Remiss och vårdrespons

Remiss och vårdrespons

Patientdataarkivets funktion Remiss och vårdrespons underlättar tillgången till information om vården. I och med funktionen ser också medborgarna remisser och vårdrespons i MittKanta.

När funktionen Remiss och vårdrespons har införts

  • kan handlingarna hämtas från Patientdataarkivet som stöd för patientens vård
  • oavsett var patienten vårdas
  • är informationen lättare tillgänglig även för andra än den ursprungliga avsändaren och mottagaren
  • uppfylls den personuppgiftsansvariges arkiveringsskyldighet
  • visas remiss- och vårdresponshandlingar för medborgarna i MittKanta.

Lagring av remiss- och vårdresponsvyer

Remisser och vårdrespons lagras i Patientdataarkivets nationella vyer LÄH och PAL. I organisationens interna remisser, konsultationer eller vårdrespons används inte vyerna LÄH eller PAL, utan till exempel en vy enligt den remitterande instansens specialitet.

Arkivering av remisser och/eller vårdrespons i Patientdataarkivet ersätter inte de nuvarande integrationerna eller funktionella remiss-vårdresponsprocesserna mellan remissavsändaren och mottagaren. Remissen och/eller vårdresponsen vidarebefordras till en annan verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård via de nuvarande remiss-responssystemen i enlighet med rådande praxis.

Mer information om exempelvis behandling och arkivering av remisser och vårdrespons samt om informationsinnehållen:  

Vyn Remiss

Remissvyn (LÄH) används när en patient hänvisas till en annan organisation för att få hälso- och sjukvårdstjänster där. Remissvyn kan också användas i situationer där vårdansvaret inte överförs utan man endast ber en annan organisation om konsultation.

Vyn Vårdrespons

Vyn Vårdrespons (PAL) används när uppgifterna om den utförda vården sammanställs till en vårdrespons till den instans som skrivit remissen eller som annars svarar för den fortsatta vården.

Remisser och vårdrespons i MittKanta

I MittKanta visas remisser på en särskild sida under Hälso- och sjukvårdsuppgifter. Eftersom samma remiss arkiveras i både avsändar- och mottagarorganisationen, ser medborgaren alltid den senaste versionen av remissen i MittKanta.

I MittKanta kopplas vårdresponsen till en remiss alltid när det är möjligt. Om vårdresponsen inte är kopplad till någon remiss visas den i avdelningen ’Vårdrespons som inte är kopplad till någon remiss’. Också när det gäller vårdrespons visas alltid den senaste versionen för medborgaren, om vårdresponsen har arkiverats i både avsändar- och mottagarorganisationen.

Hur förbud mot utlämnande påverkar remisser och vårdrespons

En medborgare kan förbjuda att hans eller hennes remiss- eller vårdresponsuppgifter lämnas ut. Förbudet kan gälla ett enskilt besök eller en enskild tjänstetillhandahållare. Förbudet hindrar utlämnande av uppgifter från Patientdataarkivet också till en annan part som deltar i vården.  

Ett förbud mot utlämnande som meddelats i Kanta hindrar dock inte automatiskt parterna som deltar i vården från att förmedla remisser och vårdrespons via remissystemen, detta för att de vårdande instanserna ska ha tillgång till den information som behövs för patientens vård. Inte heller i remissystemen bör information om vården lämnas ut utan patientens vetskap.

Aktuellt att införa funktionen Remiss och vårdrespons?