Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Datalagret för egna uppgifter, för applikationsleverantörer

Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Datalagret för egna uppgifter, för applikationsleverantörer

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller de sandlådemiljöer för tjänsten Datalagret för egna uppgifter som riktar sig till applikationsleverantörer. Utlåtandet har upprättats 18.1.2022. FPA ansvarar för webbtjänsten.

Anvisningar på engelska och länkar till användningen av sandlådemiljöerna finns på kanta.fi i avdelningen Systemutvecklare.

Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts på FPA.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Det gränssnitt som är avsett för behandling av resurser i sandlådemiljö uppfyller till stora delar tillgänglighetskraven. (WCAG-riktlinjerna 2.1 nivåerna A och AA)

De gränssnitt som är avsedda för användning i auktoriserande sandlådemiljö uppfyller inte tillgänglighetskraven (WCAG-riktlinjerna 2.1 nivåerna A och AA).

Innehåll som inte är tillgängligt

I sandlådemiljöerna kan användarna fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem i användargränssnittet som är avsett för behandling av resurser. Nedan följer en förteckning över problem som vi känner till. Om du upptäcker ett problem i användargränssnittet som inte finns med i förteckningen ber vi dig meddela oss om saken.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är helt tillgängliga:

  • På resursernas söksida syns inte knappar för förflyttning i kalendern som används med lastUpdated- och date-sökparametrarna. (WCAG 3.2.4)
  • På de enskilda resursernas sidor finns sökning i profilens eller resursens historik. För avgränsning av sökningen används en kalender, där knappar för förflyttning inte syns. (WCAG 3.2.4)

Vår strävan är att ovan uppräknade brister ska vara avhjälpta senast 31.12.2022.

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

De gränssnitt som är avsedda för användning i auktoriserande sandlådemiljö uppfyller för närvarande inte kritiska tillgänglighetskrav (WCAG-riktlinjerna 2.1 nivåerna A och AA). De nuvarande gränssnitten utvecklas inte längre, utan avsikten är att förnya dem i sin helhet under året 2022. I samband med förnyandet görs gränssnitten tillgängliga. Strävan är att offentliggöra de förnyade, tillgängliga gränssnitten senast 31.12.2022.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll

I gränssnittet som är avsett för behandling av resurser finns länkar till externa webbplatser vars tillgänglighet inte har bedömts på FPA. De här innehållen omfattas inte av tillgänglighetslagstiftningen.

Material som producerats av andra aktörer

Vi ansvarar inte för hur innehåll som producerats av andra aktörer fungerar på vår webbplats. Som exempel kan nämnas uppgifter som applikationsleverantörerna sparat i sandlådemiljön.

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Meddela oss om saken så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge respons på tillgängligheten på en elektronisk blankett.

Tillgänglighetsresponsen tas emot av FPA:s tekniska support. 

Övervakning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom 2 veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar det här utlåtandet vart efter som vi avhjälper bristerna. 

Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

  • Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
  • Vi satsar på att språket ska vara lättfattligt.
  • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan när vi gör upphandlingar. 
  • Vi tillhandahåller tillgänglighetsutbildning för vår personal.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.1.2022