Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten kanta.fi

Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten kanta.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbtjänsten kanta.fi på adressen www.kanta.fi. I utlåtandet berättar vi hur tillgänglig webbtjänsten är, vilka brister den har i tillgängligheten och hur du kan anmäla bristande tillgänglighet.

Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående tillgänglighetsexpert. Utlåtandet har uppdaterats 18.6.2021. 

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta ditt ärende på webben kan du ringa FPA:s telefontjänst eller besöka något av FPA:s kontor.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Tjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven och till stor del de lagstadgade tillgänglighetsriktlinjerna på A- och AA-nivå  (WCAG-riktlinjer 2.1).

Innehåll som inte är tillgängligt

Användarna kan fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Nedan följer en förteckning över problem som vi känner till. Om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte finns med i förteckningen ber vi dig meddela oss om saken.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är helt tillgängliga:

 • På sidorna Ingångssidan, Anvisningar samt Recept finns bildillustrationer som felaktigt har textbeskrivningar, trots att de inte behöver det (WCAG 1.1.1)
 • Ikoner som anger länkar kan inte läsas med hjälpmedel. (WCAG 1.1.1 och WCAG 2.4.4)
 • På vissa sidor saknas uppgift om filformatet (pdf, xls, doc) i flera länkar till filer, eller också är uppgiften inte en del av länktexten. Det här gäller till exempel sidan Införandefasen. (WCAG 1.1.1 och WCAG 2.4.4) 
 • Innehållssidornas grönmarkerade infopuffar går inte att urskilja mot brödtexten. (WCAG 1.3.1)
 • När man använder menyn via tangentbordet flyttar fokus till det övriga innehållsområdet när man kommit till slutet av menyn, trots att menyn fortfarande är öppen. (WCAG 1.3.2)
 • Markeringsordningen i menyn är inte logisk. Efter att man öppnat menyn flyttas fokus till Kanta-logotypen och länken till Mina Kanta-sidor före menyinnehållet  (WCAG 1.3.2)
 • Ibland är det svårt att läsa den vita texten som finns ovanpå bilderna. (WCAG 1.4.3)
 • Länktexternas färg är svår att urskilja mot bakgrunden efter att man klickat på länken. (WCAG 1.4.3)
 • Rubrikerna på sidorna anger inte i vilken målgrupps avdelning användaren befinner sig. (WCAG 2.4.2)
 • I formuläret för beställning av material och i responsformuläret finns flera problem med tillgängligheten och användbarheten (WCAG 1.3.1, WCAG 1.4.3 och WCAG 2.4.4):
  • Modulen där leveransadressen anges är svår att använda, eftersom det inte räcker med att fylla i fälten, utan man måste också klicka på Lägg till.
  • Texten i knappen Radera leveransadressen är inte tillräckligt lätt att urskilja. 
  • Sidlayouten har formen av en tabell, vilket gör det svårare att använda sidan med skärmläsningsprogram.   
  • Automatisk inmatning i fälten stöds inte i formuläret Beställning av material och inte heller i formuläret Ge respons och fråga. (WCAG 1.3.5)
  • Formulären har otillräcklig kontrast mellan inmatningsfältens kanter och bakgrunden. (WCAG 1.4.11)
  • Felmeddelandena för de enskilda fälten i formulären är inte kopplade till inmatningsfälten. (WCAG 3.3.1)
  • På sidan Ge respons och fråga används label-element felaktigt också för innehåll som är i textform. (WCAG 3.3.2 och 1.3.1)
  • Det går inte att skriva i fälten för antal st. på sidan Beställning av material, utan antalet kan endast ökas med pilknappar i mängder på 100 st. i taget. Det här är svårt att få grepp om när man använder hjälpmedel. (WCAG 3.3.2)
  • Knappen Sänd aktiveras först när alla obligatoriska fält har fyllts i. (WCAG 3.3.3)
  • Asterisken som anger vilka fält som måste fyllas i förklaras inte i textform. (WCAG 3.3.3)
  • Länktexten är inte tillräckligt lätt att urskilja mot bakgrunden och avviker från länkstilen på webbsidorna i övrigt. (WCAG 1.4.1)
 • Den statistik i bildform som det länkats till på sidan Statistik saknar ordentliga textbeskrivningar, i stället används svårbegripliga filnamn. (WCAG 1.1.1 och 1.4.5)
 • På sidan Publiceringstidtabellen finns flera brister (WCAG 1.1.1 och 1.4.5):
  • Bildlänkarna saknar textbeskrivningar.
  • Tabellerna är presenterade i bild- eller pdf-format, som inte är tillgängliga.
  • Publiceringstidtabellen förnyas som bäst.
 • I tabellerna används inte på alla sidor TH-element för markering av rubriker. På vissa sidor har flera tabeller sammanställts i en enda tabell. (WCAG 1.3.1)
  • Tabellerna rättas till som bäst.
 • En del av bilagorna är inte tillgängliga. Saken rättas till som bäst.

Vår strävan är att ovan uppräknade brister ska vara avhjälpta senast 30.9.2021.

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda 

Vissa innehåll och funktioner är inte tillgängliga, eftersom det skulle innebära oproportionell börda för FPA att rätta till dem.
 
Kanta.fi har brister i tillgängligheten på olika håll i tjänsten, särskilt i formulär. Bristerna har uppräknats ovan. Att avhjälpa dem före 23.9.2020 skulle innebära oproportionell börda för FPA, eftersom man måste göra nödvändiga underhållsarbeten i tjänsten innan det är tekniskt möjligt att avhjälpa brister i tillgängligheten. Vår strävan är att ovan uppräknade brister ska vara avhjälpta senast 30.9.2021.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll

Nedan följer en förteckning över sådant innehåll på vår webbplats som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

På vår webbplats finns

 • videor som offentliggjorts före 23.9.2020. Dessa videor saknar textning och syntolkning. Sådana här videor finns också på Kanta-tjänsternas Youtube-kanal.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte videor som offentliggjorts före 23.9.2020.
 • filer som offentliggjorts före 23.9.2018. 
  • Tillgänglighetskraven gäller inte filer som offentliggjorts före 23.9.2018 och inte handlar om kundens rättigheter och skyldigheter.
 • tabeller som inte anpassar sig till den enhet som används för att läsa dem. För att använda tabellerna krävs att man scrollar dem i sidled.
 • länkar till externa webbplatser vars tillgänglighet inte har bedömts på FPA.

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Meddela oss om saken så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge respons på tillgängligheten på en elektronisk blankett.

Behandlingen av tillgänglighetsresponsen samordnas av enheten för utveckling av kundrelationstjänster och av IT-kundsupporten.

Övervakning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, som upprätthåller webbplatsen. Vi svarar inom 2 veckor. 

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom 2 veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar det här utlåtandet vart efter som vi avhjälper bristerna. 

Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder

 • Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
 • Vi satsar på att språket ska vara lättfattligt. Webbinnehållen språkgranskas innan de publiceras.
 • Vi beaktar tillgängligheten i våra interna rutiner (till exempel anvisningar, testningar och specifikationer).
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan när vi gör anskaffningar.
 • Vi tillhandahåller tillgänglighetsutbildning för vår personal.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 18.06.2021