Läkemedelsföreskrivning

Läkemedelsföreskrivning

Alla recept ska göras upp i elektronisk form. Med pappersrecept förskrivs dock fortfarande

 • Pro Auctore -recept
 • medicinska gaser
 • patient- eller institutionsspecifika preparat med specialtillstånd 

Hälso- och sjukvården ska informera patienten om receptet och göra en anteckning om detta i patientdatasystemet. Informationen ges antingen muntligt, skriftligt eller via en elektronisk tjänst. Informationen behöver inte ges varje gång, utan en gång räcker.  Patienten har alltid möjlighet att få informationen även skriftligt.   

Innan ett läkemedel förskrivs lönar det sig för läkaren att kontrollera i Receptcentret vilka giltiga recept patienten har. För att läkaren ska få läsa de här uppgifterna krävs att patienten har gett sitt muntliga samtycke. Av uppgifterna i Receptcentret framgår också expedieringsuppgifter om recepten, det vill säga vilket preparat apoteket senast har expedierat kunden, när läkemedel senast har hämtats ut och hur mycket det fortfarande finns att ta ut på ett tidigare recept. 

Vad kan förskrivas

Med recept kan man skriva ut alla de preparat som finns i läkemedelsdatabasen, som till exempel

 • läkemedelspreparat med försäljningstillstånd (inkl. narkotika och HCI-läkemedel)
 • preparat med specialtillstånd för viss tid
 • ersättningsgilla bassalvor
 • ersättningsgilla kliniska näringspreparat.

Med recept kan man också skriva ut

 • läkemedel genom att ange läkemedelssubstansens namn (generisk förskrivning)
 • läkemedel som tillverkas på apotek
 • preparat som inte finns i Läkemedelsdatabasen. Sådana är till exempel
  • förbrukningsartiklar
  • icke-ersättningsgilla kosttillskott
  • icke-ersättningsgilla bassalvor
  • förbandsmaterial.

Läkaren kan skriva ett meddelande till apoteket på receptet. I meddelandet kan läkaren skriva information i anslutning till expedieringen av läkemedlet, till exempel att läkemedlet får expedieras först efter ett visst datum.

För personer som saknar personbeteckning kan recept göras upp på namn och födelsedatum.  Apoteket får expediera sådana recept endast mot patientanvisningen eller sammanställningen. 

En läkare får göra upp recept åt sig själv. Sjukvårdare och medicine studerande som har rätt att förskriva läkemedel får inte göra upp elektroniska recept åt sig själva.

Patientanvisning

Recept lagras i Receptcentret. Den patientanvisning som ska ges patienten skrivs ut på samma gång som receptet görs upp.

En patientanvisning behöver emellertid inte ges om patienten inte befinner sig på läkemedelsförskrivarens mottagning när receptet görs upp. En patientanvisning behöver inte heller ges om det är omöjligt av tekniska skäl eller om receptet har gjorts upp med mobil utrustning.

En patientanvisning ska emellertid alltid ges när receptet görs upp på namn och födelsetid. Klienten kan inte hämta ut läkemedlet på apoteket utan patientanvisningen.

I patientanvisningen ingår uppgifter om bl.a. de förskrivna läkemedlen samt doseringsanvisningar för dem. Patientanvisningen kan skrivas ut från patientdatasystemet inom 12 timmar från det att det elektroniska receptet skrevs. Patientanvisningen kan också gälla rättade eller förnyade recept. Patientanvisningen innehåller en streckkod med vars hjälp receptet identifieras och expedieringen på apoteket går snabbare.

Sammanställning av recept

Patienten kan be att vårdstället eller apoteket skriver ut en sammanställning av de receptuppgifter som finns sparade i Receptcentret. En sammanställning kan skrivas ut

 • av patientens alla recept
 • av recept som föreskrivits under en viss period
 • av alla recept där det finns läkemedel kvar att ta ut.

Patienten kan också skriva ut sammanställningen av sina recept via Mina Kanta-sidor.

Kopior av recept för utlandsresor

För en utlandsresa kan patienten be att läkemedelsförskrivaren eller apoteket ger en undertecknad sammanställning på engelska, ”Kopia av recept”, av de receptuppgifter som finns i Receptcentret. Då kan patienten vid behov bevisa t.ex. i tullen att han eller hon har rätt att föra med sig läkemedel för personligt bruk. Kopior kan ges endast av expedierade recept.

Recept utomlands

Med ett elektroniskt recept kan man köpa läkemedel också på apotek i de europeiska länder som har beredskap att expediera elektroniska recept som har skrivits ut i ett annat land. Än så länge kan läkemedel köpas i Estland och Kroatien.

Innan man köper ett läkemedel ska man gå in på Mina Kanta-sidor och ge samtycke till att receptuppgifterna får lämnas ut till apotek i ett annat land i Europa.

Följande preparat kan inte köpas utomlands med ett elektroniskt recept:

 • narkotika och HCI-läkemedel
 • läkemedel som tillverkas på apotek
 • egenvårdspreparat som inte är läkemedel (t.ex. bassalvor, kliniska näringspreparat)
 • förbrukningsartiklar, kosttillskott och förbandsmaterial
 • preparat som har ordinerats för en viss tid (t.ex. den totala läkemedelsmängden har angetts verbalt, t.ex. ”läkemedel för ett år”).
 • preparat som kan expedieras på nytt efter en viss tid (t.ex. med en månads mellanrum. På receptet står i så fall iter semel, iter bis eller iter ter)
 • kombinationsförpackningar, dvs. förpackningar som innehåller flera olika preparat
 • patientspecifika specialtillståndspreparat 
 • preparat till vilka hänför sig ett läkararvode och som tillsvidare inte har expedierats i Finland en enda gång.

Läkemedelsexpedieringar som gjorts utomlands syns i uppgifterna om receptet på samma sätt som expedieringar som gjorts i Finland.  Om apoteket i ett annat europeiskt land har expedierat en enhet som avviker från den förpackningsstorlek som anges på receptet (t.ex. milliliter i stället för ampuller) nollställs den läkemedelsmängd som finns kvar på receptet, och läkemedlet kan inte längre expedieras. Vid behov måste receptet förnyas.

Recept för inköp av läkemedel utomlands

Läkemedelsförskrivaren kan skriva ut ett recept som kallas ”Recept för inköp utomlands” för personer som behöver köpa läkemedel under en vistelse utomlands i något annat land än Estland eller Kroatien. I stället för en patientanvisning skriver läkemedelsförskrivaren ut ett recept på engelska. Det receptet kan inte användas för inköp av läkemedel i Finland.

Läkemedelsexpedieringar som gjorts utomlands lagras inte i uppgifterna om recept i Receptcentret. 

Recept för inköp utomlands kan inte göras upp över följande läkemedel

 • HCI-läkemedel som innehåller narkotika eller som kräver originalreceptet
 • Läkemedel som framställs på apoteken

EU-länderna ska erkänna recept som skrivits ut i andra medlemsstater. Ett apotek får vägra att expediera ett recept som skrivits ut i en annan medlemsstat om man misstänker att receptet inte är äkta eller korrekt. Apoteken expedierar läkemedel i enlighet med det egna landets lagstiftning.

Sidan har uppdaterats 03.01.2020