Utbildning inom socialvården

Utbildning inom socialvården

På denna sida finns Kanta-utbildning och utbildningsmaterial som är översatt till svenska för yrkesutbildade personer inom de organisationer som tar i bruk och som använder Kanta-tjänsterna. Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Svenskspråkig utbildning ordnas vid behov.

Tidigare utbildning

Utbildning om klientdataarkivet för socialvården 19.5.2020

Utbildningen behandlar strukturerade klientrapportanteckningar och den förändring som de medför i klientrapporten, behandlingen av klientuppgifter inom socialvården och användarrättighetens funktionalitet, visning av klienthandlingar på Mina Kanta-sidor, saker som ska beaktas vid dokumentationen samt uträttande av ärenden på grund av fullmakt och vårdnad om barn på Mina Kanta-sidor.

Utbildningsmaterial som översatts till svenska:

Utbildning om klientdataarkivet för socialvården 5.5.2020

I utbildningen går man igenom klientuppgiftsmodellens logik samt de principer som är centrala för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna. I utbildningen behandlas kopplingen av klienthandlingar till ärende, serviceuppgift, socialservice och serviceprocess. Dessutom omfattar utbildningen bl.a. verksamhetslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer samt den föreskrift som gäller grunderna för användarrättigheter och verksamhetslogiken för specifikation av användarrättigheter.

Utbildningsmaterial som översatts till svenska:

Sidan har uppdaterats 20.05.2020