Läkemedelsföreskrivning

Läkemedelsföreskrivning

Med recept kan man skriva ut bl.a. alla de preparat som finns i läkemedelsdatabasen, förbrukningsartiklar och läkemedel som tillverkas på apotek. Recept lagras i Receptcentret.

Alla recept ska göras upp i elektronisk form. Med pappersrecept förskrivs dock fortfarande

 • Pro Auctore -recept
 • medicinska gaser
 • patient- eller institutionsspecifika preparat med specialtillstånd 

Hälso- och sjukvården ska informera patienten om receptet och göra en anteckning om detta i patientdatasystemet. Informationen ges antingen muntligt, skriftligt eller via en elektronisk tjänst. Informationen behöver inte ges varje gång, utan en gång räcker.  Patienten har alltid möjlighet att få informationen även skriftligt.   

Innan ett läkemedel förskrivs lönar det sig för läkaren att kontrollera i Receptcentret vilka giltiga recept patienten har. Läkaren behöver inte längre be kunden ge separat samtycke för att se receptuppgifter, när det är fråga om en vårdsituation. Om receptuppgifter hämtas för något annat ändamål, behövs kundens skriftliga samtycke till detta. Av uppgifterna i Receptcentret framgår också expedieringsuppgifter om recepten, det vill säga vilket preparat apoteket senast har expedierat kunden, när läkemedel senast har hämtats ut och hur mycket det fortfarande finns att ta ut på ett tidigare recept. 

Vad kan förskrivas

Med recept kan man skriva ut alla de preparat som finns i läkemedelsdatabasen, som till exempel

 • läkemedelspreparat med försäljningstillstånd (inkl. narkotika och HCI-läkemedel)
 • preparat med specialtillstånd för viss tid
 • ersättningsgilla bassalvor
 • ersättningsgilla kliniska näringspreparat.

Med recept kan man också skriva ut

 • läkemedel genom att ange läkemedelssubstansens namn (generisk förskrivning)
 • läkemedel som tillverkas på apotek
 • preparat som inte finns i Läkemedelsdatabasen. Sådana är till exempel
  • förbrukningsartiklar
  • icke-ersättningsgilla kosttillskott
  • icke-ersättningsgilla bassalvor
  • förbandsmaterial.

Läkaren kan skriva ett meddelande till apoteket på receptet. I meddelandet kan läkaren skriva information i anslutning till expedieringen av läkemedlet, till exempel att läkemedlet får expedieras först efter ett visst datum.

För personer som saknar personbeteckning kan recept göras upp på namn och födelsedatum.  Apoteket får expediera sådana recept endast mot patientanvisningen eller sammanställningen. 

En läkare får göra upp recept åt sig själv. Sjukvårdare och medicine studerande som har rätt att förskriva läkemedel får inte göra upp elektroniska recept åt sig själva.

Patientanvisning

Recept lagras i Receptcentret. Den patientanvisning som ska ges patienten skrivs ut på samma gång som receptet görs upp.

En patientanvisning behöver emellertid inte ges om patienten inte befinner sig på läkemedelsförskrivarens mottagning när receptet görs upp. En patientanvisning behöver inte heller ges om det är omöjligt av tekniska skäl eller om receptet har gjorts upp med mobil utrustning.

En patientanvisning ska emellertid alltid ges när receptet görs upp på namn och födelsetid. Klienten kan inte hämta ut läkemedlet på apoteket utan patientanvisningen.

I patientanvisningen ingår uppgifter om bl.a. de förskrivna läkemedlen samt doseringsanvisningar för dem. Patientanvisningen kan skrivas ut från patientdatasystemet inom 12 timmar från det att det elektroniska receptet skrevs. Patientanvisningen kan också gälla rättade eller förnyade recept. Patientanvisningen innehåller en streckkod med vars hjälp receptet identifieras och expedieringen på apoteket går snabbare.

Sammanställning av recept

Patienten kan be att vårdstället eller apoteket skriver ut en sammanställning av de receptuppgifter som finns sparade i Receptcentret. En sammanställning kan skrivas ut

 • av patientens alla recept
 • av recept som föreskrivits under en viss period
 • av alla recept där det finns läkemedel kvar att ta ut.

Patienten kan också skriva ut sammanställningen av sina recept via MittKanta.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 13.2.2024