Utbildning inom hälsovården

Utbildning inom hälsovården

Kanta-utbildningar och utbildningsmaterial för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apoteken.

Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Utbildningsmaterial som översätts till svenska finns på denna sida.

Utbildning inom hälsovården

Anmälningstiden går ut 27.9.2021 kl. 16. En länk till utbildningen skickas i förväg via e-post till alla som anmält sig och läggs också ut på den här sidan.

Utbildningen hålls på finska.

FPA arrangerar utbildningen i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Mål

I utbildningen får deltagarna veta hur den nya kunduppgiftslagen och ändringarna i lagen om elektroniska recept påverkar verksamhetsmodellerna för Patientdataarkivet och Receptet inom hälso- och sjukvården och på apoteken.

Den nya lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen) och ändringarna i lagen om elektroniska recept träder i kraft 1.11.2021.

Målgrupp

Personal vid hälso- och sjukvårdsenheter och på apotek.

Program

 • 9.00 Inledning
 • 9.05 Kort om de centrala lagändringarna i kunduppgiftslagspaketet, FPA
 • 9.20 Förändringar i verksamhetsmodellen för Patientdataarkivet, THL
 • 10.05 Paus
 • 10.15 Förändringar i verksamhetsmodellen för Recept, THL
 • 11.00 Förändringar i funktionerna på Mina Kanta-sidor, FPA
 • 11.15 Avslutning

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial på svenska samt finskspråkiga videoinspelningar av utbildningen läggs ut på den här sidan.

 • Tidpunkt: onsdag 13.10.2021 kl. 12.30–14.00
 • Plats: Skype for Business-distansförbindelse

Distansförbindelselänken skickas i förväg till alla som anmält sig till införandet. Länken läggs också ut på den här sidan.

Mål

Under handledningstimmen som ordnas av FPA och THL kan hälso- och sjukvårdsorganisationerna ställa frågor om införandet av Arkivet över bildmaterial.

Målgrupp

Organisationer som inför eller planerar att införa Arkivet över bildmaterial.

Innehåll

 • De införande organisationernas frågor om processen vid införandet av Arkivet över bildmaterial.
 • Aktuella frågor som rör Arkivet över bildmaterial.

Mål

Målet för utbildningen är att ge deltagaren en överblick av Patientdataarkivet, verksamhetsmodellerna, Kanta-införandeprocessen och tillhörande arbetsuppgifter ur munhälsovårdsorganisationens och -personalens synvinkel.

Vid utbildningen stöds i synnerhet organisationer som håller på att börja införa Patientdataarkivet eller planerar att göra det. Utbildningen fungerar också som en repetition för dem som redan tidigare har anslutit sig.

Målgrupp

Utbildningens målgrupp är personalen inom den offentliga och privata munhälsovården samt representanter för organisationerna, så som

 • tandläkare, munhygienister och tandskötare
 • patientdatasystemens administratörer (huvudanvändare)
 • projektchefer för Kanta-införandena
 • företrädare för ledningen

Innehåll

 • Allmän översikt över Kanta-tjänsterna
 • Kanta-tjänsterna ur munhälsovårdens synvinkel
 • Införande av Patientdataarkivet
  • Förutsättningar, arbetsuppgifter, roller och ansvar
 • Patientdataarkivets verksamhetsmodeller inom munhälsovården
 • Arkivariens uppgifter och användargränssnittet
  • Åtgärder vid störningssituationer
 • Mun- och tandvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor

Observera att den här utbildningen inte tar upp strukturerad dokumentation av patientuppgifter inom munhälsovården, åtgärdskoder, tandläkarnas arvodeskoder eller SF-ersättningar. En särskild utbildningsinspelning om dessa har publicerats 3.2.2021.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial som översätts till svenska läggs ut på denna sida efteråt.

FPA har gjort utbildningsvideor om det elektroniska utlåtandet B för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. I den ena videon framgår vad ett elektroniskt utlåtande är och varför det är skäl att skicka sådana till FPA elektroniskt. Videon behandlar specifikt det elektroniska utlåtandet B och där visas hur utlåtandet ska fyllas i.

Målgrupp

Utbildningsvideorna riktar sig speciellt till läkare som gör upp utlåtanden.

Videoinspelningar och utbildningsmaterial

Du kan också ge respons eller ställa frågor om det elektroniska utlåtandet B.

I utbildningsinspelningen får hälso- och sjukvårdspersonalen grundläggande information om Arkivet över bildmaterial.

Videoinspelning och utbildningsmaterial

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal inom den privata och offentliga sektorn samt företrädare för organisationer, så som

 • radiologer, läkare, röntgenskötare, sjukskötare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal
 • patientdatasystemens administratörer (huvudanvändare)
 • projektchefer och övriga medlemmar i arbetsgruppen vid införandet av Arkivet över bildmaterial.

Innehåll

 • Allmän översikt över Arkivet över bildmaterial
 • Uppgifter om bilddiagnostiska undersökningar på Mina Kanta-sidor

I inspelningarna får organisationer som inför Arkivet över bildmaterial aktuell information som stöd vid införandet.

Videoinspelning och utbildningsmaterial

Målgrupp

Utbildningen riktar sig särskilt till privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer som är på väg att införa Arkivet över bildmaterial.

Utbildningen är till nytta för

 • projektchefer för Kanta-införandeprojektet
 • övriga medlemmar i projektgruppen
 • IT-ansvariga och -administratörer
 • dataskyddsombud
 • arkivansvariga
 • företrädare för informationssystemleverantören
 • de som har hand om det tekniska genomförandet av meddelande- och dataförbindelserna.

Innehåll

 • Införandet av tjänsten i organisationen
 • Kanta-tjänsternas stöd vid införandet
 • Ibruktagningsprov för Arkivet över bildmaterial
 • Praktiska arrangemang före ibruktagningsprovet
 • Genomgång av testfallen

FPA och THL ordnade informationsmöte om EU:s coronaintyg 17.6 och 21.6.

Videoinspelning

Videon är på finska med svensk textning.

Utbildningsmaterial

​​​​​Mål

Att öka kännedomen om EU:s coronaintyg som helhet.

Målgrupp

Organisationer och centrallaboratorier inom hälsovården.

Innehåll

 • Mötet inleds
 • Lägesrapport över projektet med EU:s coronaintyg (tidtabell)
 • EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidor
 • EU:s testintyg
 • Förutsättningar för och krav på EU:s testintyg
 • Nationellt stöd åt hälsovården
 • Möjlighet för hälsovårdspersonal att printa ut EU:s coronaintyg

 

Mål

Öka kunskapen om coronaintygshelheten

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdsorganisationer och professionell hälso- och sjukvårdspersonal

Innehåll

 • Mötet inleds
 • Lägesöversikt över coronaintygsprojektet
 • Det nationella coronaintyget och EU:s coronaintyget krav fås från Mina Kanta-sidor
 • Förväntningar på hälso- och sjukvårdsorganisationerna och den professionella hälso- och sjukvårdspersonalen
  • registrering av uppgifter i anslutning till coronaintyg samt kvalitetsuppföljning
  • kommunikation om läget internt inom organisationen och till medborgarna
  • verksamhetsmodeller för handledning av medborgarna i olika situationer
 • Hur stödja hälso- och sjukvården: nationella anvisningar och infoträffar

Utbildningsmaterial

Information om coronaintyget samt vanliga frågor finns på sidan Coronaintyg. På sidan finns också länkar till THL:s och SHM:s sidor om coronaintyg.

Videoinspelningar

I inspelningarna presenteras funktionerna i Arkivariens användargränssnitt på ett allmänt plan och inom hälso- och sjukvården. Inspelningarna är på finska.

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Nuvarande och framtida arkivarier inom hälso- och sjukvården

Innehåll

 • Allmän presentation av Kanta-arkivariens användargränssnitt
  • användningsändamål
  • inloggning
  • hur man får adressen till användargränssnittet.
 • Funktionerna i Arkivariens användargränssnitt inom hälso- och sjukvården
  • sökfunktionen
  • granskning av handlingar
  • makulering av handlingar
  • hur man med hjälp av Arkivariens användargränssnitt utreder en situation där en patient inte hittar uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Mål

Ge deltagarna grundläggande kunskaper om verksamhetsprinciperna i samband med elektroniska recept.

Videoinspelning

Utbildningen har publicerats som videoinspelningar (på finska). Länken till inspelningarna finns på den finskspråkiga sidan.

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Personal på apotek och sjukhusapotek samt social- och hälsovårdsenheter som ännu inte känner till elektroniska recept eller som vill repetera sina kunskaper inom något delområde.

Mål

Syftet med utbildningen är att presentera Arkivet över bildmaterial och dess andel i Kanta-tjänstehelheten samt gå igenom verksamhetsmodeller i samband med Arkivet över bildmaterial ur den professionella hälso- och sjukvårdspersonalens synvinkel.

Målgrupp

Målgruppen är företrädare för privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer, så som

 • professionell hälso- och sjukvårdspersonal som producerar och använder bilddiagnostiska undersökningar
 • IT-ansvariga och -administratörer
 • dataskyddsombud 
 • arkivansvariga

Innehåll

 • Arkivet över bildmaterial och dess andel i Kanta-tjänstehelheten
 • Verksamhetsmodeller för bilddiagnostikenheter vid användningen av Kanta-tjänster

Utbildningsmaterial

Videoinspelning

Införandeinfon har publicerats som videoinspelning (på finska). Länken till inspelningen finns på den finskspråkiga sidan.

Målgrupp

Infon är riktad för företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer och systemleverantörer.

Innehåll

 • Målet för infon är att gå igenom kort vissa Patientdataarkivets funktionaliteter som kan införas (t.ex.  intyg och utlåtanden inkl. deras förmedling och sammanställningar av centrala hälsouppgifter).
 • Ytterligare repeteras vad allt som ska läggas märke till när man planerar att införa funktionaliteten.

Utbildningsmaterial

Videoinspelning

Utbildningen har publicerats som videoinspelning (på finska). Länken till inspelningen finns på den finskspråkiga sidan.

Målgrupp

Yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården och förvaltningen

Innehåll

 • Strukturerad dokumentation inom mun- och tandvården
 • Åtgärdsklassifikationen
 • Tandläkarnas åtgärdsarvoden

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Patientdataarkivets utbildning för företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer och systemleverantörer.

Innehåll

 • Fullmakt för köpta tjänster 1.0
 • Arkivering av gamla patientuppgifter

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial som översätts till svenska läggs ut på denna sida efteråt.