Tillgänglighetsutlåtande för Kanta Extranätet

Tillgänglighetsutlåtande för Kanta Extranätet

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen Kanta Extranätet på adressen ekstra.kanta.fi. Utlåtandet har upprättats 18.6.2020. FPA ansvarar för webbtjänsten.

Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående tillgänglighetsexpert. 

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Tjänsten uppfyller till stor del tillgänglighetskraven. (WCAG-riktlinjerna 2.1 nivåerna A och AA)

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

Vissa innehåll och funktioner är inte tillgängliga, eftersom det skulle innebära oproportionell börda för FPA att rätta till dem. Nedan följer en förteckning över innehåll som inte är tillgängligt:

  • Det expanderbara elementet på inloggningssidan är inte tillgängligt. (WCAG 1.3.1) 
  • I färgkontrasterna förekommer vissa brister. (WCAG 1.4.3) 
  • Beskrivningen av menyknappen är inexakt. (WCAG 2.5.3) 
  • På början av sidan saknas en så kallad hopplänk som är avsedd för användare av skärmläsningsprogram, så att de kan hoppa över det återkommande navigationsområdet upptill på sidorna. (WCAG 2.4.1) 
  • Det går inte att öppna menyer via tangentbordet. (WCAG 2.1.1) 

Vår strävan är att ovan uppräknade brister ska vara avhjälpta senast 30.6.2021.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll 

Nedan följer en förteckning över sådant innehåll på vår webbplats som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

På vår webbplats finns

  • filer som offentliggjorts före 23.9.2018.
    • Tillgänglighetskraven gäller inte filer som offentliggjorts före 23.9.2018 och inte handlar om kundens rättigheter och skyldigheter.
  • länkar till externa webbplatser vars tillgänglighet inte har bedömts på FPA.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta ditt ärende på webben kan du ringa IT-kundsupporten eller sköta ditt ärende via e-post kanta@kanta.fi.

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Meddela oss om saken så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge respons på tillgängligheten på en elektronisk blankett.

Tillgänglighetsresponsen tas emot av FPA:s tekniska support. 

Övervakning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom 2 veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar det här utlåtandet vart efter som vi avhjälper bristerna. 
Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:
•    Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
•    Vi satsar på att språket ska vara lättfattligt.
•    Vi beaktar tillgänglighetskraven redan när vi gör upphandlingar. 
•    Vi tillhandahåller tillgänglighetsutbildning för vår personal.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 24.11.2023