemedel, deras pris och ersättningsbarhet samt om sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat som behövs för att ordinera och expediera läkemedel. I läkemedelssökningen kan du se uppgifter om enskilda preparat.

Patientdataarkivet

  • Ett informationssystem inom hälso- och sjukvården som används med patientdatasystemen. Det ger möjlighet till centraliserad arkivering av elektroniska patientuppgifter samt till aktiv användning och förvaring av uppgifterna. Patientdataarkivet spelar en central roll vid förmedling av uppgifter mellan tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster.

Arkivering av gamla patientuppgifter 

  • Patientdataarkivet har Arkivverkets tillstånd till elektronisk förvaring. Tillståndet gäller även arkivering av gamla uppgifter. När uppgifterna har sparats framgångsrikt kan de gamla uppgifterna raderas i källsystemet och enbart förvaras i elektronisk form i Patientdataarkivet.

Klientdataarkivet för socialvården

  • Ett informationssystem inom socialvården som används med klientdatasystemen. Det ger möjlighet till centraliserad arkivering av klientuppgifter inom socialvården samt till aktiv användning och förvaring av uppgifterna. De första verksamhetsenheterna för socialvård har börjat använda arkivet på våren 2018. 

Förmedling av hälsointyg

  • Intyg och utlåtanden som skrivits av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan med hjälp av Kanta-tjänsterna förmedlas elektroniskt till FPA för förmånshandläggning.

Kelain

  • Läkare och tandläkare kan på basis av sina yrkesrättigheter göra upp recept i webbtjänsten. 

Kanta-kundtesttjänsten

  • Kanta-kundtesttjänsten är avsedd för leverantörer av informationssystem som ska anslutas till Kanta-tjänsterna samt för organisationer och apotek som fungerar som deras kundtestare

Det är tryggt att använda Kanta-tjänsterna

I Kanta-tjänsterna behandlas dina uppgifter tillförlitligt och säkert. Uppgifterna är välskyddade och inga utomstående kan läsa dina uppgifter.

Kanta-tjänsterna främjar kontinuiteten i vården samt patientsäkerheten

Med hjälp av Kanta-tjänsterna är en patients uppgifter alltid uppdaterade och tillgängliga i en vårdsituation. Du har nytta av Kanta-tjänsterna fast du inte själv använder datateknik. Smidig informationsförmedling inom hälso- och sjukvården möjliggör bättre vård.

Hälso- och sjukvården blir också mera genomskådlig när du själv kan kontrollera dina uppgifter i tjänsten Mina Kanta-sidor.

Kanta-tjänsterna utvecklas etappvis

De grundläggande Kanta-tjänsterna har införts etappvis sedan 2010. Från början av 2017 har alla recept gjorts upp elektroniskt via Kanta-tjänsterna. 

Social- och hälsovårdsaktörer blir kunder hos Kanta-tjänsterna för att få tillgång till tjänsterna och kunna erbjuda dem till sina egna patienter och klienter. 

Kanta-tjänsterna växer och blir mångsidigare när kundernas behov och lagstiftningen utvecklas.  Tjänsterna utvecklas i samarbete med användarna

Sidan har uppdaterats 3.3.2021

Undersidor för delen Vad är Kanta-tjänsterna?